รศ.น.สพ.ดร.ประภาส พัชนี
   
  รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล
   
  ผศ.น.สพ.เทิดศักดิ์ ญาโน
   
  รศ.น.สพ.ดร.ภาคภูมิ ตาดี
   
   
   

 

 

 

VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25 ตุลาคม 2564