ประชุมหารือการยกระดับการผลิตไก่พื้นเมืองฯ
  รศ.น.สพ.ดร. ประภาส พัชนี หัวหน้าภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค และ ผศ.น.สพ.ดร. สุวิทย์ โชตินันท์ อาจารย์ประจำคลินิกสัตว์ปีก ภาควิชาคลินิกสัตว์บริโภค ประชุมหารือร่วมกับ ดร.พนมศักดิ์ พรหมบุรมย์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น.สพ.นพพร วายุโชติ ที่ปรึกษากลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองอำเภอจอมทอง คุณซิมโอน ปัญญา ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงไก่พันธุ์พื้นเมือง และคุณรัฐภัทร์ ศรีจันทร์กลัด ผู้แทนจากมูลนิธิเซ็นทรัลพัฒนา เรื่องการยกระดับการผลิตไก่พื้นเมืองให้เข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัยทางอาหาร โดยการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ปีกไก่พื้นเมืองระดับ GMP รวมถึงช่องทางการขยายและกระจายสินค้าไปสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับไก่พื้นเมืองและสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากของประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพกิจกรรม
         
     
   

 

 


VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25 ตุลาคม 2564