คณะสัตวแพทยศาสตร์   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวเด่น

อ่านทั้งหมด

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง First study on the effect of transforming growth factor beta 1 and insulin-like growth factor 1 on the chondrogenesis of elephant articular chondrocytes in a scaffold-based 3D culture model ได้ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ Veterinary World (Published: 30 July 2022) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI Quartile 2 / Scopus Quartile 1 Journal Impact factor 1.98

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.veterinaryworld.org/Vol.15/July-2022/35.pdf

งานวิจัย First study on the effect of transforming growth factor beta 1 and insulin-like growth factor 1 on the chondrogenesis of elephant articular chondrocytes in a scaffold-based 3D culture model มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของโกรทแฟคเตอร์ต่อการสร้างเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนข้อต่อช้างนอกร่างกาย โดยใช้โครงเพาะเลี้ยงเซลล์แบบสามมิติ เพื่อนำไปพัฒนาและประยุกต์ใช้รักษาโรคข้อเสื่อมในช้างได้  

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Influence of Gallic Acid-Containing Mouth Spray on Dental Health and Oral Microbiota of Healthy Cats—A Pilot Study ได้ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ Veterinary Sciences (Published: 22 June 2022) ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI/Scopus Quartile 1 Impact factor 2.304

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdpi.com/2306-7381/9/7/313/htm

งานวิจัย Influence of Gallic Acid-Containing Mouth Spray on Dental Health and Oral Microbiota of Healthy Cats—A Pilot Study มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสเปรย์ช่องปากที่มีส่วนประกอบของ Gallic Acid ต่อ Microbiota ในช่องปากแมวที่มีสุขภาพดี

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Development of Nonstructural Protein-Based Indirect ELISA to Identify Elephant Endotheliotropic Herpesvirus (EEHV) Infection in Asian Elephants (Elephas maximus) ได้ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ Animals ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI/Scopus Impact factor 3.231 Quartile 1


สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdpi.com/2076-2615/12/14/1747/htm

งานวิจัย Development of Nonstructural Protein-Based Indirect ELISA to Identify Elephant Endotheliotropic Herpesvirus (EEHV) Infection in Asian Elephants (Elephas maximus) มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อเฮอร์ปีส์ไวรัสในช้าง สำหรับนำไปใช้ในการควบคุมการระบาดและลดความสูญเสียในช้าง จากการติดเชื้อไวรัสนี้ 

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Immunization of Cattle With Recombinant Structural Ectodomains I and II of Babesia bovis Apical Membrane Antigen 1 [BbAMA-1(I/II)] Induces Strong Th1 Immune Response ได้ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ Frontiers in Veterinary Science ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI/Scopus Quartile 1 Impact factor 3.471

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.frontiersin.org/.../fvets.2022.917389/full

งานวิจัย Immunization of Cattle With Recombinant Structural Ectodomains I and II of Babesia bovis Apical Membrane Antigen 1 [BbAMA-1(I/II)] Induces Strong Th1 Immune Response มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะการตอบสนองทางภูมิคุ้มกันของ Recombinant apical membrane antigen 1 protein สำหรับการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรค Bovine babesiosis (Babesia bovis) ในโค 

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Exploring the predictive capability of machine learning models in identifying foot and mouth disease outbreak occurrences in cattle farms in an endemic setting of Thailand ได้ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ Preventive Veterinary Medicine ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI/Scopus Impact factor 3.372 Quartile 1


สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sciencedirect.com/.../abs/pii/S0167587722001398

งานวิจัย Exploring the predictive capability of machine learning models in identifying foot and mouth disease outbreak occurrences in cattle farms in an endemic setting of Thailand มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของตัวแบบการเรียนรู้ของเครื่องแบบต่างๆ ในการทำนายการเกิดการระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในฟาร์มโคในพื้นที่การระบาดของโรคในประเทศไทย 

หนึ่งในผลงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง Time-Series Analysis for the Number of Foot and Mouth Disease Outbreak Episodes in Cattle Farms in Thailand Using Data from 2010–2020 ได้ตีพิมพ์งานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ Viruses ซึ่งอยู่ในฐานข้อมูล ISI Q2 / Scopus Q1 Impact factor 5.818


สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdpi.com/1999-4915/14/7/1367/htm

งานวิจัย Time-Series Analysis for the Number of Foot and Mouth Disease Outbreak Episodes in Cattle Farms in Thailand Using Data from 2010–2020 มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบวิธีการทางสถิติอนุกรมเวลาและการเรียนรู้ของเครื่องและตัวแบบไฮบริดสำหรับพยากรณ์การระบาดของโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อและโคนมในประเทศไทย 

