สำหรับบุคลากรภายใน

CMU Service

CMU MIS

CMU Mail

CMU Account

CMU KC-Moodle

CMU Jumbo Net

CMU Zoom

ระบบสารสนเทศภายใน

ระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
และภาระงานเชิงรุก

ระบบฐานข้อมูล
คณะสัตวแพทยศาสตร์

ระบบฐานข้อมูลนักศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา

ระบบ MRS
ศูนย์บริการสุขภาพสัตว์

e-Document
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

e-Meeting
ระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์

ระบบจองห้อง / รถยนต์

ห้อง self learning
และห้อง Smart classroom E115  , E408

ห้องเรียน
classroom 

ห้องปฏิบัติการแลป
laboratory

รถยนต์
car

ข้อมูลบุคลากร 
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.

ระบบบริหารจัดการงานวิจัย

ปฏิทินแผนปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ
ประจำปี 2565

สิทธิและสวัสดิการ
HR CMU

ดาวน์โหลดโลโก้

ตราช้างภาษาไทย
ตราช้างภาษาอังกฏษ
ไม่มีพื้นหลัง (ไทย)
ไม่มีพื้นหลัง (อังกฤษ)
พื้นกลมสีขาว
พื้นกลมสีน้ำเงิน
พื้นกลมสีฟ้า
พื้นสี่เหลี่ยมสีขาว
พื้นสี่เหลี่ยมสีน้ำเงิน
พื้นสี่เหลี่ยมสีฟ้า

Download VET CMU PowerPoint Template และ    Background

PowerPoint Template แบบที่ 1
PowerPoint Template แบบที่ 2
PowerPoint Template แบบที่ 3
PowerPoint Template แบบที่ 4
PowerPoint Template แบบที่ 5
Background แบบที่ 1
Background แบบที่ 2
Background แบบที่ 3
Background แบบที่ 4
Background แบบที่ 5

พื้นที่ให้บริการ Wi-Fi   Jumbo Plus

จำนวน 75 จุด

ที่อยู่

155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

ติดต่อสอบถาม 
Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

Follow Us
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • โรงพยาบาลสัตว์เล็ก
 • tel.053 948031

 • โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่
 • tel.053-948038

 • โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน
 • tel.053-037071

 • ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า
 • tel.053 948097

 • ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • tel.053-948041

 • ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัยเอเชียแปซิฟิก (VPHCAP)
 • tel.053-948073
 Web Page Creation Software

Created with Mobirise ‌

Web Page Designer Software