สำนักงานสีเขียว(Green Office)

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว

หมวดที่ 1

การกำหนดนโยบายการวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 2

การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

หมวดที่ 3

การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

หมวดที่ 4

การจัดการของเสีย

หมวดที่ 5

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

หมวดที่ 6

การจัดซื้อและจัดจ้างที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

สถิติการใช้พลังงาน

น้ำประปา

ไฟฟ้า

กระดาษ

ของเสีย

เชื้อเพลิง

ก๊าซเรือนกระจก

กิจกรรมของเรา

ให้การต้อนรับที่ปรึกษาการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office)

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วยคณะทำงานพัฒนาสำนักงานสีเขียว ทั้ง 6 หมวด ให้การต้อนรับ อาจารย์ปองวิทย์ สนเลม็ด ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่ปรึกษาการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ในการหารือชี้แนะแนวทางการจัดเตรียมเอกสารในหมวดต่างๆ เพื่อรองรับการตรวจประเมินเพื่อการก้าวเข้าสู่สำนักงานสีเขียว ณ ห้องประชุม A301 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจเพื่อการก้าวเข้าสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) 

ผศ.ดร.น.สพ.เฉลิมชาติ สมเกิด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีสารสนเทศ คุณอรุณี เผ่าพงษ์ เลขานุการคณะ และคณะทำงานพัฒนาสำนักงานสีเขียว ทั้ง 6 หมวด ประชุมเพื่อรายงานความก้าวหน้าและเตรียมความพร้อมในการรองรับการตรวจเพื่อการก้าวเข้าสู่สำนักงานสีเขียว และมอบหมายหน้าที่แต่ละหมวดตรวจสอบและรวบรวมเอกสารเพื่อประกอบการดำเนินงานการรับการตรวจประเมิน ทั้ง 6 หมวด 63 ตัวชี้วัด เมื่อวันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2567

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ภายในห้องทำงาน

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ จากศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าดำเนินการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงาน เกี่ยวกับความร้อน แสงสว่าง และเสียง ภายในห้องทำงานของอาคาร A - F คณะสัตวแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย ห้องสำนักงาน ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการส่งเสริมสำนักงานสีเขียว (Green Office) ให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างเป็นรูปธรรม โดยเกณฑ์ประเมินฯ หมวดที่ 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย กำหนดให้ต้องมีรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และเป็นไปตามการดำเนินโครงการ Smart Environment ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มีวัตถุประสงค์อนุรักษ์และลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เลือกใช้พลังงานสะอาดทดแทนพลังงานที่ได้มาจากกการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงเพิ่มมาตรการในการมีส่วนร่วมในการรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567

อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานตามแนวทางสำนักงานสีเขียว

คุณอรุณี เผ่าพงษ์ เลขานุการคณะ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ และคณะทำงานพัฒนาสำนักงานสีเขียว คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานตามแนวทางสำนักงานสีเขียว ในวันจันทร์ ที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 16.00 น. ผ่านทางระบบ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม A301 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณอรุณี เผ่าพงษ์ เลขานุการคณะ พร้อมด้วย คุณวิทวัส นันธิ สังกัดหน่วยพัสดุ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นตัวแทนเข้ารับมอบเกียรติบัตรในการเป็นหน่วยงานนำร่อง "โครงการประเมินคาร์บอนฟุตพรินท์องค์กรและขอรับรอง Carbon Neutrality พื้นที่การศึกษาแม่เหียะ และศูนย์การศึกษาหริภุญไชย” ในงานสัมมนา "มช.มุ่งสู่ความเป็น กลางทางคาร์บอน (CMU towards Carbon Neutrality)" โดยมี ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้มอบเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมทองกวาว ชั้น 2 สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

ร่วมโครงการอบรม "ก๊าซเรือนกระจกและการจัดการมลพิษ"

คณะกรรมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเข้าอบรมโครงการ เรื่อง "ก๊าซเรือนกระจกและการจัดการมลพิษ" โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.เศรษฐ์ สัมภัตตะกุล รักษาการผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เป็นวิทยากรการบรรยาย ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) 

คณะกรรมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเข้าอบรมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำสำนักงานสีเขียว โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์ รองคณบดีฝ่ายจัดการ ทรัพยากรและสื่อสารองค์กร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นวิทยากรการบรรยาย เมื่อวันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office)

คณะกรรมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสำนักงานสีเขียว (Green Office) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำสำนักงานสีเขียว โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.สยาม อรุณศรีมรกต รองคณบดีฝ่ายมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดล้อมและวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรการบรรยาย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 สิงหาคม 2566 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง Video Wall ชั้น 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office)

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) ในวันที่ 3 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม A301 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดโครงการ (Kickoff) เริ่มกิจกรรมการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดโครงการ VET CMU Green Office เพื่อเป็นการเริ่มกิจกรรมการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) อย่างเป็นทางการ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาสำนักงานสีเขียว ร่วมให้ข้อมูล พร้อมแนะนำแนวทางการดำเนินกิจกรรม Green Office แก่ครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ที่ร่วมรับฟังทั้งระบบ Online และ Onsite ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติด้านการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม

สื่อการเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม

สื่อการเรียนรู้เพิ่มเติม

ทบทวนความรู้สำนักงานสีเขียว (Green Office)

แยกขยะให้ถูกถัง เพิ่มพลังให้โลก

4 วิธีพิชิต Green Office "รักษ์โลก ให้โลกรู้"

กิจกรรม 5ส.

ติดต่อเรา

Phone

053-948002

ข้อเสนอแนะ / ข้อร้องเรียน 

Voice of Customer

Copyright The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University - All Rights Reserved

Drag and Drop Website Builder