รหัสวิชา 651231 หลักการผลิตสัตว์น้ำ
 
หน่วยกิต : 2(2-0-4)
  ผู้รับผิดชอบ : รศ.น.สพ.ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว
 
คำอธิบายกระบวนวิชา : การบรรยายเกี่ยวกับชีววิทยาพื้นฐานของสัตว์น้ำ หลักการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ พันธุศาสตร์กับการประมง โภชนศาสตร์สัตว์น้ำ การจัดการผสมพันธุ์ การจัดการดินและน้ำกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาหร่ายกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่สำคัญชนิดต่าง ๆ เช่น ปลา สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในน้ำ สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ และสัตว์เลื้อยคลาน รวมทั้งสภาวะทางเศรษฐกิจของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
   
  รหัสวิชา 651525 โรคของสัตว์น้ำ
  หน่วยกิต :: 3(3-0-6)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.น.สพ.ดร.ฎิลก วงศ์เสถียร
  คำอธิบายกระบวนวิชา :เทคนิคการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคในสัตว์น้ำ ยาและสารเคมีที่ใช้ในสัตว์น้ำ โรคที่พบบ่อยในสัตว์น้ำ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลาน การดูแลสุขภาพและการจัดการฟาร์มสัตว์น้ำตามมาตรฐานสากล และสวัสดิภาพสัตว์น้ำ
   
  รหัสวิชา 651568 ทักษะปฏิบัติทางคลินิกสัตว์น้ำ
  หน่วยกิต : 1(0-3-1)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.น.สพ.ดร.ฎิลก วงศ์เสถียร
  คำอธิบายกระบวนวิชา : การฝึกทักษะทางคลินิกสัตว์น้ำในด้านการให้ยาและสารเคมีในสัตว์น้ำ การวางยาสลบและผ่าตัดในปลา การตรวจร่างกาย การเก็บตัวอย่างส่งตรวจขณะสัตว์มีชีวิต การเก็บตัวอย่างเลือดและการตรวจทางโลหิตวิทยา การชันสูตรซากและการเก็บตัวอย่างส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการในปลาและกุ้ง การเก็บตัวอย่างน้ำและการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ และระบบการเพาะเลี้ยงและการจัดการฟาร์มปลา
   
  รหัสวิชา 651630 คลินิกปฏิบัติสัตว์น้ำ
  หน่วยกิต : 3(0-9-4)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.น.สพ.ดร.รัชต์ ขัตติยะ
  คำอธิบายกระบวนวิชา : การฝึกปฏิบัติงานทางคลินิกสัตว์น้ำในด้านการจัดการด้านการผลิต การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรค การศึกษา วิเคราะห์และสรุปข้อมูลวิชาการหรือผลงานวิจัยทางสัตว์น้ำ ภายใต้การดูแลของคณาจารย์ หรืออาจารย์พิเศษจากสถานบริการสุขภาพสัตว์ ฟาร์ม โรงพยาบาลสัตว์ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
   
  รหัสวิชา 651665 ปัญหาคลินิกปฏิบัติสัตว์น้ำ
  หน่วยกิต : 3(0-9-4)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.น.สพ.ดร.รัชต์ ขัตติยะ
  คำอธิบายกระบวนวิชา :การฝึกปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มทักษะเฉพาะทางของคลินิกสัตว์น้ำ ในด้านการจัดการด้านการผลิตและการตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคสัตว์น้ำ ภายใต้การดูแลของคณาจารย์หรืออาจารย์พิเศษจากสถานบริการสุขภาพสัตว์ ฟาร์ม โรงพยาบาลสัตว์ หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง
   
   

 

 


VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25 ตุลาคม 2564