รหัสวิชา 651319 ทัศนวินิจฉัยทางสัตวแพทย์
  หน่วยกิต : 2(1-3-3)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.สพ.ญ.ดร.คคนางค์ ปิยะรังษี
  คำอธิบายกระบวนวิชา : หลักการสำหรับการถ่ายภาพรังสี เครื่องมือสำหรับการถ่ายภาพรังสี การจัดท่าสำหรับการถ่ายภาพรังสีและการแปลผลภาพรังสีในสัตว์ปกติ หลักการเบื้องต้นสำหรับการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง และการตรวจพิเศษทางรังสีในคลินิกสัตวแพทย์
   
  รหัสวิชา 651436 หลักอายุรศาสตร์ทางสัตวแพทย์
  หน่วยกิต : 2(1-2-3)
  ผู้รับผิดชอบ : อ.น.สพ.ดร.นาวิน มานะชัย
  คำอธิบายกระบวนวิชา : หลักการซักประวัติ การตรวจร่างกายเบื้องต้นในสัตว์ หลักการวินิจฉัยโรคทางสัตวแพทย์โดยใช้ปัญหาที่พบเป็นที่ตั้ง ปัญหาและอาการที่พบในคลินิก การเตรียมและบริหารยาทางสัตวแพทย์ รวมทั้งการสื่อสารทางคลินิกิก
   
  รหัสวิชา 651437 หลักศัลยศาสตร์และวิสัญญีวิทยาทางสัตวแพทย์
  หน่วยกิต : 3(2-3-5)
  ผู้รับผิดชอบ : รศ.สพ.ญ.ดร.วรรณนา สุริยาสถาพร
  คำอธิบายกระบวนวิชา : หลักการศัลยกรรมทางสัตวแพทย์ เทคนิคการปลอดเชื้อ การหายของแผลและการจัดการบาดแผล เครื่องมือศัลยกรรมและวัสดุผูกเย็บ การผูกเงื่อนและเทคนิคการเย็บทางศัลยกรรม การจัดการสัตว์ป่วยก่อนและหลังการทำศัลยกรรม การใส่เฝือกและพันพยุงโครงร่างนอกร่างกาย รวมทั้งหลักวิสัญญีวิทยาทางสัตวแพทย์ และการเฝ้าระวังในสัตว์
   
  รหัสวิชา 651439 โรคของสัตว์เล็ก 1
  หน่วยกิต : 3(3-0-6)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.น.สพ.ดร.ชวลิต บุญญาภากร
  คำอธิบายกระบวนวิชา : หลักการซักประวัติ การตรวจร่างกาย ปัญหาและอาการที่พบในคลินิก เทคนิคการเก็บตัวอย่าง สาเหตุ พยาธิกำเนิด การวินิจฉัย การรักษา การป้องกันและพยากรณ์โรคและความผิดปกติของร่างกายในระบบหัวใจร่วมหลอดเลือด ระบบทางเดินหายใจ ระบบห่อหุ้มร่างกายและหู ตา ระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อ ระบบประสาทในสุนัขและแมว
   
  รหัสวิชา 651440 เทคนิคการวินิจฉัยโรคและทัศนวินิจฉัยในสัตว์เล็ก
  หน่วยกิต : 2(1-2-3)
  ผู้รับผิดชอบ : อ.สพ.ญ.ดร.ปิ่นกาญจน์ จันทะวงค์
  คำอธิบายกระบวนวิชา : การแปลผลทัศนวินิจฉัย เทคนิคการตรวจร่างกาย การวินิจฉัยโรคและการเก็บตัวอย่างเพื่อวินิจฉัยโรคในสัตว์เล็ก
   
  รหัสวิชา 651522 โรคของสัตว์เล็ก 2
  หน่วยกิต : 2(2-0-4)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.นสพ.ดร.วรพัฒน์ ประชาศิลป์ชัย
  คำอธิบายกระบวนวิชา : หลักการซักประวัติ การตรวจร่างกาย ปัญหาและอาการที่พบในคลินิก เทคนิคการเก็บตัวอย่าง สาเหตุ พยาธิกำเนิด การวินิจฉัย การรักษา การป้องกันและพยากรณ์โรคและความผิดปกติของร่างกายในระบบทางเดินอาหาร ตับ ท่อน้ำดีและตับอ่อน และทางเดินปัสสาวะ ระบบสืบพันธุ์ สารน้ำบำบัด และการดูแลสัตว์อายุน้อยและสัตว์ชรา
   
