ร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์

Posted on December 28, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร เข้าร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ ชัยโรจน์ แสงอุดม อาคารเรียนและปฏิบัติการ 12 ชั้น คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


สัตวแพทย์ร่วมใจ สวัสดีปีใหม่ 2562

Posted on December 26, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “สัตวแพทย์ร่วมใจ สวัสดีปีใหม่ 2562” โดย ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และอวยพรปีใหม่ให้กับชาวสัตวแพทย์ ซึ่งจัดภายใต้ธีม Sport Man&Girl โดยช่วงเย็นได้ร่วมทำกิจกรรม Walk Rally เพื่อสุขภาพและความสามัคคี ส่วนในช่วงค่ำได้มีการพิธีมอบเกียรติบัตรแก่พนักงานดีเด่น ประจำปี 2561 การจับฉลากของรางวัล และกิจกรรมการแสดงของบุคลากร ในวันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2561 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ต้อนรับคณะนักศึกษาสัตวแพทย์ไทยและนานาชาติ

Posted on December 24, 2018

รศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ และสัตวแพทย์สาธารณสุข ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาสัตวแพทย์ไทยและนานาชาติ จากโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนิสิตนักศึกษาสัตวแพทย์นานาชาติ (IVSA Thailand Winter Event 2018) จัดโดยสมาคมนิสิตนักศึกษาสัตวแพทย์นานาชาติประเทศไทย (IVSA Thailand) พร้อมนำเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ในวันจันทร์ ที่ 24 ธันวาคม 2561 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


การแข่งขันกีฬาบุคลากร มช.

Posted on December 22, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมการแข่งขัน กีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 (sport day) เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เล่นกีฬาและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสามัคคี และเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในส่วนงานต่างๆเมื่อวันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ต้อนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Can Tho ประเทศเวียดนาม

Posted on December 19, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับอาจารย์และคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Can Tho ประเทศเวียดนาม เนื่องในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน โดย ผศ.สพ.ญ.ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับ และได้นำคณะนักศึกษาเยี่ยมชมส่วนต่างๆ อาทิ ห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ และหน่วยชันสูตรโรคสัตว์ ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ตอนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา

Posted on December 19, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้การตอนรับคณะนักศึกษาสัตวแพทย์ จาก มหาวิทยาลัยโอไฮโอสเตต ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการเข้าศึกษาดูงาน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 20-27 ธันวาคม 2561

ภาพกิจกรรม


การศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา ครั้งที่ 12

Posted on December 15, 2018

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนาการ ศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา “2nd Night Seminar ; From Basic To Practice” ขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนความรู้พื้นฐานทางคลินิกการนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ในระดับพรีคลินิก โดยในครั้งที่ 12 นี้ ผู้บรรยายได้แก่ อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ประภาวดี ไพรินทร์ อาจารย์ประจำหน่วยพรีคลินิกทางสัตวแพทย์ ณ ห้องบรรยาย E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


เยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาค

Posted on December 13, 2018

รศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข ให้การต้อนรับคณะคุณครูและน้องๆ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (Year 4) จากโรงเรียนนานาชาติลานนา จังหวัดเชียงใหม่ ในการเข้าศึกษาเรียนรู้และเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ ด้านโครงกระดูกสัตว์ ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


งานประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ

Posted on December 11-12, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมวิชาการสุขภาพสัตว์ภาคเหนือ ประจำปี 2561 หัวข้อ “Integrative veterinary medicine” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวรายงาน เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความก้าวหน้าทางด้านการวิจัย วิชาการ และเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์ รวมถึงการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และระดมความคิดเห็นระหว่างนักวิชาการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพงานวิจัยในด้านสุขภาพสัตว์ สู่ภาคปฏิบัติ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป จัดขึ้นระหว่างวันอังคารที่ 11-12 ธันวาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


Vet CMU Run 2018 - หมอหมาพาวิ่ง

Posted on December 9, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าฯ จัดกิจกรรม เดิน-วิ่ง การกุศลเพื่อสุขภาพคนและสัตว์ ในชื่อ "สัตวแพทย์ มช. มินิมาราธอน ครั้งที่ 3 (หมอหมาพาวิ่ง)” โดยจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปสมทบกองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายและสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่คนและสัตว์ ในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ.2561 ตั้งแต่เวลา 06.00 น. ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที 5

Posted on November 30, 2018

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และสโมสรนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรม "ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที 5 ปีการศึกษา 2561 ก่อนการเรียนกระบวนวิชาคลินิกปฏิบัติเวียน" และพร้อมกับทำพิธีรับมอบเสื้อกาวน์จากคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ในวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม B402

ภาพกิจกรรม


ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฯ

Posted on November 28, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ และบุคลากรคณะฯ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร


กิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็ง

Posted on November 22, 2018

คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรมและกีฬา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมสืบสานประเพณียี่เป็งด้วยการเชิญชวนให้คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมกันประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ เพื่ออนุรักษ์และปลูกฝังประเพณีอันดีงาม รวมถึงเปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในแบ่งปันความรู้การทำกระทงในรูปแบบต่างๆ ได้รู้จัก และนำไปประยุกต์ใช้ในโอกาสต่อไป ในวันพฤหับดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ต้อนรับคณะทำงานและนักศึกษาจากชมรม Purple Lab

Posted on November 21, 2018

อ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ และรองประธานโครงการ การจัดการปัญหาสุนัขในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อย่างมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างยั่งยืน หรือ หมาซีเอ็มยูโปรเจค (MaCMU Project) ต้อนรับคณะทำงานและนักศึกษาจากชมรม Purple Lab จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มช. นำโดย ผศ.ดร.ชินพัฒน์ บัวชาติ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาชีพวิศกรรมและเครือข่าย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมชม ดูงานโครงการฯ พร้อมนำรวบรวมข้อมูลจากการดำเนินโครงการไปประยุกต์ใช้พัฒนาความรู้ทางด้านวิศวกรรมและให้บริการวิชาการสู่ชุมชนต่อไป


โครงการ OIE Vet Education Twinning

Posted on November 16, 2018

Prof Dr.Md.Ahasanul Hoque หัวหน้าโครงการ OIE Vet Education Twinning ความร่วมมือระหว่าง Faculty of Veterinary Medicine, Chittagong Veterinary and Animal Sciences University (CVASU) ประเทศบังกลาเทศ กับ Tufts Cummings School of Veterinary Medicine (TCSVM) ประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าพบปะพูดคุย ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินโครงการ OIE Vet Education Twinning ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ดำเนินโครงการร่วมกับ University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.รัชต์ ขัตติยะ หัวหน้าภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค และ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี ให้การต้อนรับ


มอบเงินสนับสนุน "พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์"

Posted on November 16, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี และ รศ.น.สพ. ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การตอนรับ คุณวันทนา ตั่งธนาพร และ คุณบัญชา ชัยมงคล ในโอกาสเดินทางมามอบเงินสนับสนุนการจัดตั้ง "พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์" (Veterinary Anatomy and Pathology Museum) จำนวน 200,000 บาท ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ให้การต้อนรับอาคันตุกะจากต่างประเทศ

Posted on November 16, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ Prof.John B. Kaneene University Distinguished Professor of Epidemiology and Director, Center for Comparative Epidemiology จาก College of Veterinary Medicine, Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา และภรรยา ในโอกาสเดินทางเข้าเยี่ยมเยือน พร้อมพบปะพูดคุยในกิจกรรมความร่วมมือของคณะฯ ในวันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ภาพกิจกรรม


การศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา ครั้งที่ 11

Posted on November 15, 2018

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนาการ ศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา “2nd Night Seminar ; From Basic To Practice” ขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนความรู้พื้นฐานทางคลินิกการนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ในระดับพรีคลินิก ในครั้งที่ 11 นี้ผู้บรรยายได้แก่ ผศ.สพ.ญ.ดร.วีนา จูเปีย ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ 2561 ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ภาพกิจกรรม


นักเรียนโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเยี่ยมชมคณะฯ

Posted on November 15, 2018

งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ให้การตอนรับคณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม พร้อมนำเยี่ยมชมการเรียนการสอน ประกอบไปด้วย ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์ ห้องปฏิบัติการจุลทรรศน์ ห้องปฏิบัติการสัตว์น้ำ และโรงพยาบาลสัตว์ใหญ่ โดยมีสัตวแพทย์ประจำโรงพยาบาล นักวิทยาศาสตร์ และพี่ๆนักศึกษาสัตวแพทย์ เป็นผู้ให้ข้อมูล

ภาพกิจกรรม


ต้อนรับคณะนักวิจัยจาก the International Livestock Research Institute (ILRI)

Posted on November 15, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี และ อ.สพ.ญ.ดร.ทองกร มีแย้ม รองผู้อำนวยการฯ ด้าน OIE Collaborating Center ให้การต้อนรับคณะนักวิจัยจาก the International Livestock Research Institute (ILRI) นำโดย Dr.Delia Grace, Program Manager (joint) Animal and Human Health และ Dr.Hung Nguyen, ILRI regional representative, East and Southeast Asia ในโอกาสเข้าเยี่ยมเยือนและพูดคุยเรื่องความร่วมมือด้านงานวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ให้การต้อนรับอาคันตุกะจากต่างประเทศ

