รศ.สพ.ญ.ดร.วรรณนา  สุริยาสถาพร
   
  ผศ.น.สพ.ดร.ชวลิต บุญญาภากร
   
  ผศ.สพ.ญ.ดร.ชลลดา  โสดารัตน์
   
  ผศ.น.สพ.ดร.วรพัฒน์  ประชาศิลป์ชัย
   
  ผศ.สพ.ญ.ดร.อารีรัตน์  อากาศวิภาต
   
  ผศ.สพ.ญ.กรรณิการ์  พงษ์รูป
   
  ผศ.สพ.ญ.ดร.นิยดา  ทิตาราม
   
  ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน
   
  ผศ.น.สพ.ดร.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์
   
  ผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ
   
  อ.สพ.ญ.กณวีร์  วาฤทธิ์
   
  ผศ.สพ.ญ.ดร.คคนางค์  ปิยะรังษี
   
  อ.สพ.ญ.ดร.ปิ่นกาญจน์ จันทวงค์
   

 

 


VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25 ตุลาคม 2564