รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม
   
  ผศ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด
   
  ผศ.สพ.ญ.พรสวรรค์  พงษ์โสภาวิจิตร
   
  ผศ.น.สพ.ดร.นิธิดล  บูรณพิมพ์
   
  อ.สพ.ญ.ดร.ดร.ภัคนุช บันสิทธิ์
   

 

 


VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25 ตุลาคม 2564