ประชาสัมพันธ์Congratulations

Congratulations to Ms.Soukkangna Keopaseuth on her thesis examination day!! Title: The Appraisal of DNA Methylation Status of the Promotor Regions of Oncogenic and Tumor Suppressor Genes in Canine Transmissible Venereal Tumor (CTVT) Master of Science Program in Veterinary Science (International Program) Examination committee chairman; Associate Professor Dr.Somporn Techangamsuwan Department of Pathology Faculty of Veterinary Science, Chulalongkorn University Thesis Advisor; Assistant Professor Dr.Phongsakorn Chuammitri Associate Professor Dr.Prapas Patchanee Associate Professor Dr.Kidsadagon Pringproa Dr.Jirapat Arunoratรับมอบชุดตรวจ ATK จากชมรมศิษเก่าฯ

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ผศ.น.สพ.ดร ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบชุดตรวจ ATK จากชมรมศิษเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ เพื่อให้น้องๆนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 6 ตรวจก่อนฝึกสหิจศึกษาในสถานประกอบการต่างๆตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา CMU-EdPEX

ผศ.น.สพ.ดร.ขวัญชาย เครือสุคนธ์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทาง CMU-EdPEX ประจำปีการศึกษา 2563 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564


ระดับปริญญาตรี


ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาตามระบบ TCAS รอบที่ 2 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพสัตวแพทย์ ปีการศึกษา 2565
      ใบสมัครโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพสัตวแพทย์ ปีการศึกษา 2565
      ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาตามระบบ TCAS รอบที่ 2 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพสัตวแพทย์ ปีการศึกษา 2565
ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาตามระบบ TCAS รอบที่ 2 โครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2565
      ใบสมัครโครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2565
      ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาตามระบบ TCAS รอบที่ 2 โครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2565
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษา ตามระTCAS รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสอบสัมภาษณ์ ตามรบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565
ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาตามระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565
      ใบสมัครคัดเลือกนักเรียน TCAS รอบที่ 1 แบบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน Portfolio
      ตัวอย่างหนังสือรับรองการฝึกงาน
      ตัวอย่างแบบฟอร์มรายงานการฝึกงานในสถานพยาบาลสัตว์ หรือฟาร์มเลี้ยงสัตว์
ประกาศการรับนักศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง ปีการศึกษา 2565
      ประกาศค่าธรรมเนียมการโอนหน่วยกิตและการเทียบโอนหน่วยกิตในการรับนักศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง ปีการศึกษา 2565
      ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามการรับนักศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง ประจำปีการศึกษา 2565
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตามการรับนักศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง ประจำปีการศึกษา 2565
      หนังสือยืนยันตอบรับเข้าศึกษาในคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพื่อปริญญาที่สอง ปีการศึกษา 2565

การรับนักศึกษาตามระบบ TCAS รอบที่ 1 Portfolio ปีการศึกษา 2565
การรับนักศึกษาตามระบบ TCAS รอบที่ 2 โควตาภาคเหนือ ปีการศึกษา 2565
การรับนักศึกษาตามระบบ TCAS รอบที่ 2 โครงการชาวไทยภูเขา ปีการศึกษา 2565
การรับนักศึกษาตามระบบ TCAS รอบที่ 2 โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชึพสัตวแพทย์ ปีการศึกษา 2565
ขนาดฟาร์มเลี้ยงสัตว์สำหรับการรับนักศึกษาตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาด้านวิชาชีพสัตวแพทย์ กรณีเป็นทายาทเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปีการศึกษา 2565
การรับนักศึกษาตามระบบ TCAS รอบที่ 2 โครงการดีเด่นด้านภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2565
การรับนักศึกษาตามระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วม กสพท. ปีการศึกษา 2565
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัครเข้าศึกษาตามระบบ Direct Admissions ของ กสพท. ปีการศึกษา 2565
การรับนักศึกษาตามระบบ TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน Admissions ปีการศึกษา 2565
การรับนักศึกษาเพื่อปริญญาที่สอง ปีการศึกษา 2565
คุณสมบัติด้านสุขภาพของการรับนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2565


ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ.2564
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตพ.ศ.2547 และฉบับที่ 2 พ.ศ.2549
