ศ.น.สพ.ดร.วิทยา สุริยาสถาพร
   
  ผศ.สพ.ญ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์
   
  รศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา
   
  ผศ.สพ.ญ.ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา
   
  ผศ.น.สพ.ดร.ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล
   
  ผศ.สพ.ญ.ดร.วาสนา ไชยศรี
   
  อ.น.สพ.ดร.ธวัชชัย สิงห์หล้า
   

 


VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25 ตุลาคม 2564