Paris

คลินิกสัตว์เล็ก

more detail
New York

คลินิกม้า

more detail
San Francisco

คลินิกช้างและสัตว์ป่า

more detail

 


  นายสัตวแพทย์ มช. ขึ้นอันดับ 6 ของโลก ด้านผลงานตีพิมพ์และ ความเชี่ยวชาญการแพทย์เกี่ยวกับช้าง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นอกจากการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในส่วนภูมิภาคที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของรัฐแล้ว ยังเป็นมหาวิทยาลัยที่มีคณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งแรกในภาคเหนือ เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านสัตวแพทย์และมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพด้วย นอกเหนือจากนี้ ยังมุ่งเป้าหมายดำเนินการตามพันธกิจ คือ การบริการวิชาการแก่สัมคม และการผลิตผลงานวิจัยทางสัตวแพทย์ โดยเฉพาะสัตว์ใหญ่ เช่น ช้าง ที่มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญมาโดยตลอด ทั้งในเรื่องภารกิจการดูแลรักษาช่วยเหลือชีวิตช้าง การอนุรักษ์ รวมทั้งงานวิจัยต่างๆ ความร่วมมือทางวิชาการเกี่ยวกับช้างทั้งในและต่างประเทศ จึงเป็นเหตุผลหนึ่งที่มีศูนย์วิจัยช้างและสัตว์ป่าในมหาวิทยาลัย รวมถึงการมีทีมอาจารย์นักวิจัยและทีมสัตวแพทย์ที่เข้มแข็ง ด้วยเหตุนี้ จึงเป็นการได้มาซึ่ง อันดับ 6 ของโลกด้านการตีพิมพ์และความเชี่ยวชาญการแพทย์เกี่ยวกับช้าง
  อาจารย์ได้รับการยกย่องให้เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านช้างจาก Expertscape ขอแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม อาจารย์ประจำคลินิกช้างและสัตว์ป่า ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ในโอกาสที่ได้รับการยกย่องจาก Expertscape ให้เป็นผู้เชี่ยวชาญระดับโลกด้านช้าง ที่มีการตีพิมพ์บทความทางวิชาการจัดอยู่ใน Top 1% ... สูงที่สุดในรอบทศวรรษ


ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร ขุมทรัพย์ ในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง "หัวหน้าภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า"


  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว เนื่องในโอกาสวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ซึ่งตรงกันวันที่ 28 กันยายนของทุกปี ณ ลานกิจกรรมโรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 -10 ตุลาคม 2564 โดยมีสัตว์เลี้ยงที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ รวมทั้งสิ้น 223 ตัว ภายในงานยังจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงการให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงจากสัตวแพทย์ จัดโดย กองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25 ตุลาคม 2564