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตและปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ พ.ศ.2553
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาสัตวแพทยศาสตร์บัณฑิตและปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ พ.ศ.2561
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี พ.ศ.2552
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี พ.ศ.2556
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมระบบกายภาพ สิ่งแวดล้อมและขนส่งมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2550
ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยค่าธรรมเนียมเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2541
ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เรื่อง กำหนดประเภทรายรับ รายการ และเงื่อนไขการรับเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยฉบับที่ ร1/2552 (อัตราค่าลงทะเบียนกระบวนวิชาเรียนเฉพาะสาขาวิชา)
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่องการวัดและประเมินผลการศึกษาสำหรับหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์เรื่อง การปรับปรุงเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษา(ฉบับที่ 2)
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์เรื่อง การปรับปรุงเกณฑ์การวัดและประเมินผลการศึกษา (ฉบับที่ 3)
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2555
ประกาศคณะสัตวแพทยศาสตร์ เรื่อง การแต่งกายของนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2558
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยวินัยและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา พ.ศ.2553
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยการสอบของนักศึกษา พ.ศ.2524
ข้อปฏิบัติในการคุมสอบของกรรมการคุมสอบ
คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2553
คู่มือประกอบเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตแพทย์ พ.ศ.2553 (ฉบับปรับปรุงคำอธิบายเกณฑ์ พ.ศ.2559)
ข้อตกลงเกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ.2553 หมวดที่ 1 ประกอบการสอบประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี 2560


หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์ แบบ 1 (แผน ก แบบ ก1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สัตวแพทย์ แบบ 2 (แผน ก แบบ ก2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ แบบ 1.1 - วิทยานิพนธ์ (ฐานโท) และแบบ 1.2 - วิทยานิพนธ์(ฐานตรี) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ แบบ 2.1 วิทยานิพนธ์และกระบวนวิชา (ฐานโท) และแบบ 2.2 วิทยานิพนธ์และกระบวนวิชา (ฐานตรี) หลักสูตรสัตวแพทย์สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การสัตวแพทย์(หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564

อาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา • 1. ศ.น.สพ.ดร.วิทยา สุริยาสถาพร
 • 2. ผศ.น.สพ.ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว
 • 3. รศ.น.สพ.ดร.ประภาส พัชนี
 • 4. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา
 • 5. ผศ.น.สพ.ดร. ขวัญชาย เครือสุคนธ์
 • 6. ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ โชตินันท์
 • 7. ผศ.น.สพ.ดร.รัชต์ ขัตติยะ
 • 8. ผศ.น.สพ.ดร.ภาคภูมิ ตาดี
 • 9. ผศ.น.สพ.ดร.ฎิลก วงศ์เสถียร
 • 10. ผศ.สพ.ญ.ดร.วาสนา ไชยศรี
 • 11. ผศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา
 • 12. อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อภัยวานนท์
 • 13. ผศ.น.สพ.ดร.ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล
 • 14. อ.สพ.ญ.ดร.รัชยา วชิราชีวิน
 • 1. รศ.สพ.ญ.ดร.วรรณนา สุริยาสถาพร
 • 2. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี
 • 3. รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม
 • 4. ผศ.สพ.ญ.ดร.อารีรัตน์ อากาศวิภาต
 • 5. ผศ.น.สพ.ดร.ชวลิต บุญญาภากร
 • 6. ผศ.น.สพ.ดร.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์
 • 7. ผศ.สพ.ญ.ดร.นิยดา ทิตาราม
 • 8. ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน
 • 9. ผศ.สพ.ญ.ดร.ปรกต รุ่งศรี
 • 10. ผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ
 • 11. ผศ.น.สพ.ดร.วีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ
 • 12. อ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์
 • 13. ผศ.สพ.ญ.ดร. ศศิธร พนโสภณกุล
 • 14. อ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด
 • 1. ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
 • 2. ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คนมี
 • 3. รศ.น.สพ.ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ
 • 4. ผศ.น.สพ.ดร.พงศกร เชื่อมไมตรี
 • 5. รศ.น.สพ.ดร.กฤษฎากรณ์ พริ้งเพราะ
 • 6. ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์
 • 7. รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี
 • 8. ผศ.น.สพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์
