รหัส
601431004
ชื่อ-สกุล
นายปฎิภาณ โตอิน
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
ประสิทธิภาพของระบบสืบพันธุ์ของช้างเลี้ยงเอเชียในปางขนาดใหญ่
วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
Reproductive Performance of the Captive Asian Elephants in Large Camps
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รหัส
601431005
ชื่อ-สกุล
นางสาวปิยธิดา แก้วคุ้มภัย
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
พยาธิกำเนิดของเชื้อสเตร็ปโตค็อกคัส แอกาแล็คเตียในปลานิลดำ
(Oreochromis niloticus) ภายหลังการใส่เชื้อทางปาก
วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
Pathogenesis of Streptococcus agalactiae in Nile tilapia (Oreochromis niloticus) Following Oral Inoculation
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รหัส
601431006
ชื่อ-สกุล
นายภูวนารถ ใจธรรม
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
ผลของการเสริมสารสกัดสมุนไพรจากดีปลีและขมิ้นชันจากเทคนิคโซลิดดิสเพอร์ชันต่อประสิทธิภาพการเจริญเติบโตในสุกรก่อนหย่านม
วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
Effect of Piper longum Linn and Curcuma longa Linn from Solid-Dispersion Technique on Growth performance Pre-weaning Pigs
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รหัส
601431007
ชื่อ-สกุล
นางสาวสราลี ศรีวรกุล
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
การจำแนกการตอบสนองของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้างเอเชีย (Elephas maximas)
วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)

Characterization of Cellular Immune Response on Elephant Endotheliotropic
Herpesvirus (EEHV) Infection in Asian Elephant (Elephas maximas)
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รหัส
601431008
ชื่อ-สกุล
นางสาวอิศราพรรณ ไฝเครือ
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
การวิเคราะห์รูปแบบโปรตีนในเนื้องอกเต้านมสุนัขโดยวิธีอิเล็กโทรโฟรีซีสแบบสองมิติ
วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
Protein Profile Analysis on Canine Mammary Tumor by Two-Dimensional Electrophoresis
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รหัส
601431009
ชื่อ-สกุล
นายฐิติพงษ์ ปลั่งแสงมาศ
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
การประเมินผลของจังหวะเซอร์คาเดียนต่อระดับ อิมมูโนโกลบูลิน เอ คอร์ติซอล และ เทสโทสเตอโรน
ในน้ำลายของช้างเลี้ยงเอเชียเพศผู้ (Elephas maximas)
วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)

Assessment of the Circadian Rhythm Effects on
Immunoglobulin A, Cortisol, and Testosterone in Saliva of
Captive Bull Asian Elephants (Elephas maximas)
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รหัส
601431010
ชื่อ-สกุล
นายเจตน์ เปี้ยปลูก
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
การเสริมน้ำมันรำข้าวเพื่อลดภาวะเครียดออกซิเดชั่นและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตน้ำนมในโคนม

วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
Supplementation of the Rice Bran Oil for Decreasing Oxidative Stress and Improving Milk Productive Performance in Dairy Cows
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รหัส
601431011
ชื่อ-สกุล
นางสาวภูริอร เชื้ออินต๊ะ
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจในสุนัขหลอดลมตีบที่ได้รับการรักษาโดยการฝังเข็ม
วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
Heart Rate Variability in Tracheal Collapse Dogs Treated by Acupuncture
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รหัส
601431012
ชื่อ-สกุล
นายศุภวุฒิ ฟ้าเลื่อน
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
ผลของกาแล็คโทโอลิโกแซ็คคาไรด์ชนิดใหม่เพื่อเป็นสารเสริมพรีไบโอติกสำหรับการส่งเสริมสุขภาพทางเดินอาหารในไก่เนื้อ 
วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)

Effect of Novel Galacto-oligosaccharides as Prebiotic Supplement for Gut Health Promotion in Broilers
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รหัส
601431013
ชื่อ-สกุล
นายอนุชา หมื่นไธสง
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
การตอบสนองทางภูมิคุ้มกันในโคที่รับวัคซีนรวมโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย
วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
Immune Response in Cattle Immunized with the Combined Foot-and-Mouth Disease and Haemorrhagic Septicemia Vaccine
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 