Posted on November 13, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี และคณาจารย์ ให้การต้อนรับ Professor Dr.Greg Keefe คณบดี จาก Atlantic Veterinary College และ Professor Dr. Larry Hammell คณบดี Faculty of Graduate studies ของ University of Prince Edward Island จากประเทศแคนาดา พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร ในการเข้าหารือเนื่องในโอกาสพัฒนาความร่วมมือด้านงานวิจัย และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกันในอนาคต ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


CMU Open House ครั้งที่ 5

Posted on November 8-9, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมจัดนิทรรศเพื่อการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรในระดับปริญญาตรีของคณะ แก่นักเรียนที่มาร่วมงาน นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 23 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 8 – วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในส่วนของกิจกรรม CMU Open House ครั้งที่ 5 ได้เปิดบ้านให้การต้อนรับน้องๆที่สนใจ เข้าศึกษาดูการเกี่ยวการเรียนการสอน หลักสูตรให้แก่ครู นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครอง ที่เข้าร่วมกิจกรรมอีกด้วย ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


SCB มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมวิ่งการกุศลฯ

Posted on November 8, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การตอนรับ ผู้จัดการธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางเข้ามอบเงินสนับสนุนกิจกรรม VET CMU RUN 2018 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

Posted on November 7, 2018

ชมรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับ งานบริการการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการสัตวแพทย์รุ่นใหม่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ครั้งที่ 11 ได้กิจกรรมได้เปิดให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับนักศึกษา บุคลากร และบุคลากรทางสัตวแพทย์ สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีน และผู้ที่เคยรับวัคซีนแล้ว เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า อันจะเป็นการยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยในชีวิต

ภาพกิจกรรม


ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา(CMU-EdPEx)

Posted on November 7, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ คณะกรรมการ การประเมินระบบคุณภาพภายในองค์กร ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU-EdPEx) ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดย ผศ.ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ประกอบด้วย รศ.ดร.ภญ.หทัยกาญจน์ เชาวนพูนผล ผศ.ดร.จารึก สิงหปรีชา และผศ.ดร.ภญ.ภูริดา เวียนทองเมื่อวันพุธที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม A301 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


One Day Skill: Cancer concepts in domestic animals

Posted on November 7, 2018

คลินิกสัตว์เล็ก ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ One Day Skill: Cancer concepts in domestic animals (from the theory to practice) ซึ่งได้รับเกียรติจาก Professor Dr. Jaime F. Modiano College of Veterinary Medicine and Masonic Cancer Center จาก University of Minnesota ประเทศสหรัฐอเมริกา , อ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ และ สพ.ญ.ทักษมน อุตมะ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


Wheelchair สำหรับสุนัขและแมวพิการ ครั้งที่ 30

Posted on November 3, 2018

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.จักร พิชัยรณรงค์สงคราม ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม "การทำ Wheelchair สำหรับสุนัขและแมวพิการ ครั้งที่ 30" โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้เรียนรู้รายละเอียดขั้นตอนการทำ Wheelchair เบื้องต้นในภาคทฤษฎี และฝึกภาคปฏิบัติจริงให้กับสัตว์พิการ ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


พิธีทำบุญร่างอุทิศ (สัตว์ทดลอง)

Posted on November 3, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญร่างอุทิศ (สัตว์ทดลอง) เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลและระลึกถึงคุณค่าของร่างกายสัตว์ที่คณาจารย์และนักศึกษาได้ใช้ในการเรียน การวิจัย และงานวิชาการด้านต่างๆ รวมถึงให้เจ้าของสัตว์ที่นำร่างอุทิศมาบริจาค ได้รำลึกถึงและเห็นประโยชน์ของการบริจาคร่างอุทิศเพื่อการเรียนการสอน อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านการรักษาสัตว์ และได้จัดการเสวนา เรื่อง "ร่างอุทิศ คุณค่าและความสำคัญ" โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนเจ้าของสัตว์ที่เคยนำร่างอุทิศมาบริจาคมาร่วมเสนอมุมมอง แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้ร่วมเสวนา ในวันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ผลงานอาจารย์ ได้รับรางวัล Excellent Speaker Award 2018

Posted on October 31, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.วีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ ได้รับรางวัล Excellent Speaker Award 2018 จากจากงานประชุมวิชาการประจำปีระดับนานาชาติ The Annual International Traditional Chinese Veterinary Medicine (TCVM) Conference ครั้งที่ 20 ประจำปี 2018 ซึ่งจัดขึ้น ณ เมือง Reddick มลรัฐ Florida ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2018


ร่วมลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ

Posted on October 31, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Center of Excellence in Elephant Research and Education Chiang Mai University )ร่วมลงนามความร่วมมือด้านวิชาการกับ Dr. Cheng Wen Haur รองประธานบริหาร Singapore Zoological Gardens ประเทศสิงคโปร์ พร้อมด้วย Dr. Sonja Luz ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยด้านการอนุรักษ์และการบริการด้านสัตวแพทย์ อันจะเป็นประโยชน์ต่องานพัฒนาด้านด้านช้างและสัตว์ป่า ต่อไป

ภาพกิจกรรม


ศึกษาแลกเปลี่ยนและฝึกอบรม

Posted on October 17-24, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสาวพิชชาณิกา ปันคำมูล นักศึกษาปริญญาเอก ร่วมศึกษาแลกเปลี่ยนและฝึกอบรม ณ Anhui Agricultural University มณฑลอันฮุย สาธารณรัฐประชาชนจีน

ภาพกิจกรรม


พิธีทอดถวายผ้ากฐิน มช.ประจำ ปี 2561

Posted on October 27, 2018

นางสาววราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะ และคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ ปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทย์ฯ

Posted on October 26, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี รองคณบดีด้านวิจัย และ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีด้านงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับคณะแพทยศาสตร์ เนื่องในโอกาสงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครบรอบปีที่ 59 ในวันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ ห้องสมาคมศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


มอบเงินสนับสนุนจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กายวิภาคฯ

Posted on October 24, 2018

ผู้แทนจากโรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เข้ามอบเงินสนับสนุนโครงการจัดตั้ง "พิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์" (Veterinary Anatomy and Pathology Museum) โดยมี รศ.น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์ ประธานโครงการฯ เป็นผู้รับมอบ


กิจกรรมการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพ

Posted on October 21, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์ อ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน และ อ.สพ.ญ.ดร.ประภาวดี ไพรินทร์ พร้อมด้วยตัวแทนนักศึกษา ชั้นปีที่ 4 ร่วมทำกิจกรรมการศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพ (Interprofessional Education, IPE) เนื่องในวันพยาบาลแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดยได้ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคสัตว์สู่คน และบริการทำวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและถ่ายพยาธิให้กับสุนัขและแมว เมื่อวันอาทิตย์ที่ 21 ตุลาคม 2561 ณ เทศบาลตำบลท่าวังตาล อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


กิจกรรม Mahidol healthy day 2018

Posted on October 20, 2018

สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. ได้ร่วมในการจัดแสดง Exotic pet ตลอดจนเปิดให้บริการตรวจสุขภาพสัตว์ และฉีดวัคซีน งาน Mahidol healthy day 2018 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์ไทย และความรู้ทางด้านการดูแลสุขภาพ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ให้การต้อนรับ Dr.William Pitt

Posted on October 19, 2018

Dr.William Pitt รองผู้อำนวยการฝ่าย Conservation and Science, Smithsonian's National Zoo จาก Smithsonian Conservation Biology Institute (SCBI) ประเทศอเมริกา เข้าเยี่ยมและพบปะพูดคุยกับ ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เนืองในโอกาสเดินทางมาดูงาน พร้อมเยี่ยมชมการดำเนินงานด้านการดูแลช้างและสัตว์ป่า ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ ที่ร่วมมือกับ SCBI วันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ ห้องคณบดี

ภาพกิจกรรม


การศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา ครั้งที่ 10

Posted on October 15, 2018

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนาการ ศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา “2nd Night Seminar ; From Basic To Practice” ขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนความรู้พื้นฐานทางคลินิกการนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ในระดับพรีคลินิก ในครั้งที่ 10 นี้ผู้บรรยายได้แก่ ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คนมี ในวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ 2561 ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ภาพกิจกรรม


พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

Posted on October 13, 2018

คณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ประชุมคณะกรรมการอำนวยการ

Posted on October 12, 2018

ศ.ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล ประธานคณะกรรมการอำนวยการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย ศ.น.สพ.ดร.นิวัตน์ มณีกาญจน์ ศ.น.สพ.ดร.จิโรจ ศศิปรียจันทร์ และ น.สพ.มาโนช เฟื่องฟูพงศ์ คณะกรรมการอำนวยการประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประชุมเพื่อให้ข้อเสนอแนะ ตลอดจนข้อคิดเห็น อันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการดำเนินงานด้านต่างๆ ของคณะฯ โดยมีผู้บริหารให้การต้อนรับและร่วมการประชุม


ร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยฯ

Posted on October 11, 2018

รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี รองคณบดี และคุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ที่ได้เวียนมาบรรจบครบรอบปีที่ 51 วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2561 ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ต้อนรับ อาคันตุกะจาก Murdoch University

Posted on October 8, 2018

Dr. Bec Donaldson, BSc (Hons 1), Conservation Medicine Program จาก College of Veterinary Medicine, School of Veterinary and Life Sciences Murdoch University ประเทศออสเตรเลีย เข้าพบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ กับ ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในการลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านช้างและสัตว์ป่าร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ ในวันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 ณ ห้องคณบดี

ภาพกิจกรรม


อบรมให้ความรู้ ภาคบรรยายและเสวนาเรื่อง ASF!!!