 • 9. ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ
 • 10. อ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์
 • 11. ผศ.สพ.ญ.ดร.ดวงพร พิชผล
 • 12. อ.สพ.ญ.ดร.พิชญา มัชฌิมากุล
 • 13. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร
 • 14. อ.สพ.ญ.ดร.ทองกร มีแย้ม
 • 9. ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง
 • 10. อ.ดร.มนทิรา อินต๊ะนอน
 • 11. ผศ.ดร.กัญญ์ฤทัย วงศ์ษาวรรณ
 • 12. ผศ.น.สพ.ดร.ประยุทธ แซ่โค้ว
 • 13. อ.น.สพ.ดร.จิรภัทธ อรุโณรัตน์
 • 14. อ.น.สพ.ดร.วันพิทักษ์ ป้องกัน
 • 1. ศ.น.สพ.ดร.วิทยา สุริยาสถาพร
 • 2. ผศ.น.สพ.ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว
 • 3. รศ.น.สพ.ดร.ประภาส พัชนี
 • 4. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา
 • 5. ผศ.น.สพ.ดร. ขวัญชาย เครือสุคนธ์
 • 6. ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ โชตินันท์
 • 7. ผศ.น.สพ.ดร.รัชต์ ขัตติยะ
 • 8. ผศ.น.สพ.ดร.ภาคภูมิ ตาดี
 • 9. ผศ.น.สพ.ดร.ฎิลก วงศ์เสถียร
 • 10. ผศ.สพ.ญ.ดร.วาสนา ไชยศรี
 • 11. ผศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา
 • 12. อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อภัยวานนท์
 • 13. ผศ.น.สพ.ดร.ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล
 • 14. อ.สพ.ญ.ดร.รัชยา วชิราชีวิน
 • 1. รศ.สพ.ญ.ดร.วรรณนา สุริยาสถาพร
 • 2. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี
 • 3. รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม
 • 4. ผศ.สพ.ญ.ดร.อารีรัตน์ อากาศวิภาต
 • 5. ผศ.น.สพ.ดร.ชวลิต บุญญาภากร
 • 6. ผศ.น.สพ.ดร.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์
 • 7. ผศ.สพ.ญ.ดร.นิยดา ทิตาราม
 • 8. ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน
 • 9. ผศ.สพ.ญ.ดร.ปรกต รุ่งศรี
 • 10. ผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ
 • 11. ผศ.น.สพ.ดร.วีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ
 • 12. อ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์
 • 13. ผศ.สพ.ญ.ดร. ศศิธร พนโสภณกุล
 • 14. อ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด
 • 1. ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
 • 2. ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คนมี
 • 3. รศ.น.สพ.ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ
 • 4. ผศ.น.สพ.ดร.พงศกร เชื่อมไมตรี
 • 5. รศ.น.สพ.ดร.กฤษฎากรณ์ พริ้งเพราะ
 • 6. ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์
 • 7. รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี
 • 8. ผศ.น.สพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์
 • 9. ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ
 • 10. อ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์
 • 11. ผศ.สพ.ญ.ดร.ดวงพร พิชผล
 • 12. อ.สพ.ญ.ดร.พิชญา มัชฌิมากุล
 • 13. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร
 • 14. อ.สพ.ญ.ดร.ทองกร มีแย้ม
 • 9. ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง
 • 10. อ.ดร.มนทิรา อินต๊ะนอน
 • 11. ผศ.ดร.กัญญ์ฤทัย วงศ์ษาวรรณ
 • 12. ผศ.น.สพ.ดร.ประยุทธ แซ่โค้ว
 • 13. อ.น.สพ.ดร.จิรภัทธ อรุโณรัตน์
 • 14. อ.น.สพ.ดร.วันพิทักษ์ ป้องกัน
 • 1. ศ.น.สพ.ดร.วิทยา สุริยาสถาพร
 • 2. ผศ.น.สพ.ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว
 • 3. รศ.น.สพ.ดร.ประภาส พัชนี
 • 4. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา
 • 5. ผศ.น.สพ.ดร. ขวัญชาย เครือสุคนธ์
 • 6. ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ โชตินันท์
 • 7. ผศ.น.สพ.ดร.รัชต์ ขัตติยะ
 • 8. ผศ.น.สพ.ดร.ภาคภูมิ ตาดี
 • 9. ผศ.น.สพ.ดร.ฎิลก วงศ์เสถียร
 • 10. ผศ.สพ.ญ.ดร.วาสนา ไชยศรี
 • 11. ผศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา
 • 12. อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อภัยวานนท์
 • 13. ผศ.น.สพ.ดร.ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล
 • 14. อ.สพ.ญ.ดร.รัชยา วชิราชีวิน
 • 1. รศ.สพ.ญ.ดร.วรรณนา สุริยาสถาพร
 • 2. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี
 • 3. รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม
 • 4. ผศ.สพ.ญ.ดร.อารีรัตน์ อากาศวิภาต
 • 5. ผศ.น.สพ.ดร.ชวลิต บุญญาภากร
 • 6. ผศ.น.สพ.ดร.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์
 • 7. ผศ.สพ.ญ.ดร.นิยดา ทิตาราม
 • 8. ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน
 • 9. ผศ.สพ.ญ.ดร.ปรกต รุ่งศรี
 • 10. ผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ
 • 11. ผศ.น.สพ.ดร.วีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ
 • 12. อ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์
 • 13. ผศ.สพ.ญ.ดร. ศศิธร พนโสภณกุล
 • 14. อ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด
 • 1. ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
 • 2. ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คนมี
 • 3. รศ.น.สพ.ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ
 • 4. ผศ.น.สพ.ดร.พงศกร เชื่อมไมตรี
 • 5. รศ.น.สพ.ดร.กฤษฎากรณ์ พริ้งเพราะ
 • 6. ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์
 • 7. รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี
 • 8. ผศ.น.สพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์
 • 9. ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ
 • 10. อ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์
 • 11. ผศ.สพ.ญ.ดร.ดวงพร พิชผล
 • 12. อ.สพ.ญ.ดร.พิชญา มัชฌิมากุล
 • 13. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร
 • 14. อ.สพ.ญ.ดร.ทองกร มีแย้ม
 • 9. ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง
 • 10. อ.ดร.มนทิรา อินต๊ะนอน
 • 11. ผศ.ดร.กัญญ์ฤทัย วงศ์ษาวรรณ
 • 12. ผศ.น.สพ.ดร.ประยุทธ แซ่โค้ว
 • 13. อ.น.สพ.ดร.จิรภัทธ อรุโณรัตน์
 • 14. อ.น.สพ.ดร.วันพิทักษ์ ป้องกัน
 • 1. ศ.น.สพ.ดร.วิทยา สุริยาสถาพร
 • 2. ผศ.น.สพ.ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว
 • 3. รศ.น.สพ.ดร.ประภาส พัชนี
 • 4. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา
 • 5. ผศ.น.สพ.ดร. ขวัญชาย เครือสุคนธ์
 • 6. ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ โชตินันท์
 • 7. ผศ.น.สพ.ดร.รัชต์ ขัตติยะ
 • 8. ผศ.น.สพ.ดร.ภาคภูมิ ตาดี
 • 9. ผศ.น.สพ.ดร.ฎิลก วงศ์เสถียร
 • 10. ผศ.สพ.ญ.ดร.วาสนา ไชยศรี
 • 11. ผศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา
 • 12. อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อภัยวานนท์
 • 13. ผศ.น.สพ.ดร.ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล
 • 14. อ.สพ.ญ.ดร.รัชยา วชิราชีวิน
 • 1. รศ.สพ.ญ.ดร.วรรณนา สุริยาสถาพร
 • 2. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี
 • 3. รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม
 • 4. ผศ.สพ.ญ.ดร.อารีรัตน์ อากาศวิภาต
 • 5. ผศ.น.สพ.ดร.ชวลิต บุญญาภากร
 • 6. ผศ.น.สพ.ดร.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์
 • 7. ผศ.สพ.ญ.ดร.นิยดา ทิตาราม
 • 8. ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน
 • 9. ผศ.สพ.ญ.ดร.ปรกต รุ่งศรี
 • 10. ผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ
 • 11. ผศ.น.สพ.ดร.วีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ
 • 12. อ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์
 • 13. ผศ.สพ.ญ.ดร. ศศิธร พนโสภณกุล
 • 14. อ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด
 • 1. ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
 • 2. ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คนมี
 • 3. รศ.น.สพ.ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ
 • 4. ผศ.น.สพ.ดร.พงศกร เชื่อมไมตรี
 • 5. รศ.น.สพ.ดร.กฤษฎากรณ์ พริ้งเพราะ
 • 6. ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์
 • 7. รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี
 • 8. ผศ.น.สพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์
 • 9. ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ
 • 10. อ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์
 • 11. ผศ.สพ.ญ.ดร.ดวงพร พิชผล
 • 12. อ.สพ.ญ.ดร.พิชญา มัชฌิมากุล
 • 13. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร
 • 14. อ.สพ.ญ.ดร.ทองกร มีแย้ม
 • 9. ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง
 • 10. อ.ดร.มนทิรา อินต๊ะนอน
 • 11. ผศ.ดร.กัญญ์ฤทัย วงศ์ษาวรรณ
 • 12. ผศ.น.สพ.ดร.ประยุทธ แซ่โค้ว
 • 13. อ.น.สพ.ดร.จิรภัทธ อรุโณรัตน์
 • 14. อ.น.สพ.ดร.วันพิทักษ์ ป้องกัน
 • 1. ศ.น.สพ.ดร.วิทยา สุริยาสถาพร
 • 2. ผศ.น.สพ.ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว
 • 3. รศ.น.สพ.ดร.ประภาส พัชนี
 • 4. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา
 • 5. ผศ.น.สพ.ดร. ขวัญชาย เครือสุคนธ์
 • 6. ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ โชตินันท์
 • 7. ผศ.น.สพ.ดร.รัชต์ ขัตติยะ
 • 8. ผศ.น.สพ.ดร.ภาคภูมิ ตาดี
 • 9. ผศ.น.สพ.ดร.ฎิลก วงศ์เสถียร
 • 10. ผศ.สพ.ญ.ดร.วาสนา ไชยศรี
 • 11. ผศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา
 • 12. อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อภัยวานนท์
 • 13. ผศ.น.สพ.ดร.ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล
 • 14. อ.สพ.ญ.ดร.รัชยา วชิราชีวิน
 • 1. รศ.สพ.ญ.ดร.วรรณนา สุริยาสถาพร
 • 2. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี
 • 3. รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม
 • 4. ผศ.สพ.ญ.ดร.อารีรัตน์ อากาศวิภาต
 • 5. ผศ.น.สพ.ดร.ชวลิต บุญญาภากร
 • 6. ผศ.น.สพ.ดร.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์
 • 7. ผศ.สพ.ญ.ดร.นิยดา ทิตาราม
 • 8. ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน
 • 9. ผศ.สพ.ญ.ดร.ปรกต รุ่งศรี
 • 10. ผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ
 • 11. ผศ.น.สพ.ดร.วีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ
 • 12. อ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์
