สารจากคณบดี

 ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์

      นับจากวันที่ตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อ 2 สิงหาคม พ.ศ.2537 จนถึงปัจจุบัน พ.ศ.2565 ก็เป็นเวลา 28 ปีแล้ว ถ้าเปรียบเทียบกับช่วงอายุมนุษย์ก็กำลังเข้าสู่วัยทำงาน คณะสัตวแพทยศาสตร์แห่งนี้ได้ผ่านการพัฒนา ปรับปรุง สังสม ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญมา เป็นเวลาถึง 28 ปี ผมเองก็เป็นศิษย์เก่าสถาบันแห่งนี้ และเมื่อจบการศึกษาก็ได้ทำงานต่อในตำแหน่ง “อาจารย์” ตั้งแต่ พ.ศ.2546 เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้มีโอกาสเห็นการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของคณะมาโดยตลอดถึง 24 ปี

ผมเชื่อมั่นว่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีบุคลากรทั้งสายอาจารย์และสายสนับสนุนที่มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งมีพลังของศิษย์เก่าที่สำเร็จการศึกษาไปแล้วกว่าหนึ่งพันคน ที่จะสามารถมาช่วยกันส่งเสริม พัฒนา และผลักดันให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความก้าวหน้าต่อไปอีกมาก ในฐานที่ผมได้รับการแต่งตั้งให้มาปฏิบัติหน้าที่ “คณบดี” คณะสัตวแพทยศาสตร์ เป็นคนที่ 5 นับตั้งแต่มีการจัดตั้งคณะมา จะพยายามนำความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และเครือข่าย มาใช้ในการบริหารองค์กร ช่วยผลักดันและพัฒนา ให้คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก้าวต่อไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง เป็นเสาหลักในการพัฒนาและสร้างบัณฑิตสัตวแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ และเป็นคนดีในสังคม เสาหลักในการดูแลสุขภาพสัตว์ของประชาชนที่อยู่โดยรอบทั้งในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง และเสาหลักในการพัฒนาสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่ให้แก่สังคมวิชาการ

ในฐานะที่เป็นตัวแทนของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผมต้องขอขอบคุณนักศึกษาและผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความสนใจเลือกมาเรียนที่คณะนี้ ผมเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า คณาจารย์ในคณะนี้ได้ทุ่มเทความรู้ความสามารถ ประสิทธิ์ประสาทความรู้ให้แก่นักศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนภายในคณะจะช่วยอำนวยความสะดวกและคอยให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาทุกคนสามารถสำเร็จการศึกษาและออกไปเป็นสัตวแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถและเป็นคนดีแก่สังคม

ผมขอขอบคุณหน่วยงานและบุคลากรอื่น ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาโดยตลอด และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสนับสนุนคณะของเราต่อไปในภายภาคหน้า และที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งคือ ขอขอบคุณในความเสียสละ อุทิศพลังกายและพลังใจในการช่วยกันขับเคลื่อนคณะเป็นเจริญก้าวหน้ามาจนถึงทุกวันนี้ของบุคลากรทุกภาคส่วนที่ทำงานในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่เริ่มมีการจัดตั้งคณะขึ้นมาจนถึงปัจจุบัน และต่อไปในอนาคต  


ศาสตราจารย์ ดร. นายสัตวแพทย์กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
คณบดี
25 มีนาคม 2565


ที่อยู่

155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

ติดต่อสอบถาม 
Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

Follow Us
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • โรงพยาบาลสัตว์เล็ก
 • tel.053 948031

 • โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่
 • tel.053-948038

 • โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน
 • tel.053-037071

 • ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า
 • tel.053 948097

 • ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • tel.053-948041

 • ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัยเอเชียแปซิฟิก (VPHCAP)
 • tel.053-948073
Mobirise.com

Made with Mobirise ‌

Web Site Maker