Posted on October 5, 2018

ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับบริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด ได้จัดอบรมให้ความรู้ ภาคบรรยายและเสวนาเรื่อง ASF!!! โรคอหิวาต์สุกรอัฟริกัน เป็นไป (ไม่) ได้หรือไม่กับประเทศไทย เพื่อให้เกษตรกร นักวิชาการ และ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและนำองค์ความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้ เพื่อการรับมือการระบาดดังกล่าวในอนาคต วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุม E 115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมแนะแนวน้อง การทำงานด้านสัตวแพทย์

Posted on September 29, 2018

ชมรมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมแนะแนววิชาชีพสัตวแพทย์ ประจำปี 2561 เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กันยายน 2561 ณ ห้อง E 115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้รุ่นพี่จากหลากหลายสาขามาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และความรู้แก่รุ่นน้อง โดยได้รับเกียรติจากผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี เป็นประธานเปิดงาน

ภาพกิจกรรม


ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร

Posted on September 25-26, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานตั้งแต่ระดับหลักสูตร คณะวิชา หรือหน่วยงานเทียบเท่า และสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม ทั้งยังส่งเสริมให้สถาบันได้มีพัฒนามุ่งสู่วิสัยทัศน์ และยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยระบบดังกล่าวจะต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. และเป็นไปตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว มาตรฐานระดับชาติ และนานาชาติ ระหว่างวันที่ 25 - 26 กันยายน 2561 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ภาพกิจกรรม


ขอร่วมแสดงความยินดี "ศิษย์เก่าดีเด่น"

Posted on September 24, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอร่วมแสดงความยินดีกับ สัตวแพทย์หญิงเยาประภา มาธุระ ในโอกาสได้รับรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561 ในพิธีเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ได้รับมอบโล่เกียรติคุณโดย ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมวันมหิดลประจำปี 2561

Posted on September 24, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมงาน "วันมหิดล" เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงวางรากฐานทางการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศไทยให้มีความเจริญก้าวหน้า ภายในงานได้จัด พิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีวางพวงมาลา ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระราชบิดา และพิธีการต่างๆ อาทิ พิธีมอบทุนกองทุนหมอเจ้าฟ้าให้กับนักศึกษา พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นของคณะต่างๆ ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ ณ หอประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก

Posted on September 23, 2018

คณะทำงานโครงการ MaCMU , งานบริการวิชาการ และนักศึกษาชมรมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกิจกรรม "วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.2561" โดยมี อ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้แทนคณบดีด้านบริการวิชาการ ได้นำคณะทำงานให้คำแนะนำด้านสุขภาพของน้องหมาและน้องแมวแก่ประชาชนที่สนใจ พร้อมจัดจำหน่ายเสื้อ นำรายได้สมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์ฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


MaCMU fair: care for rabies 2561

Posted on September 22, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “MaCMU Fair: Care for Rabies 2018" โดยมีรองศาสตราจารย์ประเสิรฐ ฤกษ์เกรียงไกร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ กล่าวรายงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์พิริยะ เชิดสถิรกุล รองอธิการบดี เป็นวิทยากรในการเสวนา เรื่อง การดูแลสุนัขในที่สาธารณะ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการจัดการปัญหาสุนัขในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แบบมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างยั่งยืน กิจกรรมเกมส์โชว์แฟนพันธุ์แท้เรื่อง สุนัขในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นิทรรศการภาพถ่ายสุนัขในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และกิจกรรมการแสดงต่างๆ รวมถึงเป็นการรวมกลุ่มของนักศึกษาทั้งกลุ่มที่เป็นอาสาสมัครและกลุ่มนักศึกษาผู้สนใจ รวมถึงบุคลากรทั่วไปในการช่วยสำรวจและดูแลสุนัขในโครงการ ณ ลานกิจกรรมหอพักนักศึกษาหญิงอาคาร 2 เมื่อวันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2561

ภาพกิจกรรม


การศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา ครั้งที่ 9

Posted on September 15, 2018

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนาการ ศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา “2nd Night Seminar ; From Basic To Practice” ขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนความรู้พื้นฐานทางคลินิกการนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ในระดับพรีคลินิก ในครั้งที่ 9 นี้ผู้บรรยายได้แก่ ผศ.น.สพ.ดร.วสันต์ ตั้งโภคานนท์ ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ 2561 ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ภาพกิจกรรม


ขันโตกสัตวแพทย์ล้านนา 2561

Posted on September 15, 2018

สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมงานขันโตกสัตว์แพทย์ล้านนา 2561 โดยกิจกรรมภายในงานจะมีการผูกข้อมือรับขวัญนักศึกษาใหม่ ทำให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักและเข้าใจประเพณีไทยแบบล้านนามากขึ้น ทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างเพื่อนและรุ่นพี่ภายในคณะ และรับประทานอาหารแบบขันโตกร่วมกันระหว่างนักศึกษาใหม่และรุ่นพี่ ในวันเสาร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ.2561 ณ ลานกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


เสวนาและระดมความคิดเห็นการระบาดโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

Posted on September 13, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ บริษัท ฮูเวฟาร์มา (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ไบโอซายน์ แอนิมัลเฮลธ์ จำกัด และชมรมสัตวแพทย์ล้านนา จัดงานเสวนาและระดมความคิดเห็น เรื่อง "การระบาด!!! โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever; ASF) กับการเตรียมพร้อมรับมือ" ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความตระหนักในการเฝ้าระวัง ควบคุม และเตรียมการรับมือป้องกันการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ที่อาจจะแพร่กระจายเข้ามาในประเทศไทยในอนาคต โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบไปด้วย คณาจารย์และนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ผู้แทนชมรมสัตวแพทย์ล้านนา ผู้จากกรมปศุสัตว์ ผู้แทนจากโครงการ PODD และผู้แทนจากฟาร์มสุกรในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย และลำพูน

ภาพกิจกรรม


บริษัท ซีพีเอฟ มอบเงินสนับสนุน การจัดประชุมวิชาการ

Posted on September 10, 2018

คุณวิรัตน์ ตันหยง รองกรรมการผู้จัดการธุรกิจสุกรภาคเหนือตอนบน บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) พร้อมทีมงาน มอบเงินสนับสนุน การจัดประชุมวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 300,000 บาท โดย ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี และทีมผู้บริหาร รับมอบ ในวันจันทร์ ที่ 10 กันยายน พ.ศ.2561 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพเป็นข่าว


อบรมการพัฒนาทีมสู่ความสำเร็จ (Team Building)

Posted on September 7-8, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาทีมสู่ความสำเร็จ (Team Building)" ระหว่างวันที่ 7-8 กันยายน พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม 1 โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยทีมวิทยากรจาก บริษัท โซเอทิส (ประเทศไทย) จำกัด ที่มามอบทั้งความสนุกสนาน และแง่คิดดีๆกับมีคณาจารย์ และบุคลากร ผ่านกิจกรรมครั้งนี้

ภาพกิจกรรม


ประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2561

Posted on September 8, 2018

สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ตลอดจนศิษย์เก่า ร่วมสืบสานประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2561 “เตียวขึ้นดอยโตยฮอยครูบา นบไหว้สาบรมธาตุเจ้า ฮับขวัญน้องเข้า อ้อมอก มช.” รวมใจ มช. เป็นหนึ่งเดียว เดินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ เพื่อความเป็นสิริมงคล รวมพลังสามัคคีของเหล่าลูกช้าง เมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ณ ประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร

ภาพเป็นข่าว


คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ประเทศญี่ปุ่น

Posted on September 2, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ เดินทางเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการ ในงาน The 30th World Buiatrics Congress 2018 Sapporo ในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2561 ณ Sapporo Convention Center ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสนี้ คณบดีและคณาจารย์ยังได้เดินทางเข้าพบอธิการบดีของ Obihiro University of Agriculture and Veterinary Medicine ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางด้านงานวิจัยและวิชาการ ระหว่าง 2 สถาบัน เข้าเยี่ยมชมโรงพยาบาลสัตว์และฟาร์มการเลี้ยงสัตว์ ในการนำมาพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัย ระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2561 ด้วย

