ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ  งานวงศ์พาณิชย์
   
  ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา  สธนวงศ์
   
  ผศ.น.สพ.ดร.วสันต์ ตั้งโภคานนท์
   
  ผศ.น.สพ.ดร.รักธรรม  เมฆไตรรัตน์
   
  ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ  คนมี
   
  ผศ.สพ.ญ.ดร.ประภาวดี  ไพรินทร์
   
  ผศ.สพ.ญ.ดร.พิชญา  มัชฌิมากุล
   
  ผศ.น.สพ.ดร.วันพิทักษ์  ป้องกัน
   

 

 
VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25 ตุลาคม 2564