รหัสวิชา 651232 การขี่ม้าและการดูแลสุขภาพม้าเบื้องต้น
 
หน่วยกิต : 2(1-3-3)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.น.สพ.ดร.วีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ
 
คำอธิบายกระบวนวิชา :หลักการเบื้องต้นในการควบคุมบังคับม้า การจัดการคอกม้า การให้อาหารม้าและโภชนาการเบื้องต้น การดูแลสุขภาพม้าเบื้องต้น และหลักการขี่ม้าเบื้องต้น
   
  รหัสวิชา 651444 โรคของม้า
  หน่วยกิต : 3(3-0-6)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี
  คำอธิบายกระบวนวิชา : เครื่องมือพื้นฐานสำหรับการวินิจฉัยโรคในม้า โรคและความผิดปกติของม้าที่เกี่ยวข้องกับ เนื้องอก ภาวะเสียดท้อง ภาวะน้ำหนักลด ภาวะซีด การหายใจผิดปกติ ภาวะขากะเผลก ความผิดปกติของกีบม้า ปัญหาระบบสืบพันธุ์และการคลอดที่ผิดปกติ พัฒนาการที่ผิดปกติของลูกม้า ภาวะอาการเกร็ง และความผิดปกติซับซ้อน
   
  รหัสวิชา 651564 ทักษะปฏิบัติทางคลินิกม้า
  หน่วยกิต : 1(0-3-1)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร ขุมทรัพย์
  คำอธิบายกระบวนวิชา : ฝึกทักษะปฏิบัติทางคลินิกม้าในด้านการทำรูปพรรณม้า การตรวจร่างกาย การบริหารยา การใส่ท่อให้สารน้ำเข้าหลอดเลือด และการเก็บเลือด การตรวจอาการขากะเผลก การวางยาชาเฉพาะที่ข้างเส้นประสาทบริเวณขาและในข้อต่อ การถ่ายภาพรังสีและการตรวจด้วยเครื่องคลื่นเสียงความถี่สูง เทคนิคการพันผ้าบริเวณขา การแต่งกีบและการเปิดฝีที่กีบ การล้วงตรวจระบบสืบพันธุ์ผ่านทวารหนัก การตรวจช่องปากและการดูแลสุขภาพฟัน การใส่ท่อเข้ากระเพาะอาหารผ่านจมูกและการล้างกระเพาะอาหาร และการตรวจตา
   
  รหัสวิชา 651644 คลินิกปฏิบัติม้า
  หน่วยกิต : 3(0-9-4)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.สพ.ญ.ดร.ปรกต รุ่งศรี
  คำอธิบายกระบวนวิชา : การฝึกทักษะปฏิบัติงานทางคลินิกด้านอายุรศาสตร์ ศัลยศาสตร์ และวิทยาการสืบพันธุ์ในม้า ภายใต้การดูแลของอาจารย์หรือสัตวแพทย์จากศูนย์บริการสุขภาพสัตว์
   
  รหัสวิชา 651654 ปัญหาคลินิกปฏิบัติม้า
  หน่วยกิต : 3(0-9-4)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร ขุมทรัพย์
  คำอธิบายกระบวนวิชา :การฝึกทักษะเพื่อเพิ่มประสบการณ์ทางคลินิก หรือการศึกษาปัญหาที่นักศึกษาสนใจในม้า ภายใต้การดูแลของอาจารย์ หรือสัตวแพทย์จากศูนย์สุขภาพสัตว์ ฟาร์ม โรงพยาบาลสัตว์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   

 

 


VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25 ตุลาคม 2564