ภาพเป็นข่าว


อบรมการจัดการปัญหาสุนัขในเขตมหาวิทยาลัย

Posted on August 25, 2018

โครงการ MaCMU จัดอบรม "การจัดการปัญหาสุนัขในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แบบมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างยั่งยืน" โดยในรอบสองนี้ มีตัวแทนอาสาสมัครนักศึกษาจากหลายคณะและหอพักในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วม เบื้องต้นผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้วิธีและขั้นตอนในการดูแล การสังเกตพฤติกรรม การให้อาหารและการเข้าหาสุนัข ทดลองใช้แอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการสำรวจและบันทึกประชากรสุนัขตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสุนัขในที่ชุมชนด้วย ในวันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก

ภาพเป็นข่าว


ประชุมหารือเพื่อพัฒนาโครงการ Food Safety CMU ระยะที่ 2

Posted on August 23, 2018

โครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่อาหารปลอดภัย (Food Safety CMU) จัดประชุมหารือเพื่อพัฒนาโครงการ Food Safety CMU ระยะที่ 2 ส่วนของโครงการที่มุ่งเน้นให้เกิดความปลอดภัยด้านอาหาร และคุณค่าทางโภชนาการ ให้กับนักศึกษาและบุคลากรในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนบุคคลภายนอก ผ่านความร่วมมือจากหลายส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาทิเช่น คณะพยาบาลศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ กองพัฒนานักศึกษา ฯลฯ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นประธานคณะทำงานในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพเป็นข่าว


พิธีทำบุญครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน

Posted on August 22, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.วสันต์ ตั้งโภคานนท์ ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนาบุคลากร พร้อมด้วย คุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะฯ ตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทำบุญครบรอบ 13 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพเป็นข่าว


อบรมการเขียนผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ

Posted on August 20, 2018

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนผลงานตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติเบื้องต้นสำหรับบัณฑิตศึกษา” ให้สามารถเขียนผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติได้ ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.นายแพทย์ กิตติพันธุ์ ฤกษ์เกษม รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มช.ดร.สะแกวัลย์ อุ่นใจจีน หัวหน้าหน่วยโภชนาการ และ ดร.กนกวรรณ กุลประชากานต์ นักวิจัย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


อบรมกระตุ้นการทำงานของฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อให้มีงานวิจัยสถาบัน

Posted on August 20, 2018

งานบริหารวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดอบรม "กระตุ้นการทำงานของฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อให้มีงานวิจัยสถาบัน" สำหรับบุลากร ณ โรงแรมไอบิส สไตล์ เชียงใหม่ กิจกรรมดังกล่าว ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้และเข้าใจ แนวทางการจัดทำโครงการวิจัยสถาบัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการทำงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม

ภาพกิจกรรม


อบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจำโรงฆ่าสัตว์ ส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 2

Posted on August 20, 2018

หน่วยชันสูตรโรคสัตว์ ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดหลักสูตร "การฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจำโรงฆ่าสัตว์ ส่วนท้องถิ่น" เป็นรุ่นที่สอง ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ถึง วันที่ 6 กันยายน 2561 รวมระยะเวลา 14 วัน ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังจากที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากรุ่นแรก ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรม จะได้เรียนรู้ถึงกระบวนการตรวจสัตว์และเนื้อสัตว์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานสากล ปลอดภัยจากโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน อันจะเป็นผลให้ได้เนื้อที่มีคุณภาพสำหรับการบริโภค ผ่านโครงสร้างหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากสัตวแพทยสภาทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ภาพกิจกรรม


อบรมการจัดการปัญหาสุนัขในเขตมหาวิทยาลัย

Posted on August 18, 2018

โครงการ MaCMU จัดอบรม "การจัดการปัญหาสุนัขในเขตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่แบบมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างยั่งยืน" 2 รอบ โดยในรอบแรกนี้ มีตัวแทนอาสาสมัครนักศึกษาจากหลายคณะและหอพักในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วม เบื้องต้นผู้เข้าร่วมอบรมจะได้เรียนรู้วิธีและขั้นตอนในการดูแล การสังเกตพฤติกรรม การให้อาหารและการเข้าหาสุนัข ทดลองใช้แอปพลิเคชันเพื่อใช้ในการสำรวจและบันทึกประชากรสุนัขตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับสุนัขในที่ชุมชนด้วย กิจกรรมนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2561 ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

Posted on August 16, 2018

สโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดกิจกรรม "พิธีไหว้ครู" ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อคณาจารย์ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะผู้บริหาร และคณาจารย์ ร่วมพิธี พร้อมกันนี้ นักศึกษาในทุกชั้นปี ยังได้ร่วมกันปฏิญาณตนเพื่อจะเป็นศิษย์ที่ดีต่อครูอาจารย์ ในการนี้ คณะสัตวแพทย์ ยังได้จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรเรียนดี ทุนเรียนดี รางวัลผู้ได้คะแนนสูงสุดทางด้านสัตว์เล็กและระบาดวิทยา เกีียรติบัตรสำหรับผู้นำนักศึกษาด้านต่างๆ และเกีียรติบัตรสำหรับนักกิจกรรมดีเด่น เพื่อสร้างกำลังใจให้กับนักศึึกษาด้วย

ภาพกิจกรรม


การศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา ครั้งที่ 8

Posted on August 15, 2018

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนาการ ศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา “2nd Night Seminar ; From Basic To Practice” ขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนความรู้พื้นฐานทางคลินิกการนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ในระดับพรีคลินิก ในครั้งที่ 8 นี้ผู้บรรยายได้แก่ ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ ในวันพุธ์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ 2561 ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ภาพกิจกรรม


พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลฯ

Posted on August 12, 2018

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาส พระราชพิธีมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ในการนี้ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ ผศ.สพ.ญ.ดร.อารีรัตน์ อากาศวิภาต ผู้ช่วยคณบดีด้านประกันคุณภาพและมาตรฐานโรงพยาบาล พร้อมบุคลากร เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมในพิธีดังกล่าว

ภาพกิจกรรม


พิธีรับขวัญลูกช้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561

Posted on August 4, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ผู้แทนคณบดี ร่วมพิธีรับขวัญลูกช้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561 ในวันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายในงานได้จัดให้มีพิธีบายศรีสู่ขวัญลูกช้างเชือกใหม่ การกล่าวคำปฏิญาณของนักศึกษาใหม่ และการแสดงดนตรี

ภาพกิจกรรม


ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา

Posted on August 3, 2018

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา ผู้ช่วยคณบดีด้านบัณฑิตศึกษาและวิเทศสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่ แนะนำการเรียนการสอน ประกาศ/ข้อบังคับบัณฑิตศึกษา ระบบลงทะเบียนและชี้แจงกิจกรรมต่างๆระดับบัณฑิตศึกษา ในงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2561 วันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00-15.30น. ณ ห้อง B403

ภาพกิจกรรม


กิจกรรม "เตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาใหม่

Posted on August 3, 2018

น้องๆ รหัส 61 ร่วมกิจกรรม "เตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาใหม่ด้านวิชาการ วิชาชีวิต และวิชาใจ (Pre-college Program)" เป็นวันสุดท้าย น้องๆ จะได้พบและพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาของตัวเอง และสนุกไปกับกิจกรรม Walk rally ไปยังจุดต่างๆ ภายในคณะเพื่อให้น้องๆ ได้รู้จักสถานที่ต่างๆ ในคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อประโยชน์ในการติดต่องานและการเรียนต่อไป

ภาพกิจกรรม


ดูงานระบบการบริหารงานตามเกณฑ์ EdPEx

Posted on August 3, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ได้รับเกียรติ จาก โครงการศึกษาดูงานระบบการบริหารงานสมัยใหม่ตามเกณฑ์ EdPEx คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานระบบการบริหารงานตามเกณฑ์ EdPEx ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร รองคณบดีด้านงานแผนและประกันคุณภาพการศึกษา ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี ,ผศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล ,ผศ.สพ.ญ.ดร.อารีรัตน์ อากาศวิภาต และ คุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะ ให้การต้อนรับ และร่วมนำเสนอข้อมูล

ภาพกิจกรรม


ศึกษาดูงานการบริหารจัดการโครงการ MaCMU

Posted on August 3, 2018

โครงการ MaCMU คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติ จาก "โครงการการพัฒนาวิธีการจัดการศูนย์พักพิงสุนัขที่ไม่มีเจ้าของรูปแบบใหม่" คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เข้าศึกษาดูงานการบริหารจัดการโครงการ MaCMU ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสนี้ อ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้แทนคณบดีด้านบริการวิชาการ และ ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สนธวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการบริหารจัดการปัญหาสุนัขจรจัดและประสานความร่วมมือทางด้านทรัพยากรต่อไป