ข่าวกิจกรรมรอบสัปดาห์

View All
 ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ดร.ก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิจัยทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในระบบนิเวศทางทะเลและชายฝั่ง สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กายวิภาคและพยาธิวิทยาทางสัตวแพทย์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
 ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ภาณุวัฒน์ แย้มสกุล รองคณบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล ให้การต้อนรับ คุณจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมคณะทำงาน ในโอกาสเข้าหารือเพื่อสร้างความร่วมมือจัดตั้งโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาย่อย เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
กิจกรรม Pet Wellness Health Checkup Program เนื่องในโอกาส ครบรอบ 28 ปี คล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ได้รับสนับสนุนจาก บริษัท ไอเด็กซ์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด บริษัท อินเตอร์เว็ท (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด  โดยได้่จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ ฉีดวัคซีน และถ่ายพยาธิ ณ โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน คณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,    กิจกรรมบริจาคเลือดสำหรับสุนัข Blood Donation ณ โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ระหว่างวันที่ 2  - 4  สิงหาคม 2565
บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย คุณธนธัส รักยงค์ ผู้จัดการฝ่ายขายทั่วไป แผนกผลิตภัณฑ์สำหรับสัตว์เลี้ยง เข้าแสดงความยินดีกับ ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ ในโอกาสเข้าดำรงตำแหน่งคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมร่วมพูดคุยหารือในด้านความก้าวหน้าของการพัฒนาผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมเพื่อการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.ศิริพร เพียรสุขมณี อาจารย์สังกัดภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า และคณะทำงาน เข้าพบคณะกรรมการบริหารมูลนิธิขาเทียมฯ นำโดย รศ.นพ.วัชระ รุจิเวชพงศธร กรรมการและเลขาธิการ เพื่อหาแนวทางความร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้างขาเทียมสำหรับสัตว์ อันจะส่งผลสำคัญต่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของสัตว์ต่อไป ณ มูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานครบรอบ 28 ปี คล้ายวันสถาปนาคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 2 สิงหาคม 2565 กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีทำบุญและทักษิณานุปทานแก่อาจารย์และบุคลากรคณะสัตวแพทยศาสตร์ที่ล่วงลับ โดยมี ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และแขกผู้มีเกียรติตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากรครอบครัวสัตวแพทย์ ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง 

ทั้งนี้ในช่วงบ่าย คณะสัตวแพทยศาสตร์ ร่วมกับ คณะอุตสาหกรรมเกษตร จัดมีกิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการ ลูกช้าง มช. ร่วมใจต่อชีวิตบริจาคโลหิตเพื่อแม่ โดยคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะสัตวแพทยศาสตร์ และ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. เข้าร่วมบริจาคโลหิตพร้อมกันอย่างคับคลั่ง  

วีดีทัศน์

VET CMUํ Youtube Channel

[โรคสัตว์สู่คน] EP04 - โรคแมวข่วน ... เรื่องเล็กๆ ที่ไม่เล็ก

[โรคสัตว์สู่คน] EP03 - กินหมูดิบ=หูดับ?

 [โรคสัตว์สู่คน] EP02  -  โรคพิษสุนัขบ้า  Part2

[โรคสัตว์สู่คน] EP02 - โรคพิษสุนัขบ้า Part1

[ก่อไค่อู้หื้อฟัง] ตอน..."หมาน้ำ" ย้อมสี??

[โรคสัตว์สู่คน] EP01 - ฝีดาษลิง

ที่อยู่

155 หมู่ 2 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

ติดต่อสอบถาม 
Tel. 053-948002 , Fax.053-948065

Follow Us
โรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • โรงพยาบาลสัตว์เล็ก
 • tel.053 948031

 • โรงพยาบาลสัตว์ใหญ่
 • tel.053-948038

 • โรงพยาบาลสัตว์แม่ออน
 • tel.053-037071

 • ศูนย์สุขภาพช้างและสัตว์ป่า
 • tel.053 948097

 • ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์และถ่ายทอดเทคโนโลยี
 • tel.053-948041

 • ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและอาหารปลอดภัยเอเชียแปซิฟิก (VPHCAP)
 • tel.053-948073
 Free Website Building Software

Created with Mobirise ‌

HTML5 Page Creator