ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า มีหน้าที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี (หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต) และในระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทและปริญญาเอก) ในด้านที่เกี่ยวข้องกับ สุนัข แมว ม้า สัตว์เลี้ยงชนิดพิเศษ ช้าง สัตว์ป่า และสัตว์สวนสัตว์ ปัจจุบัน สัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนได้รับการเลี้ยงดูในฐานะเสมือนสมาชิกของครอบครัวและมีคุณค่าทางจิตใจต่อผู้เป็นเจ้าของ อย่างไรก็ตาม แหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนด้านการศึกษาวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อนมีค่อนข้างจำกัด ภาควิชาฯ จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาในการสนับสนุนด้านการจัดการศึกษาของภาควิชาฯ โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักศึกษามีทักษะด้านการวินิจฉัยโรคและการดูแลรักษาสัตว์เฉพาะรายที่เพียงพอต่อการปฏิบัติวิชาชีพทางสัตวแพทย์ และเชิญชวนในการสนับสนุนทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการพัฒนา ค้นคว้า ศึกษาวิจัยแนวทางการวินิจฉัยโรคและการดูแลรักษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน
 

วัตถุประสงค์ในการบริจาค

  1. 1.เพื่อจัดหา จัดสร้าง อาคารพร้อมที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
  2. 2.เพื่อจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อการศึกษา
  3. 3.เพื่อเป็นทุนการประดิษฐ์ พัฒนาค้นคว้าหรือวิจัยสำหรับนักศึกษา
  4. 4.เพื่อสนับสนุนกิจกรรมหรือโครงการทางการศึกษา

 

 

  1. 1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม และแนบหลักฐานการ บริจาคใน google form ตาม  QR code ด้านข้าง หรือที่ https://forms.gle/5eD6PVUDb9uPrGt87

  2. 2. เลือกวัตถุประสงค์การบริจาค และสิทธิประโยชน์การขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ (บุคคลธรรมดา 100,000 บาทขึ้นไป / นิติบุคคล 300,000 บาท ขึ้นไป)

  3. 3. รอรับใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ เพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษีประจำปี เป็นจำนวนสองเท่าของยอดเงินบริจาค

 

 

ผลงานวิจัยของคณาจารย์และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า พ.ศ.2565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หัวข้องานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2565

อยู่ระหว่างการนำเสนอหัวข้องานวิจัยและโครงร่างวิทยานิพนธ์ 6 เรื่อง

 

หัวข้องานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2563-2564

 

หัวข้องานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2561-2562


VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25 ตุลาคม 2564