รหัสวิชา 651526 โรคของสัตว์ปีก
 
หน่วยกิต : 3(3-0-6)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.สพ.ญ.ดร.สุรีรัตน์ หนูมี
 
คำอธิบายกระบวนวิชา : โรคติดเชื้อที่สำคัญในสัตว์ปีก กลไกการป้องกันในร่างกายสัตว์ปีก การตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อในสัตว์ปีก การควบคุมและการป้องกันการเกิดโรคในสัตว์ปีก
   
  รหัสวิชา 651551 การจัดการสุขภาพระดับฝูงและอายุรศาสตร์การผลิตในสัตว์ปีก
  หน่วยกิต : 2(2-0-4)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ โชตินันท์
  คำอธิบายกระบวนวิชา : การจัดการสุขภาพระดับฝูงในสัตว์ปีก การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรือนและปัญหาสุขภาพในสัตว์ปีก การประเมินประสิทธิภาพการผลิต และสวัสดิภาพสัตว์ปีก
   
  รหัสวิชา 651565 ทักษะปฏิบัติทางคลินิกสัตว์ปีก
  หน่วยกิต : 1(0-3-1)
  ผู้รับผิดชอบ : อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์
  คำอธิบายกระบวนวิชา :การฝึกทักษะทางด้านคลินิกในสัตว์ปีกด้านการป้องกันและควบคุมโรค อายุรกรรม พยาธิวิทยาคลินิกและการชันสูตรโรค ระบบการจัดการฟาร์ม การวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาฟาร์ม
   
  รหัสวิชา 651649 คลินิกปฏิบัติสัตว์ปีก
  หน่วยกิต : 3(0-9-4)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.น.สพ.ฉัตรชัย สารชัย
  คำอธิบายกระบวนวิชา : การฝึกทักษะทางคลินิกในสัตว์ปีก ภายใต้การดูแลของอาจารย์ หรือสัตวแพทย์จากศูนย์สุขภาพสัตว์ ฟาร์ม โรงพยาบาลสัตว์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   
  รหัสวิชา 651658 ปัญหาคลินิกปฏิบัติสัตว์ปีก
  หน่วยกิต : 3(0-9-4)
  ผู้รับผิดชอบ : ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ โชตินันท์
  คำอธิบายกระบวนวิชา :การฝึกทักษะเพื่อเพิ่มประสบการณ์ทางคลินิก หรือการศึกษาปัญหาที่นักศึกษาสนใจในสัตว์ปีก ภายใต้การดูแลของอาจารย์หรืออาจารย์พิเศษจากศูนย์สุขภาพสัตว์ ฟาร์ม โรงพยาบาลสัตว์ หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
   
   

 

 


VET MED

CHIANG MAI UNIVERSITY

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
ติดต่อสอบถาม Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 25 ตุลาคม 2564