 • 13. ผศ.สพ.ญ.ดร. ศศิธร พนโสภณกุล
 • 14. อ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด
 • 1. ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
 • 2. ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คนมี
 • 3. รศ.น.สพ.ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ
 • 4. ผศ.น.สพ.ดร.พงศกร เชื่อมไมตรี
 • 5. รศ.น.สพ.ดร.กฤษฎากรณ์ พริ้งเพราะ
 • 6. ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์
 • 7. รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี
 • 8. ผศ.น.สพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์
 • 9. ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ
 • 10. อ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์
 • 11. ผศ.สพ.ญ.ดร.ดวงพร พิชผล
 • 12. อ.สพ.ญ.ดร.พิชญา มัชฌิมากุล
 • 13. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร
 • 14. อ.สพ.ญ.ดร.ทองกร มีแย้ม
 • 9. ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง
 • 10. อ.ดร.มนทิรา อินต๊ะนอน
 • 11. ผศ.ดร.กัญญ์ฤทัย วงศ์ษาวรรณ
 • 12. ผศ.น.สพ.ดร.ประยุทธ แซ่โค้ว
 • 13. อ.น.สพ.ดร.จิรภัทธ อรุโณรัตน์
 • 14. อ.น.สพ.ดร.วันพิทักษ์ ป้องกัน
 • 1. ศ.น.สพ.ดร.วิทยา สุริยาสถาพร
 • 2. ผศ.น.สพ.ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว
 • 3. รศ.น.สพ.ดร.ประภาส พัชนี
 • 4. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา
 • 5. ผศ.น.สพ.ดร. ขวัญชาย เครือสุคนธ์
 • 6. ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ โชตินันท์
 • 7. ผศ.น.สพ.ดร.รัชต์ ขัตติยะ
 • 8. ผศ.น.สพ.ดร.ภาคภูมิ ตาดี
 • 9. ผศ.น.สพ.ดร.ฎิลก วงศ์เสถียร
 • 10. ผศ.สพ.ญ.ดร.วาสนา ไชยศรี
 • 11. ผศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา
 • 12. อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อภัยวานนท์
 • 13. ผศ.น.สพ.ดร.ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล
 • 14. อ.สพ.ญ.ดร.รัชยา วชิราชีวิน
 • 15. อ.สพ.ญ.ดร.สุรีรัตน์ หนูมี
 • 1. รศ.สพ.ญ.ดร.วรรณนา สุริยาสถาพร
 • 2. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี
 • 3. รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม
 • 4. ผศ.สพ.ญ.ดร.อารีรัตน์ อากาศวิภาต
 • 5. ผศ.น.สพ.ดร.ชวลิต บุญญาภากร
 • 6. ผศ.น.สพ.ดร.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์
 • 7. ผศ.สพ.ญ.ดร.นิยดา ทิตาราม
 • 8. ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน
 • 9. ผศ.สพ.ญ.ดร.ปรกต รุ่งศรี
 • 10. ผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ
 • 11. ผศ.น.สพ.ดร.วีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ
 • 12. อ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์
 • 13. ผศ.สพ.ญ.ดร. ศศิธร พนโสภณกุล
 • 14. อ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด
 • 15. ผศ.น.สพ.ดร. วรพัฒน์ ประชาศิลป์ชัย
 • 16. ผศ.สพ.ญ.ดร.ชลลดา โสดารัตน์
 • 1. ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
 • 2. ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คนมี
 • 3. รศ.น.สพ.ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ
 • 4. ผศ.น.สพ.ดร.พงศกร เชื่อมไมตรี
 • 5. รศ.น.สพ.ดร.กฤษฎากรณ์ พริ้งเพราะ
 • 6. ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์
 • 7. รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี
 • 8. ผศ.น.สพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์
 • 9. ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ
 • 10. อ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์
 • 11. ผศ.สพ.ญ.ดร.ดวงพร พิชผล
 • 12. อ.สพ.ญ.ดร.พิชญา มัชฌิมากุล
 • 13. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร
 • 14. อ.สพ.ญ.ดร.ทองกร มีแย้ม
 • 15. ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง
 • 16. อ.ดร.มนทิรา อินต๊ะนอน
 • 17. ผศ.ดร.กัญญ์ฤทัย วงศ์ษาวรรณ
 • 18. ผศ.น.สพ.ดร.ประยุทธ แซ่โค้ว
 • 19. อ.น.สพ.ดร.จิรภัทธ อรุโณรัตน์
 • 20. อ.น.สพ.ดร.วันพิทักษ์ ป้องกัน
 • 21. อ.สพ.ญ.ดร.ประภาวดี ไพรินทร์
 • 22. ผศ.น.สพ.ดร.วสันต์ ตั้งโภคานนท์
 • 23. อ.สพ.ญ.ดร.ทัตตวรรณ แก้วสาคร • 1. ศ.น.สพ.ดร.วิทยา สุริยาสถาพร
 • 2. ผศ.น.สพ.ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว
 • 3. รศ.น.สพ.ดร.ประภาส พัชนี
 • 4. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา
 • 5. ผศ.น.สพ.ดร. ขวัญชาย เครือสุคนธ์
 • 6. ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ โชตินันท์
 • 7. ผศ.น.สพ.ดร.รัชต์ ขัตติยะ
 • 8. ผศ.น.สพ.ดร.ภาคภูมิ ตาดี
 • 9. ผศ.น.สพ.ดร.ฎิลก วงศ์เสถียร
 • 10. ผศ.สพ.ญ.ดร.วาสนา ไชยศรี
 • 11. ผศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา
 • 12. อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อภัยวานนท์
 • 13. ผศ.น.สพ.ดร.ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล
 • 14. อ.สพ.ญ.ดร.รัชยา วชิราชีวิน
 • 1. รศ.สพ.ญ.ดร.วรรณนา สุริยาสถาพร
 • 2. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี
 • 3. รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม
 • 4. ผศ.สพ.ญ.ดร.อารีรัตน์ อากาศวิภาต
 • 5. ผศ.น.สพ.ดร.ชวลิต บุญญาภากร
 • 6. ผศ.น.สพ.ดร.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์
 • 7. ผศ.สพ.ญ.ดร.นิยดา ทิตาราม
 • 8. ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน
 • 9. ผศ.สพ.ญ.ดร.ปรกต รุ่งศรี
 • 10. ผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ
 • 11. ผศ.น.สพ.ดร.วีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ
 • 12. อ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์
 • 13. ผศ.สพ.ญ.ดร. ศศิธร พนโสภณกุล
 • 14. อ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด
 • 1. ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
 • 2. ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คนมี
 • 3. รศ.น.สพ.ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ
 • 4. ผศ.น.สพ.ดร.พงศกร เชื่อมไมตรี
 • 5. รศ.น.สพ.ดร.กฤษฎากรณ์ พริ้งเพราะ
 • 6. ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์
 • 7. รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี
 • 8. ผศ.น.สพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์
 • 9. ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ
 • 10. อ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์
 • 11. ผศ.สพ.ญ.ดร.ดวงพร พิชผล
 • 12. อ.สพ.ญ.ดร.พิชญา มัชฌิมากุล
 • 13. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร
 • 14. อ.สพ.ญ.ดร.ทองกร มีแย้ม
 • 9. ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง
 • 10. อ.ดร.มนทิรา อินต๊ะนอน
 • 11. ผศ.ดร.กัญญ์ฤทัย วงศ์ษาวรรณ
 • 12. ผศ.น.สพ.ดร.ประยุทธ แซ่โค้ว
 • 13. อ.น.สพ.ดร.จิรภัทธ อรุโณรัตน์
 • 14. อ.น.สพ.ดร.วันพิทักษ์ ป้องกัน
 • 1. ศ.น.สพ.ดร.วิทยา สุริยาสถาพร
 • 2. ผศ.น.สพ.ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว
 • 3. รศ.น.สพ.ดร.ประภาส พัชนี
 • 4. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา
 • 5. ผศ.น.สพ.ดร. ขวัญชาย เครือสุคนธ์
 • 6. ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ โชตินันท์
 • 7. ผศ.น.สพ.ดร.รัชต์ ขัตติยะ
 • 8. ผศ.น.สพ.ดร.ภาคภูมิ ตาดี
 • 9. ผศ.น.สพ.ดร.ฎิลก วงศ์เสถียร
 • 10. ผศ.สพ.ญ.ดร.วาสนา ไชยศรี
 • 11. ผศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา
 • 12. อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อภัยวานนท์
 • 13. ผศ.น.สพ.ดร.ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล
 • 14. อ.สพ.ญ.ดร.รัชยา วชิราชีวิน
 • 1. รศ.สพ.ญ.ดร.วรรณนา สุริยาสถาพร
 • 2. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี
 • 3. รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม
 • 4. ผศ.สพ.ญ.ดร.อารีรัตน์ อากาศวิภาต
 • 5. ผศ.น.สพ.ดร.ชวลิต บุญญาภากร
 • 6. ผศ.น.สพ.ดร.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์
 • 7. ผศ.สพ.ญ.ดร.นิยดา ทิตาราม
 • 8. ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน
 • 9. ผศ.สพ.ญ.ดร.ปรกต รุ่งศรี
 • 10. ผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ
 • 11. ผศ.น.สพ.ดร.วีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ
 • 12. อ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์
 • 13. ผศ.สพ.ญ.ดร. ศศิธร พนโสภณกุล
 • 14. อ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด
 • 1. ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
 • 2. ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คนมี
 • 3. รศ.น.สพ.ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ
 • 4. ผศ.น.สพ.ดร.พงศกร เชื่อมไมตรี
 • 5. รศ.น.สพ.ดร.กฤษฎากรณ์ พริ้งเพราะ
 • 6. ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์
 • 7. รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี
 • 8. ผศ.น.สพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์
 • 9. ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ
 • 10. อ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์
 • 11. ผศ.สพ.ญ.ดร.ดวงพร พิชผล
 • 12. อ.สพ.ญ.ดร.พิชญา มัชฌิมากุล
 • 13. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร
 • 14. อ.สพ.ญ.ดร.ทองกร มีแย้ม
 • 9. ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง
 • 10. อ.ดร.มนทิรา อินต๊ะนอน
 • 11. ผศ.ดร.กัญญ์ฤทัย วงศ์ษาวรรณ
 • 12. ผศ.น.สพ.ดร.ประยุทธ แซ่โค้ว
 • 13. อ.น.สพ.ดร.จิรภัทธ อรุโณรัตน์
 • 14. อ.น.สพ.ดร.วันพิทักษ์ ป้องกัน
 • 1. ศ.น.สพ.ดร.วิทยา สุริยาสถาพร
 • 2. ผศ.น.สพ.ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว
 • 3. รศ.น.สพ.ดร.ประภาส พัชนี
 • 4. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา
 • 5. ผศ.น.สพ.ดร. ขวัญชาย เครือสุคนธ์
 • 6. ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ โชตินันท์
 • 7. ผศ.น.สพ.ดร.รัชต์ ขัตติยะ
 • 8. ผศ.น.สพ.ดร.ภาคภูมิ ตาดี
 • 9. ผศ.น.สพ.ดร.ฎิลก วงศ์เสถียร
 • 10. ผศ.สพ.ญ.ดร.วาสนา ไชยศรี
 • 11. ผศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา
