บริการวิชาการ
แบบฟอร์มการเขียนโครงการบริการวิชาการ แบบฟอร์มขออนุมัติจัดโครงการบริการวิชาการ
ประกาศ ขั้นตอนการขออนุญาตใช้และเข้าเก็บตัวอย่าง / ข้อมูลจากโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษา บุคลากร และคณาจารย์ ขั้นตอนการขออนุญาตใช้และเข้าเก็บตัวอย่าง / ข้อมูลจากโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบบฟอร์มขออนุญาตใช้และเข้าเก็บตัวอย่าง / ข้อมูลจากโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี แบบฟอร์มขออนุญาตใช้และเข้าเก็บตัวอย่าง / ข้อมูลจากโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แบบฟอร์มขออนุญาตใช้และเข้าเก็บตัวอย่าง / ข้อมูลจากโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับอาจารย์ผู้รับผิดชอบกระบวนวิชา แบบฟอร์มขออนุญาตใช้และเข้าเก็บตัวอย่าง / ข้อมูลจากโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับ บุคลากร และคณาจารย์ แบบฟอร์มขออนุญาตใช้และเข้าเก็บตัวอย่าง/ ข้อมูลจากศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ สำหรับ นักศึกษา แบบฟอร์มขออนุญาตใช้และเข้าเก็บตัวอย่าง/ ข้อมูลจากศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ สำหรับ บุคลากร และคณาจารย์

บริหารงานวิจัย
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษ เพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2567 แบบฟอร์มคำขอรับเงินอุดหนุนการตรวจภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง การจัดการห้องปฏิบัติการวิจัยขั้นสูง ขั้นตอนการขอจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยขั้นสูง แบบฟอร์มการขอจัดตั้งห้องปฏิบัติการขั้นสูง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แบบรายงาน ผลงานทางวิชาการวมกันย้อนหลัง 3 ปี (ปี 2020 ถึง 2022)ของห้องปฏิบัติการวิจัยขั้นสูง คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ประกาศ มช. เรื่อง ค่าตอบแทนผลงานทางวิชาการ และค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Article Processing Charge,APC) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ แบบฟอร์มคำขอรับเงิน-ค่าตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ (Article Processing Charge,APC) ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ มช. แบบฟอร์มคำขอรับเงิน-ค่าตอบแทนผลงานทางวิชาการ มช. คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัย ขั้นตอนการยื่นขอรับทุนคณะสัตวแพทยศาสตร์ผ่านระบบบริหารงานวิจัย ประกาศฯว่าด้วยค่าธรรมเนียมการดำเนินการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรฯ

ทุนวิจัย
มาตรฐานงานวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (CMU-IBC)


กระบวนวิชาการวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร์(651697)