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 24 ปี

Posted on August 2, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันทำบุญตักบาตรและฟังปาฐกถาธรรม เนื่องในโอกาส "วันคล้ายวันสถาปนาคณะฯ ครบรอบ 24 ปี" ในวันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม 2561 สำหรับในช่วงบ่าย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ยังได้ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับงานบริการเลือด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และแบ่งกลุ่มร่วมกันทำความสะอาดบริเวณจุดต่างๆ ภายในคณะฯ ด้วย

ภาพกิจกรรม


อบรมเชิงปฏิบัติการ "Rabbit Dentisty - We can do"

Posted on August 1, 2018

ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Rabbit Dentisty - We can do" ณ คณะสัตวแพทย์สาสตร์ มหาวิทยาลัยชียงใหม่ โดยมี Dr.Hanne Ellen Kortegaard จาก university of Copenhagen ประเทศเดนมาร์ก ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านทันตกรรมในสัตว์เล็กน.สพ.เชาวพันธ์ ยินหาญมิ่งมงคล ชมรมสัตวแพทย์สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ และ อ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เบื้องต้นด้านทันตกรรมในกระต่าย พร้อมให้คำแนะนำในการลงมือปฏิบัติจริงอย่างใกล้ชิดกับสัตวแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการฯ

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมจิตอาสานักศึกษาใหม่

Posted on July 31, 2018

น้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา โดยได้แบ่งทีมช่วยกันทำความสะอาดตามจุดต่างๆ ในพื้นที่คณะฯ ภายใต้โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาทักษะชีวิตนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำการศึกษา 2561 ในวันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561

ภาพกิจกรรม


ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สัตว์ป่าและธรรมชาติ ครั้งที่ 10

Posted on July 26 - 30, 2018

ค่ายเยาวชนอนุรักษ์สัตว์ป่าและธรรมชาติ ครั้งที่ 10 ในวันที่ 26 - 30 กรกฎาคม 2561 ณ ทุ่งกิ๊ก อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จัดขึ้นโดย ชมรมเพื่อนสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์ศึกษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู สัตว์ป่า และ นกธรรมชาติวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้และปลูกฝังจิตสำนึกแก่เยาวชนให้ตระหนักถึงการอนุรักษ์สัตว์ป่าและธรรมชาติ โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิ การดูนก ดูดาว ทำโป่ง และ ปลูกต้นไม้ ขอบคุณรูปภาพสวยๆ จาก FrameKung Perapatt Nattanon Pureeroj Araya Pakamma

ภาพกิจกรรม


ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

Posted on July 28, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ และคุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล จุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ครบรอบ 66 พรรษา ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาใหม่

Posted on July 28, 2018

น้องๆ รหัส 61 (สัตวแพทย์ มช. รุ่น 23) ร่วมกิจกรรม "เตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาใหม่ด้านวิชาการ วิชาชีวิต และวิชาใจ (Pre-college Program)" ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกิจกรรมในวันนี้ จะเป็นการเตรียมความพร้อมด้านวิชาชีวิต ซึ่งนอกจากน้องๆ จะได้ทราบถึงระบบและระเบียบต่างๆ ในการเป็นนักศึกษา มช. จาก ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม


อบรม "สร้างความรู้ ความเข้าใจในระบบจัดการความรู้

Posted on July 26, 2018

ผศ.น.สพ.ภานุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีด้านบริหาร จัดอบรม "สร้างความรู้ ความเข้าใจในระบบจัดการความรู้ข้อมูลเพื่อการพัฒนาและมุ่งไปสู่การปฏิบัตองานที่เป็นเลิศ" ณ ห้อง B403 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. โดยทางคณะฯ ได้รับเกียรติจาก คุณสดศรี กันทะอินทร์ ประธานคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ จากสำนักหอสมุด มช. คุณจักรภพ ธาตุสุวรรณ และคุณสมพร พวงประทุม กรรมการจัดการความรู้ของมช. จากคณะพยาบาลศาสตร์ มาร่วมเป็นวิทยากรในกิจกรรมอบรมดังกล่าว เพื่อให้บุคลากร ได้มีโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพของตนเอง

ภาพกิจกรรม


ทอดผ้าป่าสามัคคีดอยคำสัมพันธ์ ปี 2561

Posted on July 24, 2018

ผศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีด้านบริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมตัวแทนผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร ร่วมงาน "ทอดผ้าป่าสามัคคีดอยคำสัมพันธ์ ปี 2561" ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2561 ณ วัดจำขี้มด และจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้กับศูนย์การเรียนรู้บ้านจำขี้มด ต.ศรีบัวบาน อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณศูนย์การเรียนรู้บ้านจำขี้มดด้วย

ภาพกิจกรรม


ผู้บริหารคณะพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่

Posted on July 23, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมคณะผู้บริหารและคณาจารย์ จัดงานประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน ตลอดจนแนะนำทีมคณาจารย์ที่ปรึกษาของน้องๆนักศึกษาใหม่ รหัส 61 ให้กับผู้ปกครอง ด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเองและอบอุ่น ในวันจันทร์ที่ 23 ก.ค. 2561 ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


มอบเงินสมทบให้แก่กองทุนสงเคราะห์สัตว์ฯ

Posted on July 22, 2018

วันที่ 22 ก.ค. 2561 สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัย​เชียงใหม่​ เข้ามอบเงินจากการจำหน่ายสินค้าในการแข่งขัน "การวิ่งการกุศล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - เชียงใหม่มาราธอน 2561 ครั้งที่ 3 (CMU - Chiang Mai Marathon 2018) เพื่อสมทบให้แก่กองทุนสงเคราะห์​สัตว์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์​ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


อาคันตุกะเข้าพบคณบดี

Posted on July 20, 2018

Dr.Charistoph Gottschalk และ น.สพ.ดร.สามารถ ดรอินทร์ จาก Ludwig Maximilians Universität München สาธารณรัฐเยอรมณี เข้าพบ ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 เพื่อหารือในการจัดทำโครงการวิจัยเกี่ยวกับการเลี้ยงแมลง ก่อนลงพื้นที่เยี่ยมชมฟาร์มจิ้งหรีดในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูนต่อไป

ภาพเป็นข่าว


สัมมนาวารสาร Veterinary Integrative Sciences

Posted on July 19, 2018

กองบรรณาธิการวารสาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายในหัวข้อ “Academic writing tip and trick; how can we perform an excellent manuscript?” โดย Dr.Janine L.Brown นักสรีรวิทยาทางระบบสืบพันธุ์ จากสถาบัน Smithsonian Conservation Biology Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา ในโครงการสัมมนาวารสาร Veterinary Integrative Sciences เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นสำหรับผู้ที่สนใจเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเขียนงานวิจัยเพื่อการตีพิมพ์ ซึ่งได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักศึกษาบัณฑิตศึกษา และบุคลากรคณะสัตวแพทย์เข้ารับฟังบรรยายจำนวนมาก

ภาพกิจกรรม


ชมรมศิษย์เก่าจัดสัมมนา

Posted on July 18, 2018

ชมรมศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาเรื่อง "Understanding Vision Problem in Pets" ในวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีบุคลากรทางด้านสัตวแพทย์ให้ความสนใจลงทะเบียนร่วมงานจำนวนมาก ทั้งยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนและทบทวนความรู้ด้านการวินิจฉัย การบำบัดโรค อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานด้านวิชาการและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการส่งต่อสัตว์ป่วยเพื่อรักษาเฉพาะทางที่เข้มแข็งต่อไปได้

ภาพกิจกรรม


การศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา

Posted on July 15, 2018

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนาการ ศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา “2nd Night Seminar ; From Basic To Practice” ขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนความรู้พื้นฐานทางคลินิกการนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ในระดับพรีคลินิก ในครั้งที่ 7 นี้ผู้บรรยายได้แก่ อ.สพญ.ดร.พิชญา มัชฌิมากุล เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ 2561 ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ภาพกิจกรรม


โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562

Posted on July 14, 2018

วันที่ 14 กรกฎาคม ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำทีมผู้บริหารและบุคลากร ร่วมกิจกรรม "การทบทวนค่านิยม การสร้างคุณค่าของการทำงานเป็นทีม (Team work)" ภายใต้โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี 2562 ณ โรงแรมแชงเกอรีล่า จังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบของการระดมสมองและการละลายพฤติกรรมที่มุ่งเน้นให้ทุกคนมีส่วนร่วม สร้างความสนุกสนาน ความสัมพันอันดีและความสามัคคีให้แก่บุคลากรภายในองค์กรที่ร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก

ภาพกิจกรรม


มอบทุนการศึกษาและตู้กดน้ำรัอน-เย็น

Posted on July 13, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยหน่วยกิจการนักศึกษาและนักศึกษาชมรมขี่ม้า ร่วมให้การต้อนรับ และรับมอบทุนการศึกษา พร้อม ตู้กดน้ำร้อน-เย็น จาก พ.ท.ณัฐพร สาธุเม และคณาจารย์ ตัวแทนศิษย์เก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ทั้งนี้ทุนการศึกษาดังกล่าวจะนำไปมอบให้นักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในปีการศึกษา 2561 และ ตู้กดน้ำร้อน-เย็น มอบให้กับชมรมขี่ม้าสโมสรนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์

