สำนักงานสีเขียว(Green Office)


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


หมวดที่ 3
การใช้งานทรัพยากรและพลังงาน

หมวด/ตัวชี้วัด 

หลักฐาน/เอกสารอ้างอิงการตรวจประเมิน

3.1 การใช้น้ำ

3.1.1 มาตรการหรือแนวทางใช้น้ำมีความเหมาะสมกับสำนักงาน จะต้องประกอบไปด้วย รายละเอียดดังนี้
    (1) การสร้างความตระหนักในการใช้น้ำ
    (2) การกำหนดเวลาการใช้น้ำ เช่น เวลารดน้ำต้นไม้ เป็นต้น
    (3) การกำหนดรูปแบบการนำน้ำกลับมาใช้ใหม่
    (4) การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดน้ำ

3.1.2 มีการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
    (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำแต่ละเดือน
    (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วย
    (3) บรรลุเป้าหมาย
    (4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
    (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำแต่ละเดือน
    (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำต่อหน่วย
    (3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข

หมายเหตุ: การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน เช่น เปรียบเทียบต่อจำนวนบุคลากร หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทียบต่อพื้นที่ เป็นต้น

3.1.3 ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดน้ำในพื้นที่ทำงาน (ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)

3.2 การใช้พลังงาน

3.2.1 มาตรการหรือแนวทางใช้ไฟฟ้าเหมาะสมกับสำนักงาน ประกอบด้วย
    (1) การสร้างความตระหนักในการใช้ไฟฟ้า
    (2) การกำหนดเวลาการใช้ไฟฟ้า เช่น เวลาการเปิด–ปิด เป็นต้น
    (3) การใช้พลังงานทดแทน
    (4) การเปลี่ยนอุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้า

3.2.2 มีการจัดทำข้อมูลการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
    (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน
    (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย
    (3) บรรลุเป้าหมาย
    (4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
    (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน
    (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย
    (3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข

หมายเหตุ: การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน เช่น เปรียบเทียบต่อจำนวนบุคลากร หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทียบต่อพื้นที่ เป็นต้น

3.2.3 ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดไฟฟ้าในพื้นที่ทำงาน
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
    (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน
    (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย
    (3) บรรลุเป้าหมาย
    (4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
    (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าแต่ละเดือน
    (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าต่อหน่วย
    (3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข

หมายเหตุ: การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน เช่น เปรียบเทียบต่อจำนวนบุคลากร หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทียบต่อพื้นที่ เป็นต้น

3.2.4 มาตรการหรือแนวทางการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในการเดินทางที่เหมาะสมกับสำนักงาน ประกอบด้วย
    (1) การสื่อสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
    (2) การวางแผนการเดินทาง
    (3) การซ่อมบำรุงดูแลยานพาหนะ

3.2.5 มีการจัดทำข้อมูลการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วยเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
    (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละเดือน
    (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วย
    (3) บรรลุเป้าหมาย
    (4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
    (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงแต่ละเดือน
    (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงต่อหน่วย
    (3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข

หมายเหตุ: การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วย เช่น เปรียบเทียบต่อจำนวนพนักงาน หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทียบต่อพื้นที่ หรือเปรียบเทียบต่อระยะทาง เป็นต้น

3.3 การใช้ทรัพยากรอื่น ๆ

3.3.1 มาตรการ/แนวทางการใช้กระดาษที่เหมาะสมกับสำนักงาน ประกอบด้วย
    (1) การสร้างความตระหนักในการใช้กระดาษ
    (2) การกำหนดรูปแบบการใช้กระดาษ
    (3) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
    (4) การนำกระดาษกลับมาใช้ใหม่

3.3.2 มีการจัดทำข้อมูลการใช้กระดาษต่อหน่วย เปรียบเทียบกับเป้าหมาย
การเก็บข้อมูล กรณีบรรลุเป้าหมาย
    (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษแต่ละเดือน
    (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษต่อหน่วย
    (3) บรรลุเป้าหมาย
    (4) สรุปสาเหตุที่นำไปสู่การบรรลุ เพื่อการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
การเก็บข้อมูล กรณีไม่บรรลุเป้าหมาย
    (1) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษแต่ละเดือน
    (2) มีการเก็บข้อมูลปริมาณการใช้กระดาษต่อหน่วย
    (3) มีการวิเคราะห์สาเหตุและแนวทางแก้ไข

หมายเหตุ: การเปรียบเทียบข้อมูลสามารถเลือกได้ตามความเหมาะสมของหน่วยงาน เช่น เปรียบเทียบต่อจำนวนบุคลากร หรือเปรียบเทียบต่อกิจกรรม หรือเปรียบเทียบต่อพื้นที่ เป็นต้น

3.3.3 ร้อยละของการปฏิบัติตามมาตรการประหยัดกระดาษในพื้นที่ทำงาน
(ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)

3.3.4 มาตรการหรือแนวทางการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์เหมาะสมกับสำนักงาน ประกอบด้วย
    (1) การสร้างความตระหนักในการใช้
    (2) การกำหนดรูปแบบการใช้
    (3) การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์

3.3.5 ร้อยละของการดำเนินตามมาตรการประหยัดการใช้หมึกพิมพ์ อุปกรณ์เครื่องเขียน วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน (ประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรในพื้นที่)

3.4 การประชุมและการจัดนิทรรศการ

3.4.1 ร้อยละของการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการส่งข้อมูลเพื่อเตรียมการประชุม
ได้แก่ QR Code E-mail สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) อินทราเน็ต เป็นต้น

3.4.2 การจัดการประชุมและนิทรรศการที่มีการใช้วัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้ทรัพยากรพลังงาน และลดของเสียที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย
    (1) การจัดเตรียมขนาดห้องประชุมเหมาะสมกับจำนวนผู้เข้าประชุมหรือจัดนิทรรศการ
    (2) ห้องประชุมหรือพื้นที่จัดนิทรรศการไม่มีการตกแต่งด้วยวัสดุที่ย่อยสลายยาก/วัสดุที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง
    (3) การกำหนดแนวทางเลือกสถานที่ภายนอกสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
    (4) การจัดเตรียมสื่อที่ใช้ในการประชุม โดยจะต้องลดการใช้กระดาษและหมึกพิมพ์
    (5) การจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Copyright The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University - All Rights Reserved

Free AI Website Software