สำนักงานสีเขียว(Green Office)


คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


การดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว

หมวดที่ 1

การกำหนดนโยบายการวางแผนการดำเนินงานและการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

หมวดที่ 2

การสื่อสารและสร้างจิตสำนึก

หมวดที่ 3

การใช้ทรัพยากรและพลังงาน

หมวดที่ 4

การจัดการของเสีย

หมวดที่ 5

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย

หมวดที่ 6

การจัดซื้อและจัดจ้างที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

สถิติการใช้พลังงาน

น้ำประปา

ไฟฟ้า

กระดาษ

ของเสีย

เชื้อเพลิง

ก๊าซเรือนกระจก

กิจกรรมของเรา


การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office)

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์สำนักงานสีเขียว (Green Office) สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  ในวันที่ 3 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุม A301 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดโครงการ (Kickoff) เริ่มกิจกรรมการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดโครงการ VET CMU Green Office เพื่อเป็นการเริ่มกิจกรรมการพัฒนาสำนักงานสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office) อย่างเป็นทางการ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีสารสนเทศ รองประธานคณะกรรมการอำนวยการพัฒนาสำนักงานสีเขียว ร่วมให้ข้อมูล พร้อมแนะนำแนวทางการดำเนินกิจกรรม Green Office แก่ครอบครัวสัตวแพทย์ มช. ที่ร่วมรับฟังทั้งระบบ Online และ Onsite ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565

Landscape

Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder
Mobirise Website Builder

ติดต่อเรา

Phone

053-948002

Copyright The Faculty of Veterinary Medicine, Chiang Mai University - All Rights Reserved

Designed with ‌

Landing Page Builder