รหัสวิชา 65109 วิทยาเอ็มบริโอทางสัตวแพทย์
  หน่วยกิต : 2(2-0-4)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์
  คำอธิบายกระบวนวิชา :การสร้างเซลล์สืบพันธุ์ การปฏิสนธิ การเจริญของตัวอ่อนก่อนการฝังตัว การเจริญของลูกสัตว์และการเจริญของอวัยวะระบบต่างๆ ในสัตว์เลี้ยง ความแตกต่างของรกในเชิงเปรียบเทียบในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ความผิดปกติของลูกสัตว์ที่มีนัยสำคัญทางคลินิก และความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพตัวอ่อนในทางสัตวแพทย์
   
  รหัสวิชา 651120 หลักพันธุศาสตร์ทางสัตวแพทย์
  หน่วยกิต : 2(2-0-4)
  ผู้รับผิดชอบ : ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
  คำอธิบายกระบวนวิชา :พันธุศาสตร์เบื้องต้นทางสัตวแพทย์ ยีนและการควบคุมการแสดงออก การกลายพันธุ์ การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ความผิดปกติของโครโมโซมและพันธุกรรม
   
  รหัสวิชา 651210 หลักชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์
  หน่วยกิต : 4(3-3-7)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.สพ.ญ.ดร.พิชญา มัชฌิมากุล
  คำอธิบายกระบวนวิชา :ชีววิทยาของเซลล์ อนุกรมวิธานสัตว์ บทนำมหกายวิภาคทางสัตวแพทย์ บทนำจุลกายวิภาคทางสัตวแพทย์ โครงสร้างและการทำงานของปลา โครงสร้างและการทำงานของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน โครงสร้างและการทำงานของสัตว์ปีก โครงสร้างและการทำงานของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก บูรณาการเชิงเปรียบเทียบกายวิภาคของสัตว์มีกระดูกสันหลัง
   
  รหัสวิชา 651211 โครงสร้างและการทำงานของร่างกาย 8)
  หน่วยกิต : 4(3-3-7)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.น.สพ.ดร.วสันต์ ตั้งโภคานนท์
  คำอธิบายกระบวนวิชา : มหกายวิภาคศาสตร์ของระบบห่อหุ้มร่างกาย จุลกายวิภาคศาสตร์ของระบบห่อหุ้มร่างกาย สรีรวิทยาของระบบห่อหุ้มร่างกาย มหกายวิภาคศาสตร์ของสมองและไขสันหลัง มหกายวิภาคศาสตร์ของเส้นประสาท จุลกายวิภาคศาสตร์ของระบบประสาท สรีรวิทยาของเซลล์ประสาท สรีรวิทยาระบบประสาทส่วนกลาง สรีรวิทยาระบบประสาทสั่งการและการตอบสนอง สรีรวิทยาระบบประสาทการรับรู้ มหกายวิภาคศาสตร์ของอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ จุลกายวิภาคศาสตร์ของอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ สรีรวิทยาของอวัยวะรับสัมผัสพิเศษ
   
  รหัสวิชา 651212 โครงสร้างและการทำงานของร่างกาย 2
  หน่วยกิต : 4(3-3-7)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.น.สพ.ดร.วันพิทักษ์ ป้องกัน
  คำอธิบายกระบวนวิชา : มหกายวิภาคศาสตร์ของระบบกระดูกและข้อ จุลกายวิภาคศาสตร์ของระบบกระดูกและข้อ สรีรวิทยาของระบบกระดูกและข้อ มหกายวิภาคศาสตร์ของระบบกล้ามเนื้อ จุลกายวิภาคศาสตร์ของระบบกล้ามเนื้อ สรีรวิทยาของระบบกล้ามเนื้อ มหกายวิภาคศาสตร์ของระบบทางเดินอาหาร จุลกายวิภาคศาสตร์ของระบบทางเดินอาหาร สรีรวิทยาของระบบทางเดินอาหาร
   
  รหัสวิชา 651293 ไขปัญหาบูรณาการทางสัตวแพทย์ 1
  หน่วยกิต : 2(2-0-4)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาวดี ไพรินทร์
  คำอธิบายกระบวนวิชา : การสืบค้นแหล่งข้อมูลทางวิทยาศาสตร์และสัตวแพทย์ การเขียนรายงานทางวิชาการและการเขียนอ้างอิงเอกสาร คำศัพท์เฉพาะทางสัตวแพทย์และการอ่านบทความทางวิทยาศาสตร์ การวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ การแก้ไขปัญหาทางสัตวแพทย์
   
  รหัสวิชา 651306 กายวิภาคของสัตว์เลี้ยง
  หน่วยกิต : 4(3-3-7)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คนมี
  คำอธิบายกระบวนวิชา : การใช้ยา สารพิษ และสารตกค้างในสัตว์
   
