โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2564
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว เนื่องในโอกาสวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก (World Rabies Day) ซึ่งตรงกันวันที่ 28 กันยายนของทุกปี ณ ลานกิจกรรมโรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 9 -10 ตุลาคม 2564 โดยมีสัตว์เลี้ยงที่เข้ารับการตรวจสุขภาพ รวมทั้งสิ้น 223 ตัว ภายในงานยังจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า รวมถึงการให้คำปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงจากสัตวแพทย์ จัดโดย กองทุนสงเคราะห์สัตว์ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ภาพกิจกรรม
   
       
   
   
  มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีให้กับสัตวแพทย์ (กลุ่มที่ 6)
  ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีให้กับสัตวแพทย์ (กลุ่มที่ 6) ที่ผ่านหลักสูตรอบรมและฝึกปฏิบัติโครงการ "การตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัดด้านทันตกรรมในสุนัขและแมว ครั้งที่ 2" หลักสูตร 40 ชั่วโมง เมื่อวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 ณ โรงพยาบาลัตว์เล็กมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม
   
       
   
   
  มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีให้กับสัตวแพทย์ (กลุ่มที่ 5)
  ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีให้กับสัตวแพทย์ (กลุ่มที่ 5) ที่ผ่านหลักสูตรอบรมและฝึกปฏิบัติโครงการ "การตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัดด้านทันตกรรมในสุนัขและแมว ครั้งที่ 2" หลักสูตร 40 ชั่วโมง เมื่อวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ณ โรงพยาบาลัตว์เล็กคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม
   
       
   
   
  มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีให้กับสัตวแพทย์ (กลุ่มที่ 4)
  ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีให้กับสัตวแพทย์ (กลุ่มที่ 4) ที่ผ่านหลักสูตรอบรมและฝึกปฏิบัติโครงการ "การตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัดด้านทันตกรรมในสุนัขและแมว ครั้งที่ 2" หลักสูตร 40 ชั่วโมง เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ โรงพยาบาลัตว์เล็กคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม
   
       
   
  มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีให้กับสัตวแพทย์ (กลุ่มที่ 3)
  ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีให้กับสัตวแพทย์ (กลุ่มที่ 3) ที่ผ่านหลักสูตรอบรมและฝึกปฏิบัติโครงการ "การตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัดด้านทันตกรรมในสุนัขและแมว ครั้งที่ 2" หลักสูตร 40 ชั่วโมง เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม
   
       
   
   
  มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีให้กับสัตวแพทย์ (กลุ่มที่ 2)
  ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบประกาศนียบัตรแสดงความยินดีให้กับสัตวแพทย์ (กลุ่มที่ 2) ที่ผ่านหลักสูตรอบรมและฝึกปฏิบัติโครงการ "การตรวจวินิจฉัยและการผ่าตัดด้านทันตกรรมในสุนัขและแมว ครั้งที่ 2" หลักสูตร 40 ชั่วโมง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน 2564 ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม
   
       
   
   
  พิธีปฐมนิเทศหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิก ฯ Internship รุ่นที่ 4
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีปฐมนิเทศโครงการฝึกอบรม “หลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 4 ระยะเวลาการอบรม 1 ปี โดยผู้ฝึกอบรมจะได้มีโอกาสปฏิบัติงานในหน่วยต่างๆ ภายในโรงพยาบาลสัตว์เล็ก เพื่อเพิ่มพูนทักษะ และความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะในด้านเวชศาสตร์คลินิกสัตว์เล็ก ในวันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม
   
       
   
   
  พิธีมอบเกียรติบัตรจบหลักสูตร Internship Program
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรจบหลักสูตรเพิ่มพูนทักษะทางคลินิกอย่างเป็นระบบ (Internship Program) รุ่นที่ 3 ซึ่งเป็นหลักสูตรระยะเวลา 12 เดือน (ระหว่างเดือนมิถุนายน 2563 - เดือนพฤษภาคม 2564) โดยมี ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการวิชาการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.ชลลดา โสดารัตน์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงพยาบาลสัตว์เล็ก พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรร่วมแสดงความยินดีให้กับสัตวแพทย์ที่ร่วมหลักสูตรอบรมทุกท่าน ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2564
ภาพกิจกรรม
   
       
   
   
  บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า
  งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเทศบาลตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สำหรับสุนัขและแมวของประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลตำบลสันกลาง โดย คณาจารย์ นักศึกษา และสัตวแพทย์ จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ และปศุสัตว์อำเภอสันกำแพง ภายใต้โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี พ.ศ.2564 วันเสาร์ที่ 3 เมษายน 2564 จัดกิจกรรม ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านมอญ ตำบลสันกลาง และ วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 จัดกิจกรรม ณ ศูนย์ผู้สูงอายุ ข้างวัดสันกลางใต้
ภาพกิจกรรม
   
       
   
   

 

 

 


VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25 ตุลาคม 2564