บริการวิชาการ
แบบฟอร์มการเขียนโครงการบริการวิชาการ แบบฟอร์มขออนุมัติจัดโครงการบริการวิชาการ

บริหารงานวิจัย
คู่มือการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัย ขั้นตอนการยื่นขอรับทุนคณะสัตวแพทยศาสตร์ผ่านระบบบริหารงานวิจัย ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง การให้เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการ ระดับนานาชาติ ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการสนับสนุนการตรวจสอบภาษาอังกฤษ เพื่อการตีพิมพ์ระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 แบบฟอร์มคำขอรับเงินอุดหนุนการตรวจภาษาอังกฤษเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการให้เงินสนับสนุนค่าตีพิมพ์บทความทางวิชาการ (page charge) แบบฟอร์มขอรับค่าตีพิมพ์บทความวิจัยในวารสารวิชาการ (Page charge) คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนสนับสนุนค่า page charge มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุนสนับสนุนค่าตีพิมพ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศฯว่าด้วยค่าธรรมเนียมการดำเนินการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรฯ ประกาศมช.เรื่องการให้เงินอุดหนุนการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการ

ทุนวิจัย
มาตรฐานงานวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (CMU-IBC)


กระบวนวิชาการวิจัยทางสัตวแพทยศาสตร์(651697)

กำหนดการนำเสนอข้อเสนอโครงร่างงานวิจัยของนักศึกษาชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 หลักเกณฑ์การสนับสนุนโครงการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได้ประจำปีเพื่อสนับสนุนงานวิจัยของนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 แนวปฏิบัติการเขียนของบประมาณวิชาการวิจัย แนวปฏิบัติกระบวนวิชางานวิจัยทางสัตวแพทย์ (651697) ปีการศึกษา 2565 แนวปฏิบัติกระบวนวิชางานวิจัยทางสัตวแพทย์ (651697) ปีการศึกษา 2564 (ฉบับแก้ไข) แนวปฏิบัติในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการวิจัย 651697 คู่มือการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 651697 แนวทางการจัดทำ power point แนวทางการจัดทำโปสเตอร์