       
   
รหัส
601435801
ชื่อ-สกุล
Mrs.Nurhayati Solchan Asmuin
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
ความชุกและปัจจัยเสี่ยงของเชื้อไวรัสโรคไข้หวัดใหญ่สุกรในฟาร์มสุกรในชวาตะวันตก บันเทน และจาการ์ตา ในช่วงปี ค.ศ.2016-2017
วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
Prevalence and Risk Factors of Swine Influenza in Pig Farms, in West Java, Banten and Jakarta during 2016-2017
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รหัส
601451001
ชื่อ-สกุล
นายฉัตรชัย สารชัย
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
ความหลากหลายและการจำแนกลักษณะทางพันธุกรรมของไรในไก่ไข่ในภาคเหนือของประเทศไทย
วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
Diversity and Genotypic Characterizations of Mites in Layers in Northern Thailand
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รหัส
601451002
ชื่อ-สกุล
นายชัชวาล ศรีวิชัย
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
ความชุกของต้อกระจกของสุนัขในประเทศไทย และการวิเคราะห์อภิมานของการรักษาต้อกระจกในสุนัข
วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
Prevalence of Canine Cataract in Thailand and Meta-analysis of Canine Cataract Treatment
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รหัส
601451003
ชื่อ-สกุล
Mr.Dethaloun MEUNSENE
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
ระบาดวิทยาเชิงพลวัตของเชื้อซัลโมเนลลาที่เกี่ยวข้องกับส่วนต่อประสานระหว่าง มนุษย์ สัตว์ สิ่งแวดล้อม
ในเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
Epidemiological Dynamic of Salmonella on Human-animals-Environment Interface, in Vientiane, Lao PDR
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รหัส
601451004
ชื่อ-สกุล
นางสาวธัญมาส กันธวัง
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
การผลิตชุดทดสอบโรคเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้างเอเชียด้วยวิธี อิมมูโนอัฟฟินิตีโครมาโตกราฟี 
วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
Generation of Immunochromatographic Strip Test for Detection of Elephant Endotheliotropic Herpesvirus in Asian Elephants (Elephas maximus)
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รหัส
601451005
ชื่อ-สกุล
นางสาวพิชชาณิกา ปันคำมูล
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
ลักษณะจำเพาะของเครื่องหมายบนพื้นผิวเซลล์ของเซลล์ต้นกำเนิดมีเซนไคม์จากรกชนิดโซนารีในช้างเอเชีย เปรียบเทียบกับรกของสุนัข
วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
Characterization of Cellular Surface Marker on Mesenchymal Stem Cells Derived from the Zonary Placenta in Asian Elephants Compared with Canine Placenta
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
รหัส
601451006
ชื่อ-สกุล
นางสาวเยาประภา มาธุระ
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
ลักษณะเฉพาะทางคลินิกและวิธีการแพร่กระจายที่เป็นไปได้ของเชื้อเฮอร์ปีส์ไวรัสในกลุ่มช้างเอเชีย
วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
Clinical Characteristics and Possible Routes of Endotheliotropic Herpesvirus Shedding in Asian Elephant (Elephas maximus) Herds
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
        
    
 
รหัส
601455801
ชื่อ-สกุล
Mr.Roderick Salvador
วิทยานิพนธ์ (ภาษาไทย)
การแพร่ระบาดของเชื้อไข้หวัดนกชนิดที่ก่อโรครุนแรง (เอ็ช5 เอ็น6) ในฟาร์มสัตว์ปีกในลูซอนกลาง ประเทศฟิลิปปินส์
วิทยานิพนธ์ (ภาษาอังกฤษ)
Spread of Highly Pathogenic Avian Influenza (H5N6) among Poultry Farms in Central Luzon, The Philippines
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

 
Vet-CMU Education

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถ. คลองชลประทาน ต. แม่เหียะ อ. เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทร.053-948009