เสวนาออนไลน์ “ถอดบทเรียนโรคลัมปีสกิน (Lumpy skin) ในโคเนื้อ-โคนม เขตภาคเหนือ”
  คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเสวนาออนไลน์ “ถอดบทเรียนโรคลัมปีสกิน (Lumpy skin) ในโคเนื้อ-โคนม เขตภาคเหนือ” ในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านทาง Facebook Live คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวิทยากร จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาให้ความรู้ อาทิ รศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา อาจารย์ประจำภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค , รศ.น.สพ.ดร.กฤษฎากรณ์ พริ้งเพราะ ผู้อำนวยการศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ และอาจารย์ประจำภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข ,รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี อาจารย์ประจำภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข และ อ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย สิงห์หล้า อาจารย์ประจำภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดการเสวนา
ภาพกิจกรรม   รับชมย้อนหลัง
         
     
         
   
   

 

 


VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25 ตุลาคม 2564