ภาพเป็นข่าว


อบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Small Animal Dentistry

Posted on July 11-12, 2018

คลินิกสัตว์เล็ก ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Basic Small Animal Dentistry—We should know" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นทางทันตกรรมในสัตว์เล็ก และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการได้ฝึกหัตการต่าง ๆ จากซากสัตว์ โดยมี Dr. Hanne Ellen Kortegaard จากมหาวิทยาลัย University of Copenhagen ประเทศเดนมาร์ก เป็นวิทยากรฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2561 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


Dr.Hanne Ellen Kortegaard พบปะคณบดี

Posted on July 10, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Dr.Hanne Ellen Kortegaard จาก University of Copenhagen ประเทศเดนมาร์ก ในโอกาสที่มาเป็นวิทยากร ซึ่งมีความเชี่ยวชาญทางด้านทันตกรรมในสัตว์เล็ก ในงานอบรมเชิงปฏิบัติการ Basic Small Animal Dentistry—We should know และแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ ณ ห้องรับรองคณบดี ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2561

ภาพเป็นข่าว


ศึกษาดูงานนักเรียนชั้นม.4

Posted on July 9, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนชั้นม.4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ ในการศึกษาดูงานเกี่ยวข้องกับงานวิจัยของทางคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 60 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพและเป็นการกระตุ้นรวมถึงการจุดประกายในการออกแบบโครงงานของนักเรียน โดยมี รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี รองคณบดีด้านวิจัย ให้การต้อนรับ ในวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ประชุมวิชาการนานาชาติ Global Health Institute – Thailand 2018

Posted on July 6-7, 2018

ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขเอเชียแปซิฟิก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ ภายใต้โครงการ Global Health Institute – Thailand 2018 และ The 5th Food Safety and Zoonoses Symposium for Asia Pacific ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการปฏิบัติการในระดับนานาชาติ ในการถ่ายทอดองค์ ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ปัญหา และแนวทางดำเนินการที่เหมาะสมเกี่ยวกับอาหารปลอดภัย และโรคสัตว์ติดคนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตลอดจนข้อคิดเห็นในการพัฒนางานวิจัยทางด้านสาธารณสุข โดยได้รับเกียรติ รองศาสตราจารย์ ดร. สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


การสัมมนา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Posted on June 23-24, 2018

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร. ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯเข้าร่วมการสัมมนา ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง “การพัฒนาบัณฑิตศึกษาและการวิจัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ประจำปี 2561 ระหว่างวันเสาร์ที่ 23 –วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรม ดิเอ็มเพรส จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยไดรับทราบแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของไทยในภาพรวม กลไกที่เป็นรูปธรรมเพื่อการปฏิรูปอุดมศึกษาไทย ตลอดจนปัจจัยที่ก่อให้เกิดปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาอุดมศึกษาไทย และเพื่อสร้างความเข้าใจในการออกแบบงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาที่สอดคล้องกับเป้าหมายของประเทศ ตามแนวนโยบาย 4.0 รวมไปถึงแนวปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในการพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษา

ภาพเป็นข่าว


เยือน Yunnan Agricultural University

Posted on June 22, 2018

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทีมคณาจารย์ เดินทางเยือน Yunnan Agricultural University ณสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อพบปะและหารือความร่วมมือทางวิชาการ การวิจัย และการเรียนการสอน ร่วมกันระหว่าง 2 สถาบัน ตั้งแต่วันที่ 19 - 21 มิถุนายน พ.ศ.2561

ภาพกิจกรรม


ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

Posted on June 16, 2018

งานบริการวิชาการ นำโดยคณาจารย์ นักศึกษาสัตวแพทย์ ปริญญาตรี ,ปริญญาโท , ปริญญาเอก ,หมออินเทิร์น และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ร่วมกับเทศบาลตำบลสันกลาง จังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และผ่าตัดทำหมันหมาแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ ในวันเสาร์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2561

ภาพกิจกรรม


ยินดีต้อนรับ นศ.สัตวแพทย์จาก The Ohio State University

Posted on June 13, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาสัตวแพทย์จาก The Ohio State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการเข้าฝึกอบรมโครงการคลินิกโรคสัตว์เขตร้อน ครั้งที่ 1/2561 วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพเป็นข่าว


สัมมนาคณะกรรมการวิจัยร่วมกับคณะกรรมการจรรยาบรรณฯ

Posted on June 12, 2018

งานบริหารงานวิจัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาคณะกรรมการวิจัยร่วมกับคณะกรรมการจรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ และคณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ โรงแรม แคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


อบรมเชิงปฏิบัติการสัตว์บำบัด (Animal-Assisted Therapy Workshop

Posted on June 8, 2018

คลินิกม้า ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการสัตว์บำบัด (Animal-Assisted Therapy Workshop) เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ และบูรณาการความรู้ ร่วมกันระหว่างวิชาชีพสัตวแพทย์ และวิชาชีพสุขภาพอื่นๆ อาทิ กิจกรรมบำบัด กายภาพบำบัด นักจิตเวช ในเรื่องของ หลักการใช้สัตว์บำบัดมนุษย์ เพื่อขยายโอกาสให้กับกลุ่มผู้ป่วย/ผู้ที่ต้องการการดูแลพิเศษ ได้เข้าถึงบริการสัตว์บำบัดมากขึ้น ทั้งยังเป็นการจัดหารายได้และจัดตั้งกองทุนกองทุนสัตว์บำบัดแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กองพันสัตว์ต่าง

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา

Posted on June 8, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เพื่อสืบสานประเพณีสำคัญทางศาสนา เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ.2561 ซึ่งเทียนพรรษาเล่มนี้จะได้นำไปถวายเทียนพรรษา ที่วัดจำขี้มด จังหวัดลำพูน ต่อไป โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ลานโถงช้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

Posted on June 3, 2018

งานบริการวิชาการ นำโดยคณาจารย์ นักศึกษาสัตวแพทย์ ปริญญาตรี ,ปริญญาโท , ปริญญาเอก ,หมออินเทิร์น และเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุน ร่วมกับเทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันหมาแมวกว่า 40 ตัว ในวันอาทิตย์ ที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2561 ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านบน หมู่ที่ 16 ต.สบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


รับมอบเงินจากสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Posted on May 27, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะกรรมการบริหารสมาคมนักศึกษาเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับ และรับมอบเงินบริจาคจาก คุณซวง ชัยสุโรจน์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ จำนวนเงิน 244,414.84 บาท เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องคณบดี ทั้งนี้เงินบริจาคดังกล่าว ทางคณะฯ จะได้นำไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป

ภาพเป็นข่าว


งานประชุมชมรมสัตวแพทย์ล้านนา

Posted on May 25, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมชมรมสัตวแพทย์ล้านนา เรื่องนโยบายการสร้างเครือข่ายของสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯกับชมรมสัตวแพทย์ล้านนา โดย น.สพ. ดร. จำเรียง พานเพียรศิลป์ อุปนายกสัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยฯ คนที่ 1 และ น.สพ. ประวัติ รัตนภุมมะ ที่ปรึกษานายกสัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ร่วมการประชุมในครั้งนี้ ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม A301 ชั้น 3 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ร่วมแสดงความยินดีพิธีเปิดอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

Posted on May 25, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีด้านกิจการนักศึกษา ชุมชนสัมพันธ์ และศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยคุณวราลักษณ์ เศรษฐเสถียร เลขานุการคณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นตัวแทนคณบดี ร่วมงานประชุมสัมมนาความร่วมมือระดับนานาชาติของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (Northern Science Park Debut: Thailand Regional and Global Connect) เมื่อวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ ภาคเหนือ

ภาพเป็นข่าว


การฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจำโรงฆ่าสัตว์ ส่วนท้องถิ่น

Posted on May 22, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการฝึกอบรมหลักสูตร'การฝึกอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจำโรงฆ่าสัตว์' เพื่อให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ประจำโรงฆ่าสัตว์ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชนมีความรู้ความสามารถในการ ตรวจสัตว์และเนื้อสัตว์อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและมาตรฐานที่ใช้ในการควบคุมการผลิตเนื้อสัตว์ เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 – 3 มิถุนายน 2561 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สัมมนาแผนการจัดหลักสูตรโท-เอก

Posted on May 18, 2018

งานบัณฑิตศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดโครงการสัมมนาแผนการจัดหลักสูตรโท-เอก เพื่อร่วมกันหาแนวทางในการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาร่วมกันได้เป็นอย่างดีและมีประสิทธิภาพ และเพื่อเป็นการนำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลการบริหารจัดการหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาในวันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2561เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องดอยสุเทพ โรงแรมแคนทารี ฮิลส์ จ.เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


การศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา

Posted on May 15, 2018

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนาการ ศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา “2nd Night Seminar ; From Basic To Practice” ขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนความรู้พื้นฐานทางคลินิกการนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ในระดับพรีคลินิก ในครั้งที่ 5 นี้ผู้บรรยายได้แก่ ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา  สธนวงศ์ ในหัวข้อ          Physiology of reproduction and artificial insemination เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ 2561 ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


โครงการ "หมาว้อบ่อมีตี้แม่เหียะ"

Posted on May 12, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกชุมชนในโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและการจัดการปัญหาสุนัขแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ที่สองในหัวข้อการอบรม "หมาว้อบ่อมีตี้แม่เหียะ" การให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยมีประชาชน ในเขตตำบลแม่เหียะ เข้าร่วมโครงการ ในวันเสารและอาทิตย์ที่ 12-13 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ณ เทศบาลตำบลแม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


อบรมเรื่อง"ความปลอดภัยของการปฏิบัติงานบริการวิชาการ"

Posted on May 11, 2018

งานบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดอบรมเรื่อง "ความปลอดภัยของการปฏิบัติงานบริการวิชาการ" ให้แก่นักศึกษาสัตวแพทย์ชั้นปีที่1-6 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และศิษย์เก่าในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2561 ก่อนออกไปปฏิบัติงานบริการวิชาการเพื่อผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว พร้อมทั้งฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในวันที่ 12-13 พ.ค.2561

ภาพกิจกรรม


รพ.สัตว์เล็กจัดกิจกรรมวันสัตวแพทย์โลก

Posted on April 28, 2018

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมวันสัตวแพทย์โลก บริการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า และถ่ายพยาธิในทางเดินอาหารฟรี โดย อ.นสพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสัตว์เล็ก พร้อมทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับประชาชนผู้เข้าใช้่บริการ ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ในวันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2561 ณ  โรงพยาบาลสัตว์เล็กคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


อบรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า

Posted on April 28, 2018

"หมาว้อบ่มีตี้สันกลาง" คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกชุมชนในโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและการจัดการปัญหาสุนัขแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ที่สองในหัวข้อการอบรม "หมาว้อบ่อมีตี้สันกลาง" - สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน - ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า - การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย นักเรียน อาสาสมัครหมู่บ้าน อาสาสมัครปศุสัตว์ ประชาชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันกลาง วันเสาร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 8.30-12.00 ณ เทศบาลตำบลสันกลาง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปี ๖

Posted on April 27, 2018

งานบริการการศึกษา หน่วยกิจการนักศึกษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช. จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักศึกษาชั้นปี 6 โดยได้เชิญวิทยากรจากหลายที่ อาทิ สัตวแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ , สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบโรคสัตว์แห่งประเทศไทย , ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องทางสัตวแพทย์ โดยมี ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี รองคณบดีด้านพัฒนาคุณภาพการศึกษา มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ ณ ห้องบรรยาย E115 สำหรับในช่วงเย็นได้มีพิธีผูกข้อมือเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่นักศึกษา และรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน โดยมีคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆมาร่วมให้โอวาท ให้แนวคิดที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561 ณ ลานกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ภาพกิจกรรม


พิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี

Posted on April 27, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย ผศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดี พร้อมด้วย บุคลากรร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 เพื่อแสดงความเคารพและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาอันทรงคุณค่าให้มีการสืบทอดและคงอยู่ต่อไป ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2561

ภาพกิจกรรม


การศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา ครั้งที่ 4

Posted on April 20, 2018

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนาการ ศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา “2nd Night Seminar ; From Basic To Practice” ขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนความรู้พื้นฐานทางคลินิกการนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ในระดับพรีคลินิก การพัฒนาความรู้และทักษะการตรวจวินิจฉัยโรคแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันรวมทั้งนำเสนอเทคนิคและวิทยาการใหม่ทางด้านวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เล็ก เพื่อช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่ทันสมัยให้แก่สัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานในระดับคลินิก และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการรักษาโรค สำหรับสัตวแพทย์ ทั้งยังเป็นการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ รวมถึงเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสัตวแพทย์ โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.พงศกร เชื่อมไมตรี บรรยายในครั้งที่ 4 ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ 2561 ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


อบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อการองค์กร

Posted on April 20, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อการองค์กร แก่คณะกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยได้รับเกียรติจากคุณรัชชัย วัฒนะโชติ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 และคุณวรกร สุพร งานนโยบายและแผน คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2561 ณ ห้องบรรยาย B403 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมดำหัวผู้อาวุโสและคณบดี

Posted on April 18, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรมดำหัวหัวผู้อาวุโสและคณบดี เพื่อเป็นการแสดงความเคารพ และความกตัญญูต่อบิดามารดา ผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ ด้วยความเชื่อที่ว่า เป็นการขอขมาลาโทษ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิต ที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมา โดยมี คณาจารย์ บุคลากร เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ในวันพุธที่ 18 เมษายน พ.ศ.2561 ณ ลานกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธรูป

Posted on April 13, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธรูปสำคัญใน จ. เชียงใหม่ ประจำปี 2561 โดยผู้บริหาร และบุคลากร ร่วมกันสวมชุดพื้นเมือง และริ้วขบวนตระการตา ร่วมสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2561

ภาพกิจกรรม


โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ 4 ปี ( ปี 2562-2565)

Posted on March 31, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์ 4 ปี ( ปี 2562-2565) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดวิสัยทัศน์และค่านิยมร่วมกัน  เพื่อเป็นแผนที่ในการเดินทางไปสู่วิสัยทัศน์อย่างมีประสิทธิภาพในช่วงระยะเวลา 4 ปีของบริหารคณะของผุ้บริหาร ระยะเวลาตาม roadmap ในวันเสาร์ที่    31 มีนาคม 2561  ณ  โรงแรมดวงตะวัน เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


การศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา ครั้งที่ 3

Posted on March 15, 2018

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนาการ ศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา “2nd Night Seminar ; From Basic To Practice” ขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนความรู้พื้นฐานทางคลินิกการนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ในระดับพรีคลินิก การพัฒนาความรู้และทักษะการตรวจวินิจฉัยโรคแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันรวมทั้งนำเสนอเทคนิคและวิทยาการใหม่ทางด้านวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เล็ก เพื่อช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่ทันสมัยให้แก่สัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานในระดับคลินิก และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการรักษาโรค สำหรับสัตวแพทย์ ทั้งยังเป็นการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ รวมถึงเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสัตวแพทย์ โดยมีผศ.สพ.ญ.ดร.ดวงพร พิชผล บรรยายในครั้งที่ 3 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม พ.ศ 2561 ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


งานวันช้างไทย ประจำปี 2561

Posted on March 13, 2018

ผศ.น.สพ.ดร. ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ บุคคลากรของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยช้างและสัตว์ป่า ได้เข้าร่วมการจัดงานและจัดกิจกรรมให้กับเด็กๆในงานวันช้างไทย ประจำปี 2561 ณ ปางช้างแม่สา รวมทั้งได้รับการสนับสนุนงบประมาณการวิจัยสุขภาพช้างจากทางปางช้างแม่สา โดยการจัดงานครั้งนี้เป็นครั้งที่ 19 ซึ่ง คณะสัตวแพทยศาสตร์ได้ร่วมจัดกิจกรรมกับปางช้างแม่สามาตั้งแต่ปี 2544 ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ ปางช้างแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


Pet Variety ครั้งที่ 7

Posted on March 8, 2018

โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม Pet Variety ครั้งที่ 7 ในระหว่างวันที่ 8-11 มีนาคม 2561 เวลา 11.00-19.00 น. ณ ห้องเชียงใหม่ ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่าเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้
- ออกบูธให้คำปรึกษา ตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยง ถ่ายพยาธิ 
- ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ภาพกิจกรรม


เยี่ยมชม และฝึกปฏิบัติ การตรวจผลทางห้องปฏิบัติการ

Posted on March 8, 2018

ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ร่วมกับ บริษัท IDEXX LABORATORIES SINGAPORE PTE.LTD. ให้การต้อนรับนักวิชาการประจำห้องปฏิบัติการและสัตวแพทย์ ในภูมิภาค SOUTH EAST ASIA และ South Asia ในเครือ IDEXX LABORATORIES SINGAPORE PTE.LTD ได้เข้าเยี่ยมชม และฝึกปฏิบัติ การตรวจผลทางห้องปฏิบัติการแบคทีเรีย ซีรั่มวิทยา และอณูชีววิทยา โดยสามารถนำความรู้และการแลกเปลี่ยนข้อมูลในการอบรมเชิงปฏิบัติการนี้ ไปใช้เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะการตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์บริโภค อันจะช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ ที่ถูกต้องให้แก่สัตวแพทย์และนักวิชาการที่ปฏิบัติงานในระดับคลินิกได้ ในวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


