งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา

แบบฟอร์มสำรวจความเสี่ยงและวิเคราะห์ความเสี่ยง แบบฟอร์มคำขอครุภัณฑ์จากงบประมาณแผ่นดิน ประจำปี 2567 แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง ปี 2567 แบบฟอร์มขอผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ปี 2567 แบบฟอร์มจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ ปี 2567 แบบฟอร์มการขอรับการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการปี 2565(คณะ) แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติการปี 2565(รพ) แบบฟอร์มจัดทำโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2565 แบบฟอร์มการจัดทำโครงการ เพื่อขอตั้งงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ แบบจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศปี 2566 แบบฟอร์มขอผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 2566 แบบฟอร์มครุภัณฑ์2566-คณะ แบบฟอร์มสิ่งก่อสร้าง2566 แบบฟอร์มBOQ(ปร.4-6)พร้อมตัวอย่าง แบบฟอร์มโครงการ ปี 66 ขอเงินแผ่นดินประกันคุณภาพการศึกษา


Contact

Location:

Mae Hia, Muang, Chiang Mai, 50100, THAILAND.

Call:

Tel. 66-53-948010, 66-53-948049

Loading
Your message has been sent. Thank you!