 • 12. อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อภัยวานนท์
 • 13. ผศ.น.สพ.ดร.ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล
 • 14. อ.สพ.ญ.ดร.รัชยา วชิราชีวิน
 • 1. รศ.สพ.ญ.ดร.วรรณนา สุริยาสถาพร
 • 2. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี
 • 3. รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม
 • 4. ผศ.สพ.ญ.ดร.อารีรัตน์ อากาศวิภาต
 • 5. ผศ.น.สพ.ดร.ชวลิต บุญญาภากร
 • 6. ผศ.น.สพ.ดร.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์
 • 7. ผศ.สพ.ญ.ดร.นิยดา ทิตาราม
 • 8. ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน
 • 9. ผศ.สพ.ญ.ดร.ปรกต รุ่งศรี
 • 10. ผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ
 • 11. ผศ.น.สพ.ดร.วีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ
 • 12. อ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์
 • 13. ผศ.สพ.ญ.ดร. ศศิธร พนโสภณกุล
 • 14. อ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด
 • 1. ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
 • 2. ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คนมี
 • 3. รศ.น.สพ.ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ
 • 4. ผศ.น.สพ.ดร.พงศกร เชื่อมไมตรี
 • 5. รศ.น.สพ.ดร.กฤษฎากรณ์ พริ้งเพราะ
 • 6. ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์
 • 7. รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี
 • 8. ผศ.น.สพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์
 • 9. ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ
 • 10. อ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์
 • 11. ผศ.สพ.ญ.ดร.ดวงพร พิชผล
 • 12. อ.สพ.ญ.ดร.พิชญา มัชฌิมากุล
 • 13. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร
 • 14. อ.สพ.ญ.ดร.ทองกร มีแย้ม
 • 9. ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง
 • 10. อ.ดร.มนทิรา อินต๊ะนอน
 • 11. ผศ.ดร.กัญญ์ฤทัย วงศ์ษาวรรณ
 • 12. ผศ.น.สพ.ดร.ประยุทธ แซ่โค้ว
 • 13. อ.น.สพ.ดร.จิรภัทธ อรุโณรัตน์
 • 14. อ.น.สพ.ดร.วันพิทักษ์ ป้องกัน
 • 1. ศ.น.สพ.ดร.วิทยา สุริยาสถาพร
 • 2. ผศ.น.สพ.ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว
 • 3. รศ.น.สพ.ดร.ประภาส พัชนี
 • 4. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา
 • 5. ผศ.น.สพ.ดร. ขวัญชาย เครือสุคนธ์
 • 6. ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ โชตินันท์
 • 7. ผศ.น.สพ.ดร.รัชต์ ขัตติยะ
 • 8. ผศ.น.สพ.ดร.ภาคภูมิ ตาดี
 • 9. ผศ.น.สพ.ดร.ฎิลก วงศ์เสถียร
 • 10. ผศ.สพ.ญ.ดร.วาสนา ไชยศรี
 • 11. ผศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา
 • 12. อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อภัยวานนท์
 • 13. ผศ.น.สพ.ดร.ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล
 • 14. อ.สพ.ญ.ดร.รัชยา วชิราชีวิน
 • 1. รศ.สพ.ญ.ดร.วรรณนา สุริยาสถาพร
 • 2. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี
 • 3. รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม
 • 4. ผศ.สพ.ญ.ดร.อารีรัตน์ อากาศวิภาต
 • 5. ผศ.น.สพ.ดร.ชวลิต บุญญาภากร
 • 6. ผศ.น.สพ.ดร.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์
 • 7. ผศ.สพ.ญ.ดร.นิยดา ทิตาราม
 • 8. ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน
 • 9. ผศ.สพ.ญ.ดร.ปรกต รุ่งศรี
 • 10. ผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ
 • 11. ผศ.น.สพ.ดร.วีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ
 • 12. อ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์
 • 13. ผศ.สพ.ญ.ดร. ศศิธร พนโสภณกุล
 • 14. อ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด
 • 1. ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
 • 2. ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คนมี
 • 3. รศ.น.สพ.ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ
 • 4. ผศ.น.สพ.ดร.พงศกร เชื่อมไมตรี
 • 5. รศ.น.สพ.ดร.กฤษฎากรณ์ พริ้งเพราะ
 • 6. ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์
 • 7. รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี
 • 8. ผศ.น.สพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์
 • 9. ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ
 • 10. อ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์
 • 11. ผศ.สพ.ญ.ดร.ดวงพร พิชผล
 • 12. อ.สพ.ญ.ดร.พิชญา มัชฌิมากุล
 • 13. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร
 • 14. อ.สพ.ญ.ดร.ทองกร มีแย้ม
 • 9. ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง
 • 10. อ.ดร.มนทิรา อินต๊ะนอน
 • 11. ผศ.ดร.กัญญ์ฤทัย วงศ์ษาวรรณ
 • 12. ผศ.น.สพ.ดร.ประยุทธ แซ่โค้ว
 • 13. อ.น.สพ.ดร.จิรภัทธ อรุโณรัตน์
 • 14. อ.น.สพ.ดร.วันพิทักษ์ ป้องกัน
 • 1. ศ.น.สพ.ดร.วิทยา สุริยาสถาพร
 • 2. ผศ.น.สพ.ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว
 • 3. รศ.น.สพ.ดร.ประภาส พัชนี
 • 4. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา
 • 5. ผศ.น.สพ.ดร. ขวัญชาย เครือสุคนธ์