การวินิจฉัยทางคลินิกและการตรวจวิเคราะห์

Posted on March 7, 2018

ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ร่วมกับ บริษัท IDEXX LABORATORIES SINGAPORE PTE.LTD. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ เรื่อง "การวินิจฉัยทางคลินิกและการตรวจวิเคราะห์ทางห้อง ปฏิบัติการสำหรับสัตว์เลี้ยงเพื่อการบริโภค" (Clinical diagnosis and laboratory application for food animal) โดย ผศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี รองคณบดีด้านวิจัย เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม ในวันพุธที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมแคนทารี ฮิลล์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


งานบริการวิชาการ "หมาว้อบ่มีตี้สบเตี๊ยะ"

Posted on March 4, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ ออกชุมชนในโครงการบริการวิชาการ เรื่อง การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าและการจัดการปัญหาสุนัขแบบมีส่วนร่วมจากชุมชนอย่างยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่ที่สองในหัวข้อการอบรม "หมาว้อบ่อมีตี้สบเตี๊ยะ" 
- สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในปัจจุบัน
- ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
- การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย นักเรียน อาสาสมัครหมู่บ้าน อาสาสมัครปศุสัตว์ ประชาชน และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะจำนวน 100 คน 
วันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 เวลา 8.30-12.00 ณ เทศบาลตำบลสบเตี๊ยะ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


ต้อนรับ Mr.Will Pitt Deputy Director Smithsonian conservative Biology institute , USA

Posted on Februry 19, 2018

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับ Mr.Will Pitt Deputy Director Smithsonian conservative Biology institute , USA พร้อมด้วย Dr.Janine Brown และ ผศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าพบปะพูดคุย และหารือ เกี่ยวกับความร่วมมือในกิจกรรมด้านคลินิกช้าง วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ณ ห้องคณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


การศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา ครั้งที่ 2

Posted on Februry 15, 2018

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนาการ ศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญา “2nd Night Seminar ; From Basic To Practice” ขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนความรู้พื้นฐานทางคลินิกการนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ในระดับพรีคลินิก การพัฒนาความรู้และทักษะการตรวจวินิจฉัยโรคแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันรวมทั้งนำเสนอเทคนิคและวิทยาการใหม่ทางด้านวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เล็ก เพื่อช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่ทันสมัยให้แก่สัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานในระดับคลินิก และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการรักษาโรค สำหรับสัตวแพทย์ ทั้งยังเป็นการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ รวมถึงเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสัตวแพทย์ โดยมีอาจารย์ น.สพ.ดร.วันพิทักษ์ ป้องกัน เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งที่ 2 ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ 2561 ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


การนำเสนอผลงานวิจัย (ภาคโปสเตอร์)

Posted on Februry 7, 2018

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยในกระบวนวิชาการวิจัยทางสัตวแพทย์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 (การแสดงผลงานภาคโปสเตอร์) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานต่อนักศึกษาและคณาจารย์ ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในวิชาชีพทางการสัตวแพทย์ ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร B คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรมนำเสนอโปสเตอร์


ภาพกิจกรรมนำเสนอบรรยาย


โครงการ Clinical skills brush up

Posted on Februry 2, 2018

งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ จัดโครงการนำเสนอผลงานวิจัยในกระบวนวิชาการวิจัยทางสัตวแพทย์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 (การแสดงผลงานภาคโปสเตอร์) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานต่อนักศึกษาและคณาจารย์ ทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในวิชาชีพทางการสัตวแพทย์ ในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ ชั้น 1 อาคาร B คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


อบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ

Posted on January 30, 2018

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์ฯ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการเรื่องการวิเคราะห์คุณภาพข้อสอบ โดยนำข้อสอบ [MCQ] ที่ผ่านการใช้จริงทั้งสิ้น 7 กระบวนวิชา เพื่อนำไปปรับปรุงการออกข้อสอบและรูปแบบการตัดเกรด นอกจากนั้นได้พิจารณา ส่งข้อสอบเข้าสู่คลังข้อสอบของสัตวแพทยสภา ในวันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ.2561 ณ โรงแรมดุสิต ดีทู จังหวัดเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


อบรมเชิงปฏิบัติการการผลิตสื่อ

Posted on January 26, 2018

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานการผลิตสื่อวีดีโอ เพื่อการเรียนการสอน โดยใช้โปรแกรม adobe premiere เพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอนโดยใช้วีดีโอเป็นสื่อ แก่คณาจารย์ และบุคคลากร ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา มช. ปี 2561

Posted on January 24, 2018

ผู้บริหาร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา มช. ปี 2561 ,ร่วมแสดงความยินดีกับศาสตราจารย์คนแรกของคณะ(ศ.น.สพ.ดร.วิทยา สุริยาสถาพร) ผู้บริหารครบวาระ (รศ. น.สพ.ดร.กรกฏ งานวงศ์พาณิชย์, ผศ.สพ.ญ. ดร.ศิริพร ขุมทรัพย์ และ รศ.น.สพ.ดร.ประภาส พัชนี) และ อาจารย์ผู้รับรางวัลดุษฏีนิพนธ์ดีมาก (อ. น.สพ.ดร.วันพิทักษ์ ป้องกัน) ในวันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ.2561 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

ภาพกิจกรรม


โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน​

Posted on January 23-25, 2018

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเปิดงานและร่วมออกให้บริการสุขภาพสัตว์ โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. อาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้แทนคณบดีด้านบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณาจารย์ สัตวแพทย์ และนักศึกษาสัตวแพทย์ ร่วมเปิดงานและออกให้บริการสุขภาพสัตว์ โครงการ "สัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙" ณ จังหวัดสุโขทัย โดยมีระยะเวลาให้บริการระหว่างวันที่ 23-25 มกราคม พ.ศ.2561 ในการร่วมบริการตรวจรักษาพยาบาลสัตว์เลี้ยงที่อยู่ห่างไกลจากการบริการของภาครัฐ และป้องกันโรคระบาดจากสัตว์สู่สัตว์และสู่คน

ภาพกิจกรรม


กิจกรรมช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรครั้งที่ 52

Posted on January 20, 2018

  • - กิจกรรมถ่ายภาพหมู่บัณฑิตและมหาบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561  เวลา 06.30 - 06.45 น. ณ อนุสาวรีย์พระบิดา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • - กิจกรรมฝึกพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาแก่บัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 16 วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ภาพกิจกรรม

  • - กิจกรรมรับขวัญบัณฑิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ รุ่นที่ 16 ( บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รุ่นที่ 52) วันอังคารที่ 23 มกราคม 2561 เวลา 13.30 - 15.00 น.ณ ลานกิจกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Office 365

Posted on January 19, 2018

หน่วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน Office 365 เพื่อเพิ่มทางเลือกในการใช้งาน Program และ Applications แบบ Online และเพิ่มศักยภาพในการเรียนการสอน การทำงาน การค้นคว้าวิจัย แก่คณาจารย์ บุคคลากร ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2561 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


สัมมนาการศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญาครั้งที่ 2

Posted on January 15, 2018

ภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการสัมมนาการ ศึกษาต่อเนื่องหลังปริญญาครั้งที่ 2 “2nd Night Seminar ; From Basic To Practice” ขึ้นเพื่อเป็นการทบทวนความรู้พื้นฐานทางคลินิกการนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ในระดับพรีคลินิก การพัฒนาความรู้และทักษะการตรวจวินิจฉัยโรคแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันรวมทั้งนำเสนอเทคนิคและวิทยาการใหม่ทางด้านวิชาอายุรศาสตร์สัตว์เล็ก เพื่อช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่ทันสมัยให้แก่สัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานในระดับคลินิก และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ และประสบการณ์ในการรักษาโรค สำหรับสัตวแพทย์ ทั้งยังเป็นการพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนประสบการณ์และความรู้ รวมถึงเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างสัตวแพทย์ โดยมี รศ.น.สพ.ดร.กฤษฏากรณ์ พริ้งเพราะ เป็นวิทยากรบรรยายในครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ 2561 ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพกิจกรรม


คว้ารางวัลการนำเสนอผลงานระดับดีเด่น ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8

Posted on January 11, 2018

นายธนะพันธุ์ การคนซื่อ ตำแหน่ง บรรณารักษ์ ปฏิบัติงาน บรรณารักษ์ห้องสมุดคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับ การคัดเลือกให้ได้รับ "รางวัลการนำเสนอผลงานด้วยวาจาระดับดีเด่น" กลุ่มการบริหารองค์กร การจัดการความรู้ เรื่อง “การพัฒนาบริการสอนการรู้สารสนเทศอย่างต่อเนื่องด้วยแนวทางไคเซ็น” การประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 8 (The 8th PULINET National Conference-PULINET 2018) ซึ่งเป็นเวทีการนำเสนอผลงานวิชาการะดับประเทศด้านบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ และห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา จัดโดย สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยนครพนม ร่วมกับข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) ระหว่างวันที่ 9-11 มกราคม 2561 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว นครพนม จังหวัดนครพนม

ภาพเป็นข่าว