รหัสวิชา 651105 ระบบนิเวศกับสุขภาพ
 
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์
 
คำอธิบายกระบวนวิชา : ความเชื่อมโยงระหว่างระบบนิเวศกับสุขภาพและผลกระทบต่อมนุษย์ และสัตว์ต่างๆ การบูรณาการองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่ออธิบายผลของความเปลี่ยนแปลงในสังคมพืช สัตว์ และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะที่จะส่งผลกระทบต่อชีวิตมนุษย์
   
  รหัสวิชา 651106 สุขอนามัยอาหารจากสัตว์สำหรับผู้บริโภค
  หน่วยกิต : 2(1-2-3)
  ผู้รับผิดชอบ : อ.ดร.มนทิรา อินต๊ะนอน
  คำอธิบายกระบวนวิชา : การเลือกซื้อวัตถุดิบและอาหารที่มาจากสัตว์ และสุขอนามัยกระบวนการผลิตตั้งแต่ฟาร์มถึงผู้บริโภค
   
  รหัสวิชา 651416 ความปลอดภัยทางอาหารทางสัตวแพทย์ 1
  หน่วยกิต :: 4(3-3-7)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.สพ.ญ.ดร.ดวงพร พิชผล
  คำอธิบายกระบวนวิชา : บทบาทของสัตวแพทย์ในงานอภิบาลอาหารที่มาจากสัตว์ วิธีการเก็บตัวอย่างและตรวจสอบคุณภาพอาหารที่มาจากสัตว์ บทบาทของจุลินทรีย์ โรคที่เกิดจากการบริโภคอาหารตลอดห่วงโซ่อาหาร องค์ประกอบและวิธีการตรวจสอบอาหารที่มาจากสัตว์ การเสื่อมคุณภาพของอาหารที่มาจากสัตว์ วิธีการถนอมอาหารที่มาจากสัตว์ การเลือกใช้วัตถุดิบและวัตถุเจือปนในการผลิตอาหารที่มาจากสัตว์ สิ่งปนเปื้อนและการปลอมปนในอาหารที่มาจากสัตว์ และเทคโนโลยีการผลิตอาหารที่มาจากสัตว์
   
  รหัสวิชา 651417 ความปลอดภัยทางอาหารทางสัตวแพทย์ 2
  หน่วยกิต : 4(3-3-7)
  ผู้รับผิดชอบ : อ.สพ.ญ.ดร.ทองกร มีแย้ม
  คำอธิบายกระบวนวิชา : การควบคุมดูแลการผลิตและแปรรูปอาหารที่มาจากสัตว์ให้ถูกสุขลักษณะ หลักการตรวจคุณภาพเนื้อสัตว์ น้ำนม ไข่ และสัตว์น้ำ สุขาภิบาลอาหาร สุขลักษณะส่วนบุคคล การทำความสะอาดและการใช้สารฆ่าเชื้อโรค การจัดการกับการปนเปื้อนข้าม และระบบมาตรฐานในการผลิตอาหารสำหรับการบริโภคและการส่งออกต่างประเทศตลอดสายการผลิต
   
  รหัสวิชา 651418 อนามัยสิ่งแวดล้อมทางสัตวแพทย์
  หน่วยกิต : 1(1-0-2)
  ผู้รับผิดชอบ : อ.ดร.มนทิรา อินต๊ะนอน
  คำอธิบายกระบวนวิชา :สุขศาสตร์สิ่งแวดล้อม พิษวิทยาสิ่งแวดล้อม การจัดการสิ่งแวดล้อมและการบำบัดของเสียจากฟาร์มและกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากสัตว์ การจัดการสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการประเมินความเสี่ยง ระบบการติดตามผลกระทบต่ออนามัยสิ่งแวดล้อม
   
  รหัสวิชา 651419 กฎหมายทางสัตวแพทย์
  หน่วยกิต : 1(1-0-2)
  ผู้รับผิดชอบ : รศ.น.สพ.ดร.อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ
  คำอธิบายกระบวนวิชา : ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย กฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพสัตวแพทย์ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม กฎเกณฑ์และข้อตกลงต่างๆ ขององค์การระหว่างประเทศ จรรยาบรรณวิชาชีพสัตวแพทย์
   
  รหัสวิชา 651424 โรคสัตว์ติดคน
  หน่วยกิต : 2(2-0-4)
  ผู้รับผิดชอบ : รศ.น.สพ.ดร.อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ
  คำอธิบายกระบวนวิชา : การจำแนกโรคสัตว์ติดคน เชื้อสาเหตุ วิธีการติดต่อ สัตว์พาหะ อาการในคนและสัตว์ การป้องกัน การชันสูตรและการรักษาโรคสัตว์ติดคนที่สำคัญจากเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ปรสิต คลามัยเดียและเชื้อรา
   
  รหัสวิชา 651425 ระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์
  หน่วยกิต : 3(2-2-5)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง
  คำอธิบายกระบวนวิชา :ขอบเขตและความสำคัญของวิชาระบาดวิทยา การเกิดและการแพร่กระจายของโรคในกลุ่มประชากร ตัววัดต่างๆ ทางระบาดวิทยา ความสัมพันธ์และสาเหตุของการเกิดโรค การศึกษาทางระบาดวิทยา การประเมินวิธีตรวจวินิจฉัย การคัดกรองโรค การสอบสวนโรคระบาด การเฝ้าระวังโรคระบาด การป้องกัน ควบคุม และกำจัดโรค อณูชีววิทยาในงานระบาดวิทยา การกำหนดขนาดของตัวอย่างและการสุ่มตัวอย่าง ชีวสถิติ
   
  รหัสวิชา 651562 ทักษะปฏิบัติทางสัตวแพทย์สาธารณสุข
  หน่วยกิต : 1(0-3-1)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์
  คำอธิบายกระบวนวิชา : การฝึกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานห้องปฏิบัติการทางด้านสัตวแพทย์สาธารณสุขภายใต้การดูแลของคณาจารย์
   
  รหัสวิชา 651641 การฝึกปฏิบัติทางสัตวแพทย์สาธารณสุขและโรงงานผลิตเนื้อสัตว์
  หน่วยกิต : 3(0-9-4)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.สพ.ญ.ดร.ดวงพร พิชผล
  คำอธิบายกระบวนวิชา : การฝึกทักษะทางสัตวแพทย์สาธารณสุขและการทำหน้าที่ในโรงฆ่าสัตว์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ หรือสัตวแพทย์จากศูนย์สุขภาพสัตว์ ฟาร์ม โรงพยาบาลสัตว์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   
  รหัสวิชา 651651 ปัญหาการฝึกปฏิบัติทางสัตวแพทย์สาธารณสุขและโรงงานผลิตเนื้อสัตว์
  หน่วยกิต : 3(0-9-4)
  ผู้รับผิดชอบ : อ.สพ.ญ.ดร.ทองกร มีแย้ม
  คำอธิบายกระบวนวิชา : การฝึกทักษะเพื่อเพิ่มประสบการณ์ทางคลินิก หรือการศึกษาปัญหาที่นักศึกษาสนใจทางสัตวแพทย์-สาธารณสุขและการทำหน้าที่ในโรงฆ่าสัตว์ ภายใต้การดูแลของอาจารย์ หรืออาจารย์พิเศษจากศูนย์สุขภาพสัตว์ ฟาร์ม โรงพยาบาลสัตว์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   

 

 


VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25 ตุลาคม 2564