รหัสวิชา 651313 พยาธิวิทยาทั่วไปทางสัตวแพทย์
  หน่วยกิต : 3(2-3-5)
  ผู้รับผิดชอบ : อ.สพ.ญ.ดร.ทัตตวรรณ แก้วสาคร
  คำอธิบายกระบวนวิชา :กลไกการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิสภาพของเซลล์และเนื้อเยื่อเมื่อได้รับความเสียหาย การเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมของเซลล์ เซลล์ตาย การเกิดเม็ดสี ความผิดปกติของการไหลเวียนโลหิต กระบวนการอักเสบ การซ่อมแซมเนื้อเยื่อ และเนื้องอกในสัตว์
   
  รหัสวิชา 651314 วิทยาภูมิคุ้มกันทางสัตวแพทย์
  หน่วยกิต : 3(2-3-5)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.น.สพ.ดร.พงศกร เชื่อมไมตรี
  คำอธิบายกระบวนวิชา :การทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ ทั้งระดับเซลล์และระดับร่างกาย กลไกของภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อ ภูมิคุ้มกันต่อเนื้องอก ความผิดปกติและโรคของระบบภูมิคุ้มกัน ความล้มเหลวต่อการป้องกันตนเองของระบบภูมิคุ้มกัน ภูมิแพ้ การตอบสนองไวเกิน และการปลูกถ่ายอวัยวะ วัคซีน ชีวภัณฑ์ และการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโดยวัคซีน วิธีการตรวจสอบระบบภูมิคุ้มกันในห้องปฏิบัติการ การประยุกต์ใช้อณูชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการวินิจฉัยโรคทางคลินิก
   
  รหัสวิชา 651315 จุลชีววิทยาทางสัตวแพทย์
  หน่วยกิต : 5(4-3-9)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.ดร.กีญญ์ฤทัย วงศ์ษาวรรณ
  คำอธิบายกระบวนวิชา : สัณฐานวิทยา การเพาะเลี้ยง การจัดจำแนก การทำให้เกิดโรค และการวินิจฉัยเชื้อแบคทีเรีย เชื้อรา เชื้อไวรัส และพริออน ที่มีความสำคัญทางสัตวแพทย์
   
  รหัสวิชา 651316 ปรสิตวิทยาทางสัตวแพทย์
  หน่วยกิต : 5(4-3-9)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร
  คำอธิบายกระบวนวิชา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหนอนพยาธิ แมลง โปรโตซัว ริกเก็ตเซีย ที่ก่อโรคในสัตว์เลี้ยงชนิดต่างๆ อันได้แก่ ลักษณะ รูปร่าง วงจรชีวิต กลไกการเกิดโรค การจำแนกชนิด และการวินิจฉัย
   
  รหัสวิชา 651394 ไขปัญหาบูรณาการทางสัตวแพทย์ 3
  หน่วยกิต : 2(2-0-4)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.สพ.ญ.ดร.วีนา จูเปีย
  คำอธิบายกระบวนวิชา : การสัมมนาโดยใช้ระบบการเรียนรู้จากปัญหา เพื่อบูรณาการเนื้อหาวิชาพื้นฐานวิชาชีพสัตวแพทย์และระดับคลินิกเบื้องต้น
   
  รหัสวิชา 651434 พยาธิวิทยาเฉพาะระบบทางสัตวแพทย์
  หน่วยกิต : 5(3-6-9)
  ผู้รับผิดชอบ : รศ.น.สพ.ดร.กฤษฎากรณ์ พริ้งเพราะ
  คำอธิบายกระบวนวิชา : การตอบสนองของระบบต่างๆ ของร่างกายต่อความผิดปกติหรือการติดเชื้อต่าง ๆ อันได้แก่ ระบบสร้างเม็ดเลือด และระบบน้ำเหลือง ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบสืบพันธุ์เพศผู้และเมีย ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบประสาทและระบบอวัยวะสัมผัส ระบบผิวหนัง ระบบกล้ามเนื้อ โครงสร้างกระดูก และข้อต่อ ระบบไหลเวียนโลหิต และระบบขับถ่ายปัสสาวะ
   
  รหัสวิชา 651435 พยาธิวิทยาคลินิกทางสัตวแพทย์
  หน่วยกิต : 4(3-3-7)
  ผู้รับผิดชอบ : อ.น.สพ.ดร.จิรภัทร อรุโณรัตน์
  คำอธิบายกระบวนวิชา :การตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงทางพยาธิวิทยาในการทำงานของร่างกาย โดยใช้การแปลผลทางห้องปฏิบัติการ ได้แก่ โลหิตวิทยา ความผิดปกติในการแข็งตัวของเลือด การตรวจไขกระดูก ค่าเคมีโลหิต เซลล์วิทยา ค่าอิเลคโตรไลท์และแก็สในเลือด และการฝึกปฏิบัติการชันสูตรซากสัตว์
   

 

 


VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25 ตุลาคม 2564