รหัสวิชา 651527 โรคของสุกร
 
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
  ผู้รับผิดชอบ : รศ.น.สพ.ดร.ประภาส พัชนี
 
คำอธิบายกระบวนวิชา :โรคติดเชื้อที่พบบ่อยในสุกร สาเหตุ อาการทางคลินิก ระบาดวิทยา พยาธิกำเนิด การวินิจฉัย การรักษาและการป้องกัน
   
  รหัสวิชา 651552 การจัดการสุขภาพระดับฝูงและอายุรศาสตร์การผลิตในสุกร
  หน่วยกิต : 3(3-0-6)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.น.สพ.เทิดศักดิ์ ญาโน
  คำอธิบายกระบวนวิชา : การจัดการสุขภาพระดับฝูงในสุกร การจัดการระบบสืบพันธุ์และสุขภาพพ่อแม่พันธุ์ ระบบการผลิตและมาตรฐานฟาร์ม การวิเคราะห์ดัชนีการผลิต การจัดการและปัญหาที่พบในหน่วยผสมและอุ้มท้อง เล้าคลอด สุกรขุน โภชนาการและภาวะทุพโภชนาการ ปัญหาสารพิษและการจัดการ ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ โปรแกรมยาและวัคซีน และเศรษฐศาสตร์ระบบการผลิตสุกร
   
  รหัสวิชา 651566 ทักษะปฏิบัติทางคลินิกสุกร
  หน่วยกิต : 1(0-3-1)
  ผู้รับผิดชอบ : รศ.น.สพ.ดร.ภาคภูมิ ตาดี
  คำอธิบายกระบวนวิชา : การฝึกทักษะทางคลินิกสุกรในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตและสุขภาพระดับฝูง การฝึกปฏิบัติทางด้านพยาธิวิทยาคลินิกและการชันสูตรโรคสุกร การจัดการและการแก้ไขปัญหาภายในฟาร์มสุกร และการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตภายในฟาร์มสุกร
   
  รหัสวิชา 651646 คลินิกปฏิบัติสุกร
  หน่วยกิต : 3(0-9-4)
  ผู้รับผิดชอบ : รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล
  คำอธิบายกระบวนวิชา : การฝึกทักษะทางคลินิกในสุกร ภายใต้การดูแลของอาจารย์ หรืออาจารย์พิเศษจากศูนย์สุขภาพสัตว์ ฟาร์ม โรงพยาบาลสัตว์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   
  รหัสวิชา 651656 ปัญหาคลินิกปฏิบัติสุกร
  หน่วยกิต : 3(0-9-4)
  ผู้รับผิดชอบ : รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล
  คำอธิบายกระบวนวิชา : การฝึกทักษะเพื่อเพิ่มประสบการณ์ทางคลินิก หรือการศึกษาปัญหาที่นักศึกษาสนใจในสุกร ภายใต้การดูแลของอาจารย์ หรืออาจารย์พิเศษจากศูนย์สุขภาพสัตว์ ฟาร์ม โรงพยาบาลสัตว์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   

 

 


VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25 ตุลาคม 2564