รศ.น.สพ.ดร.อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ
   
  ผศ.สพ.ญ. ดร.ดวงพร พิชผล
   
  ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์  ณ ลำปาง
   
  อ.สพ.ญ.ดร.ทองกร  มีแย้ม
   
  ผศ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา  ไชยซาววงษ์
   
  อ.ดร.มนทิรา  อินต๊ะนอน
   

 

 


VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25 ตุลาคม 2564