  รหัสวิชา 651523 โรคของสัตว์เล็ก 3
  หน่วยกิต : 2(2-0-4)
  ผู้รับผิดชอบ : อ.น.สพ.ดร.บุรินทร์ บุญศรี
  คำอธิบายกระบวนวิชา :หลักการซักประวัติ การตรวจร่างกาย ปัญหาและอาการที่พบในคลินิก เทคนิคการเก็บตัวอย่าง สาเหตุ พยาธิกำเนิด การวินิจฉัย การรักษา การป้องกันและพยากรณ์โรคและความผิดปกติของร่างกายในระบบต่อมไร้ท่อ ระบบเลือดและน้ำเหลือง เนื้องอกและโรคมะเร็ง โรคติดเชื้อในสัตว์เล็กและการควบคุมป้องกันโรค และการจัดการสัตว์ในภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน
   
  รหัสวิชา 651524 ศัลยศาสตร์และวิสัญญีวิทยาในสัตว์เล็ก
  หน่วยกิต : 3(2-3-5)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.สพ.ญ.ดร.นิยดา ทิตาราม
  คำอธิบายกระบวนวิชา : ศัลยกรรมเนื้อเยื่ออ่อน ศัลยกรรมออร์โทพีดิกส์ การวางยาสลบ และการเฝ้าระวังในสัตว์เล็ก
   
  รหัสวิชา 651561 ทักษะปฏิบัติทางคลินิกสัตว์เล็ก
  หน่วยกิต : 3(0-9-4)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ
  คำอธิบายกระบวนวิชา : ทักษะทางคลินิกในสัตว์เล็กด้านอายุรกรรม ศัลยกรรม และการชันสูตรโรค
   
  รหัสวิชา 651643 คลินิกปฏิบัติสุนัขและแมว
  หน่วยกิต : 3(0-9-4)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.สพ.ญ.ดร.ชลลดา โสดารัตน์
  คำอธิบายกระบวนวิชา : การฝึกทักษะอายุรกรรม ศัลยกรรม ทัศนวินิจฉัย และวิสัญญี ในสุนัขและแมว โดยอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ และ/ หรือ นายสัตวแพทย์ ภายในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก
   
  รหัสวิชา 651653 ปัญหาคลินิกปฏิบัติสัตว์เลี้ยง
  หน่วยกิต : 3(0-9-4)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.นสพ.ดร.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์
  คำอธิบายกระบวนวิชา : การฝึกทักษะเพื่อเพิ่มประสบการณ์ทางคลินิก และการศึกษาปัญหาทางอายุรกรรมที่นักศึกษาสนใจในคลินิกสุนัขและแมว โดยอยู่ภายใต้ความดูแลของอาจารย์ และ/หรือ นายสัตวแพทย์ ภายในสถานพยาบาลสัตว์เล็ก
   
  รหัสวิชา 651661 ปัญหาคลินิกปฏิบัติการทางศัลยกรรมสุนัขและแมว
  หน่วยกิต : 3(0-9-4)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน
  คำอธิบายกระบวนวิชา : การฝึกทักษะเพื่อเพิ่มประสบการณ์ทางคลินิกโดยการปฏิบัติงานในฐานะสัตวแพทย์ และการศึกษาปัญหาที่นักศึกษาสนใจทางด้านศัลยกรรม วิสัญญีวิทยา และทัศนวินิจฉัยในสุนัขและแมว โดยอยู่ภายใต้การดูแลของอาจารย์ และ/หรือ นายสัตวแพทย์ ภายในสถานพยาบาลสัตว์เล็ก
   
  รหัสวิชา 651663 การฝึกทักษะการปฏิบัติงานในหน่วยอภิบาลพิเศษและหน่วยฉุกเฉิน
  หน่วยกิต : 3(0-9-4)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.สพ.ญ.ดร.อารีรัตน์ อากาศวิภาต
  คำอธิบายกระบวนวิชา : การฝึกทักษะเพื่อเพิ่มประสบการณ์ทางคลินิก การศึกษาปัญหาและผลงานทางวิชาการที่นักศึกษาสนใจที่เกี่ยวข้องกับการจัดการในกรณีฉุกเฉินและการดูแล สัตว์ป่วยในภาวะวิกฤต ภายใต้คำแนะนำของอาจารย์และอาจารย์พิเศษจากศูนย์สุขภาพสัตว์
   

 

 


VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25 ตุลาคม 2564