รศ.น.สพ.ดร.กฤษฎากรณ์  พริ้งเพราะ
 
  รศ.น.สพ.ดร. ณัฐวุฒิ สถิตเมธี
 
  ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา  ติวะนันทกร
   
  ผศ.สพ.ญ.ดร.วีนา  จูเปีย
   
  ผศ.น.สพ.ดร.พงศกร เชื่อมไมตรี
   
  ผศ.ดร.กัญญ์ฤทัย  วงศ์ษาวรรณ
   
  ผศ.น.สพ.ดร.ประยุทธ์  แซ่โค้ว
   
  อ.สพ.ญ.ดร.ทัตตวรรณ  แก้วสาคร
   
  อ.สพ.ญ.ศศิโศภิน  ไชยลังการณ์
   
  อ.น.สพ.ดร.จิรภัทธ  อรุโณรัตน์
   

 

 


VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25 ตุลาคม 2564