  รหัสวิชา 651311 โครงสร้างและการทำงานของร่างกาย 3
  หน่วยกิต : 4(3-3-7)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาวดี ไพรินทร์
  คำอธิบายกระบวนวิชา : มหกายวิภาคศาสตร์ของระบบหายใจ จุลกายวิภาคศาสตร์ของระบบหายใจ สรีรวิทยาของระบบหายใจ มหกายวิภาคศาสตร์ของระบบไหลเวียนโลหิต จุลกายวิภาคศาสตร์ของระบบไหลเวียนโลหิต สรีรวิทยาของระบบไหลเวียนโลหิต มหกายวิภาคศาสตร์ของระบบน้ำเหลือง จุลกายวิภาคศาสตร์ของระบบน้ำเหลือง ของเหลวในร่างกาย เม็ดเลือดและพลาสมา
   
  รหัสวิชา 651312 โครงสร้างและการทำงานของร่างกาย 4
  หน่วยกิต : 4(3-3-7)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คนมี
  คำอธิบายกระบวนวิชา : มหกายวิภาคศาสตร์ และจุลกายวิภาคศาสตร์ของระบบต่อมไร้ท่อ สรีรวิทยาของระบบต่อมไร้ท่อ มหกายวิภาคศาสตร์ของระบบสืบพันธุ์ จุลกายวิภาคศาสตร์ของระบบสืบพันธุ์ สรีรวิทยาของระบบสืบพันธุ์ มหกายวิภาคศาสตร์และจุลกายวิภาคศาสตร์ของระบบขับถ่ายปัสสาวะ สรีรวิทยาของระบบขับถ่ายปัสสาวะ
   
  รหัสวิชา 651317 เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ 1
  หน่วยกิต : 3(3-0-6)
  ผู้รับผิดชอบ : อ.น.สพ.ดร.สนธยา อ่ำสำอางค์
  คำอธิบายกระบวนวิชา : หลักการของเภสัชจลนศาสตร์และเภสัชพลศาสตร์ ยาต้านการอักเสบ เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ของยาที่ออกฤทธิ์ตามระบบประสาท ทางเดินอาหาร ไหลเวียนโลหิตและปัสสาวะ เลือดและภูมิคุ้มกัน สืบพันธุ์และต่อมไร้ท่อ ทางเดินหายใจ และโครงร่างของร่างกาย
   
  รหัสวิชา 651318 พิษวิทยาทางสัตวแพทย์
  หน่วยกิต : 2(2-0-4)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.น.สพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์
  คำอธิบายกระบวนวิชา : หลักพิษวิทยาเบื้องต้นทางสัตวแพทย์ หลักการบำบัดภาวะพิษในสัตว์ พิษวิทยาของสารพิษจากสัตว์ สารพิษจากพืช กิณพิษ โลหะหนัก สารกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ และสารพิษอื่นๆ
   
  รหัสวิชา 651393 ไขปัญหาบูรณาการทางสัตวแพทย์ 2
  หน่วยกิต : 2(2-0-4)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์
  คำอธิบายกระบวนวิชา : การสัมมนาโดยใช้ระบบการเรียนรู้จากปัญหา เพื่อบูรณาการเนื้อหาพื้นฐานวิชาชีพทางสัตวแพทย์
   
  รหัสวิชา 651430 หลักวิทยาการสืบพันธุ์
  หน่วยกิต : 2(2-0-4)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์
  คำอธิบายกระบวนวิชา :การตรวจความสมบูรณ์พันธุ์ของพ่อแม่พันธุ์ ความล้มเหลวของการสืบพันธุ์ในสัตว์ ความผิดปกติของการตั้งท้อง การคลอด และภาวะหลังการคลอดในสัตว์ เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบพันธุ์ เช่น การผสมเทียมและการถ่ายฝากตัวอ่อน การเหนี่ยวนำการเป็นสัดและการควบคุมการตกไข่ การตรวจการตั้งท้อง การควบคุมการคลอด การเก็บรักษาเซลล์สืบพันธุ์และตัวอ่อน
   
  รหัสวิชา 651442 เภสัชวิทยาทางสัตวแพทย์ 2
  หน่วยกิต : 2(2-0-4)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.น.สพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์
  คำอธิบายกระบวนวิชา :ยาต้านแบคทีเรียและเชื้อดื้อยา สารฆ่าเชื้อ ยาต้านเชื้อรา ยาต้านปรสิต ยาต้านมะเร็ง สมุนไพรสำหรับสัตว์ วิตามินและสารเสริม สารน้ำและอิเล็กโทรไลต์ อันตรกิริยาระหว่างยาและการใช้ยาอย่างสมเหตุผล
   

 

 


VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25 ตุลาคม 2564