 • 6. ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ โชตินันท์
 • 7. ผศ.น.สพ.ดร.รัชต์ ขัตติยะ
 • 8. ผศ.น.สพ.ดร.ภาคภูมิ ตาดี
 • 9. ผศ.น.สพ.ดร.ฎิลก วงศ์เสถียร
 • 10. ผศ.สพ.ญ.ดร.วาสนา ไชยศรี
 • 11. ผศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา
 • 12. อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อภัยวานนท์
 • 13. ผศ.น.สพ.ดร.ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล
 • 14. อ.สพ.ญ.ดร.รัชยา วชิราชีวิน
 • 1. รศ.สพ.ญ.ดร.วรรณนา สุริยาสถาพร
 • 2. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี
 • 3. รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม
 • 4. ผศ.สพ.ญ.ดร.อารีรัตน์ อากาศวิภาต
 • 5. ผศ.น.สพ.ดร.ชวลิต บุญญาภากร
 • 6. ผศ.น.สพ.ดร.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์
 • 7. ผศ.สพ.ญ.ดร.นิยดา ทิตาราม
 • 8. ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน
 • 9. ผศ.สพ.ญ.ดร.ปรกต รุ่งศรี
 • 10. ผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ
 • 11. ผศ.น.สพ.ดร.วีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ
 • 12. อ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์
 • 13. ผศ.สพ.ญ.ดร. ศศิธร พนโสภณกุล
 • 14. อ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด
 • 1. ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
 • 2. ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คนมี
 • 3. รศ.น.สพ.ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ
 • 4. ผศ.น.สพ.ดร.พงศกร เชื่อมไมตรี
 • 5. รศ.น.สพ.ดร.กฤษฎากรณ์ พริ้งเพราะ
 • 6. ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์
 • 7. รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี
 • 8. ผศ.น.สพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์
 • 9. ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ
 • 10. อ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์
 • 11. ผศ.สพ.ญ.ดร.ดวงพร พิชผล
 • 12. อ.สพ.ญ.ดร.พิชญา มัชฌิมากุล
 • 13. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร
 • 14. อ.สพ.ญ.ดร.ทองกร มีแย้ม
 • 9. ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง
 • 10. อ.ดร.มนทิรา อินต๊ะนอน
 • 11. ผศ.ดร.กัญญ์ฤทัย วงศ์ษาวรรณ
 • 12. ผศ.น.สพ.ดร.ประยุทธ แซ่โค้ว
 • 13. อ.น.สพ.ดร.จิรภัทธ อรุโณรัตน์
 • 14. อ.น.สพ.ดร.วันพิทักษ์ ป้องกัน
 • 1. ศ.น.สพ.ดร.วิทยา สุริยาสถาพร
 • 2. ผศ.น.สพ.ดร.สุรชัย พิกุลแก้ว
 • 3. รศ.น.สพ.ดร.ประภาส พัชนี
 • 4. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศุกลรัตน์ บุณยยาตรา
 • 5. ผศ.น.สพ.ดร. ขวัญชาย เครือสุคนธ์
 • 6. ผศ.น.สพ.ดร.สุวิทย์ โชตินันท์
 • 7. ผศ.น.สพ.ดร.รัชต์ ขัตติยะ
 • 8. ผศ.น.สพ.ดร.ภาคภูมิ ตาดี
 • 9. ผศ.น.สพ.ดร.ฎิลก วงศ์เสถียร
 • 10. ผศ.สพ.ญ.ดร.วาสนา ไชยศรี
 • 11. ผศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา
 • 12. อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อภัยวานนท์
 • 13. ผศ.น.สพ.ดร.ปรมินทร์ วินิจฉัยกุล
 • 14. อ.สพ.ญ.ดร.รัชยา วชิราชีวิน
 • 15. อ.สพ.ญ.ดร.สุรีรัตน์ หนูมี
 • 1. รศ.สพ.ญ.ดร.วรรณนา สุริยาสถาพร
 • 2. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี
 • 3. รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม
 • 4. ผศ.สพ.ญ.ดร.อารีรัตน์ อากาศวิภาต
 • 5. ผศ.น.สพ.ดร.ชวลิต บุญญาภากร
 • 6. ผศ.น.สพ.ดร.สหัสชัย ตั้งตรงทรัพย์
 • 7. ผศ.สพ.ญ.ดร.นิยดา ทิตาราม
 • 8. ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน
 • 9. ผศ.สพ.ญ.ดร.ปรกต รุ่งศรี
 • 10. ผศ.น.สพ.ดร.อติกันต์ ทองทาบ
 • 11. ผศ.น.สพ.ดร.วีรพงศ์ ตั้งจิตเจริญ
 • 12. อ.น.สพ.ดร.นิธิดล บูรณพิมพ์
 • 13. ผศ.สพ.ญ.ดร. ศศิธร พนโสภณกุล
 • 14. อ.น.สพ.ดร.เฉลิมชาติ สมเกิด
 • 15. ผศ.น.สพ.ดร. วรพัฒน์ ประชาศิลป์ชัย
 • 16. ผศ.สพ.ญ.ดร.ชลลดา โสดารัตน์
 • 1. ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์
 • 2. ผศ.สพ.ญ.ดร.จารุวรรณ คนมี
 • 3. รศ.น.สพ.ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ
 • 4. ผศ.น.สพ.ดร.พงศกร เชื่อมไมตรี
 • 5. รศ.น.สพ.ดร.กฤษฎากรณ์ พริ้งเพราะ
 • 6. ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์
 • 7. รศ.น.สพ.ดร.ณัฐวุฒิ สถิตเมธี
 • 8. ผศ.น.สพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์
 • 9. ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา ศิริมาลัยสุวรรณ
 • 10. อ.สพ.ญ.ดร.วรางคณา ไชยซาววงษ์
 • 11. ผศ.สพ.ญ.ดร.ดวงพร พิชผล
 • 12. อ.สพ.ญ.ดร.พิชญา มัชฌิมากุล
 • 13. ผศ.สพ.ญ.ดร.ศรุดา ติวะนันทกร
 • 14. อ.สพ.ญ.ดร.ทองกร มีแย้ม
 • 15. ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง
 • 16. อ.ดร.มนทิรา อินต๊ะนอน
 • 17. ผศ.ดร.กัญญ์ฤทัย วงศ์ษาวรรณ
 • 18. ผศ.น.สพ.ดร.ประยุทธ แซ่โค้ว
 • 19. อ.น.สพ.ดร.จิรภัทธ อรุโณรัตน์
 • 20. อ.น.สพ.ดร.วันพิทักษ์ ป้องกัน
 • 21. อ.สพ.ญ.ดร.ประภาวดี ไพรินทร์
 • 22. ผศ.น.สพ.ดร.วสันต์ ตั้งโภคานนท์
 • 23. อ.สพ.ญ.ดร.ทัตตวรรณ แก้วสาคร
 • แบบฟอร์ม

  Vet-Med CMU

  Designed by Therdsak.c@cmu.ac.th